Fabricante:


    Usuario: Contraseña:    Regístrate!     He olvidado la contraseña

Buscar en el catálogo: Espacio

hasta:
Solo disponibles actualmente (10)
Actualmente disponibles y por encargo
Toda oferta (87)
Nombre Precio Fabricante, número del objeto Palabras clave que coincidan
Ascendente
Descentente

Entregado hace:
Solo novedades

Consejo:
Introduciendo por ejemplo 31 en el campo 'Entregado hace' obtendrás una lista de objetos que fueron no disponibles para la venta pero han aparecido en las entregas el el términ indicado.

Marcando además la opción 'solo novedades' desaparecerán los suplementos del catálogo y aparecerán solamente las novedades de nuestra oferta que no figuraban antes del periodo escogido. .
Con el símboloNEW! están señaladas las novedades del mercado, y por NEW! novedades en nuestra oferta pero no necesariamente las del mercado

Bestsellery

Apollo Saturn V

Escala 1:144
Precio
€35.72
o 23300 Puntos

Space Shuttle w/Boosters

Escala 1:288
Precio
€9.05
o 5900 Puntos

Star Trek U.S.S. VOYAGER

Precio
€30.89
o 20100 Puntos

Space Shuttle Atlantis

Escala 1:144
Precio
€24.28
o 15800 Puntos

Han vuelto a la venta tras largo tiempo

Mission Jules Verne

Escala 1:125
Precio
€53.99
o 35200 Puntos

Apollo Saturn V

Escala 1:144
Precio
€35.72
o 23300 Puntos

Entregados durante los últimos días

Mission Jules Verne

Escala 1:125
Precio
€53.99
o 35200 Puntos

Apollo Saturn V

Código del producto: Revell 04909

1:144
Precio €35.72 o 23300 Puntos
Disponibilidad: disponible!

Chinese Spaceship No 10

Código del producto: Trumpeter 01671

1:72
Precio €37.07 o 24100 Puntos
Disponibilidad: disponible!

EGG PLANE SPACE SHUTTLE

Código del producto: Hasegawa ES11

1:72
Precio €10.23 o 6700 Puntos
Disponibilidad: disponible!

Klingon Battle Cruiser D7

Código del producto: Revell 04881

Precio €40.56 o 26400 Puntos
Disponibilidad: disponible!

Mission Jules Verne

Código del producto: Heller 52909

1:125
Precio €53.99 o 35200 Puntos
Disponibilidad: disponible!

Space Shuttle/747 Transport

Código del producto: Academy 12708

Prom kosmiczny mo¿e przemieszczaæ siê szybciej i dalej niz jakiekolwiek inne maszyny lataj±ce... dopóki jest to podróz w przestrzeni kosmicznej.
Ze wzglêdu na konieczno¶c u¿ycia kosztownych dopalaczy by móg³ sie wzbiæ w powietrze, nie op³aca sie wystrzeliwaæ promu na loty krótsze ni¿ orbitalne.
Aby przystosowaæ promy do podró¿y na "lokalnych" trasach z jednej strony kraju na drugi, NASA przekonstruowa³ a ogromnego pasa¿erskiego Boeinga 747, uzyskanego od lini American Airlines i ...

1:288
Precio €11.49 o 7500 Puntos
Disponibilidad: disponible!

Space Shuttle Atlantis

Código del producto: Revell 04544

1:144
Precio €24.28 o 15800 Puntos
Disponibilidad: disponible!

Space Shuttle Discovery

Código del producto: Revell 04736

1:144
Precio €46.74 o 30400 Puntos
Disponibilidad: disponible!

Space Shuttle w/Boosters

Código del producto: Academy 12707

Eksploracja przestrzeni kosmicznej jest jednym z najwiêkszych dokonañ ludzko¶ci. Wraz z pierwszymi krokami cz³owieka w kosmosie i na ksiê¿ycu, przysz³o¶æ Ziemii zosta³a pchniêta na nowe tory.
Pierwsze rakiety zaprojektowane do podró¿y kosmicznych mog³y byæ wszak¿e u¿yte tylko jeden raz, co skutkowa³o rosn±cymi kosztami wypraw. Wkrótce sta³o siê jasne, ¿e skuteczny podbój kosmosu nie bêdzie mog³ byæ kontynuowany przy wykorzystaniu tak kosztownych technologii.
W 1972 roku, NASA, ...

1:288
Precio €9.05 o 5900 Puntos
Disponibilidad: disponible!

Star Trek U.S.S. VOYAGER

Código del producto: Revell 04801

Precio €30.89 o 20100 Puntos
Disponibilidad: disponible!