Dystrybucja

Oferujemy w sprzeda¿y hurtowej wiêkszo¶æ naszego asortymentu, w sumie kilkadziesi±t marek.

Ponadto jeste¶my przedstawicielem na terenie Polski firm:

  • Eduard
  • Aires oraz Quick Boost
  • BelKits

Sklepy zainteresowane wspó³prac± prosimy o:

  • Za³o¿enie konta na naszej stronie
  • Przes³anie na adres [email protected] pro¶by o nadanie uprawnieñ do zakupów w cenach hurtowych wraz za³±czonymi skanami standardowych dokumentów firmowych (NIP, Regon, wpis do ewidencji)

Warunkiem otrzymania uprawnieñ do zakupu w cenach hurtowych jest:

  • Posiadanie we wpisie do ewidencji dzia³alno¶ci handlowej.
  • Pierwszy zakup na kwotê min 3ty¶ z³ netto.
  • Miesiêczna warto¶æ zakupów min 500z³ netto (mierzone jako ¶rednia z ca³ego roku).

Podmioty nie spe³niaj±ce powy¿szych kryteriów mog± indywidualnie negocjowaæ rabat od cen detalicznych, zale¿ny od wielko¶ci zakupów.

Atrás