Fabricante:

    Usuario: Contraseña:    Regístrate!     He olvidado la contraseña

lista de Productos: Artesania LatinaWeb oficial del fabricante:
http://www.artesanialatina.net


Introduzca criterios de búsqueda:

hasta:
Solo disponibles actualmente (15)
Actualmente disponibles y por encargo
Toda oferta (50)
Nombre Precio Fabricante, número del objeto Palabras clave que coincidan
Ascendente
Descentente

Entregado hace:
Solo novedades

Consejo:
Introduciendo por ejemplo 31 en el campo 'Entregado hace' obtendrás una lista de objetos que fueron no disponibles para la venta pero han aparecido en las entregas el el término indicado.

Marcando además la opción 'solo novedades' desaparecerán los suplementos del catálogo y aparecerán solamente las novedades de nuestra oferta que no figuraban antes del periodo escogido.

Con el símboloNEW! están señaladas las novedades del mercado, y por NEW! novedades en nuestra oferta pero no necesariamente las del mercado.

Bon Retour (Dizro Mad)

Código del producto: 19007
.

Precio €69.57
lub 45300 pkt.
Disponibilidad: disponible!

H.M.S. Bounty 1783

Código del producto: 22810

Precio €401.89
lub 261800 pkt.
Disponibilidad: disponible!

HMS Endeavour Long-boat

Código del producto: 19015

Precio €69.57
lub 45300 pkt.
Disponibilidad: disponible!

HMS SURPRISE

Código del producto: 22910

Okrêt zosta³ zbudowany w Le Havre w 1794 roku jako korweta uzbrojona w 24 o¶miofuntowe dzia³a. S³u¿±c we francuskiej flocie pod nazw± "L'Uni te, " zosta³ przechwycony w 1796 roku przez Brytyjczyk&oacu te;w i przemianowany na HMS "Surprise& quot;. Jednocze¶nie jednostkê przezbrojono i zaklasyfikowano jako okrêt szóstej rangi. ¯aglowiec by³ inspiracj± dla cyklu Aubrey-Maturin autorstwa Patricka O'Briana i dla opartego na powie¶ciach pisarza filmu z 2003 r.: "Pan i w³adca na krañcu ¶wiata".

Dane modelu:

 • D³ugo¶æ: 1330 mm
 • Wysoko¶æ: 960 mm
 • Szeroko¶æ : 465 mm
 • Konstrukc ja wrêgowa

Zestaw zawiera wszystkie elemnety potrzebne do budowy modelu, w tym m.in.:

 • Instrukcj ê w oparciu o zdjêcia poszczegó ;lnych etapów budowy
...

Precio €692.31
lub 451000 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Jolie Brise

Código del producto: 22180

Precio €92.41
lub 60200 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Kuter Atlantis

Código del producto: 30531

Precio €72.26
lub 47100 pkt.
Disponibilidad: disponible!

LA PROVENCALE

Código del producto: 19017

La Provencale jest typow± ³odzi± u¿ywan± u wybrze¿y Francuskiej Riwiery.

Dane modelu:

 • d³ugo¶æ: 305 mm
 • wysoko¶æ: 335 mm
 • szeroko¶æ: 100 mm
 • konstrukcj a wrêgowa

Zestaw zawiera wszystkie elemnety potrzebne do budowy modelu, w tym m.in.:

 • instrukcjê "krok po kroku" w oparciu o zdjêcia poszczegó ;lnych etapów budowy modelu
 • elementy z drewna
...

Precio €69.57
lub 45300 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Mare Nostrum

Código del producto: 20100

Precio €92.41
lub 60200 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Marie Jeanne

Código del producto: 22170

Precio €92.41
lub 60200 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Príncipe de Asturias, lancha del Comandante

Código del producto: 22150
.

Precio €92.41
lub 60200 pkt.
Disponibilidad: disponible!

RMS TITANIC Lancha Salvavidas

Código del producto: 19016

Precio €69.57
lub 45300 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Sanson

Código del producto: 20415

"Sanson" by³ holownikiem oceanicznym z prze³omu XIX i XX wieku. Jego silnik parowy osi±ga³ moc 2000 koni mechanicznych, dziêki czemu osi±ga³ on maksymaln± moc 14 wêz³ów. Na dziobie i burtach rozwieszone by³y specjalne odbojnice. Pomimo tego i¿ holownik przystosowany by³ do holowania, jego g³ównym zadaniem by³ "pchanie" transatlantycki ch gigantów .

Dane modelu:

 • d³ugo¶æ: 605 mm
 • wysoko¶æ: 350 mm
 • szeroko¶æ: 130
...

Precio €141.30
lub 92000 pkt.
Disponibilidad: disponible!

SULTAN ARAB DHOW

Código del producto: 22165

Dhow to tradycyjny arabski statek ¿aglowy u¿ywany wzd³u¿ wybrze¿y Pó³wyspu Arabskiego, Indii oraz wschodnich wybrze¿y Afryki. Statki typu Dhow u¿ywane by³y do lat 60tych do komercyjnych wycieczek wykonywanych pomiêdzy Zatok± Persk±, a wschodni± Afryk±. Podczas tych podró¿y napêdzane by³y jedynie za pomoc± ¿agli.

Dane modelu:

 • D³ugo¶æ: 470 mm
 • Wysoko¶æ: 420 mm
 • Szeroko¶æ
...

Precio €92.41
lub 60200 pkt.
Disponibilidad: disponible!

US CONSTELLATION

Código del producto: 22850

...

Precio €276.97
lub 180400 pkt.
Disponibilidad: disponible!

Viking

Código del producto: 19001
Dlugosc: 745mm Wysokosc: 605mm Szerokosc: 330mm Skala: 1:35

Precio €69.57
lub 45300 pkt.
Disponibilidad: disponible!