Humbrol

Humbrol 062 Leather Matt

062 Leather Matt - Image 1
Fabricante: Humbrol
Código de producto: hum062
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 18.10.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€2.47 o 1700 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteHumbrol
Código de artículohum062
Peso0.02 kg
Ean:50723850
Capacidad14ml
Añadido al catálogo:21.11.2004

Farba matowa

Farba emaliowa, która zosta³a umieszczona w niewielkiej puszcze o okr±g³ej podstawie o objêto¶ci 14 ml. Mo¿na j± nak³adaæ zarówno za pomoc± aerografu, jak i pêdzla. W przypadku malowania pêdzlem zaleca siê raczej stosowanie takiego z w³osiem syntetycznym (na przyk³ad: A.MIG 8620 4 SYNTHETIC FLAT BRUSH, Round Brush 1 Synthetic albo Brush Synthetic Round size 0). Wykorzystanie pêdzla o w³osiu naturalnym (chocia¿by: #1 Premium Marta Kolinsky Round Brush, PREMIUM SIBERIAN KOLINSKY BRUSH – 0 albo Painta Luxus, size 0) mo¿e prowadziæ do jego szybszego zu¿ywania siê. Prezentowana substancja oka¿e siê u¿yteczna w przypadku malowania zw³aszcza miêkkich tworzyw sztucznych (na przyk³ad polistyrenu), ale tak¿e drewna, szk³a, ceramiki, metali, kartonu, tektury, a nawet p³yty pil¶niowej. Natomiast jej wydajno¶æ wynosi 0,3 m2 z 14 ml. Przed otwarciem farby, zaleca siê bardzo dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim: pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30 sekund. Zaleca siê j± nak³adaæ na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Przyjmuje siê, ¿e minimalny czas jaki powinien min±æ pomiêdzy na³o¿eniem pierwszej oraz drugiej warstwy to ok. 6 h w zale¿no¶ci od temperatury otoczenia, chocia¿ farby b³yszcz±ce, satynowe i matowe mog± wyschn±æ wstêpnie (ang.touch dry) w krótszym czasie. Warto dodaæ, ¿e ca³kowity czas schniêcia prezentowanej serii farb Humbrol najczê¶ciej wynosi 24 h, jednak w przypadku farb metalicznych mo¿e dochodziæ do nawet 10 dni!. Warto równie¿ dodaæ, ¿e w przypadku malowania pêdzlem zaleca siê rozcieñczyæ omawian± farb± (najlepiej produktem AC7430 Enamel Thinners albo Rozcieñczalnik do emalii). Producent proponuje zastosowaæ proporcje 1:2, czyli na 1 czê¶æ rozcieñczalnika zastosowaæ 2 czê¶ci farby, ale mo¿na te¿ spróbowaæ rozcieñczenia w proporcji 1:6 lub 1:7, czyli na 1 czê¶æ rozcieñczalnika zastosowaæ 6 albo 7 czê¶ci farby. Mieszanie obu substancji najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: Six Wells Tray, ALUMINIUM PALLET (10 WELLS) albo Paleta do mieszania farb 18x8,5cm). Po zakoñczeniu pracy, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym lub szmatk±, wieczka od puszki w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jej dok³adne zamkniêcie. Z kolei czyszczenie narzêdzi zaleca siê przeprowadziæ p³ynami specjalistycznymi, takimi jak na przyk³ad: LACQUER THINNER AND CLEANER ALC307 albo Brush Cleaner Painta Clean 100ml. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e firma Humbrol opracowa³a specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Workstation, dedykowane do wykorzystania miêdzy innymi z omawian± farb±.

Matt Paint

Usage
A solvent-based, fast-dry paint developed for use on plastic model kits but which can also be used on other substrates. Matt, Satin, Gloss, Metallic, Metalcote and Clear finishes are available (finish varies by colour)

Substrate
A wide range of surfaces including most plastics, wood, glass, ceramics, metal, cardboard, sealed plaster, sealed hardboard and more (always try on a small test area to check suitability)

Coverage
14ml tin covers approx. 0.3m² depending on thickness of application

Application
Brush straight from the tin. Airbrush with a suitable thinner such as Humbrol Enamel Thinners. Two thin coats are preferable to one thick coat. The usual thinning ratio is 2 parts paint to 1 part thinner. Note that Metalcote colours are designed to be polished when fully dry.

Drying time
Gloss: 1-2 hours
Matt & Satin: 20-40 mins touch dry, up to 24 hours for hard dry
Metallics: hard dry in approx. 10 days. Drying times will vary according to ambient temperature and humidity. Recoat: 6 hours minimum (preferably overnight)

How to clean:
Brushes: use Humbrol Enamel Thinners
Airbrush: flush thoroughly using Humbrol Enamel Thinners. Product is permanent once dry.


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: 062 Leather Matt
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 5 uds.
lunes, 18.10.2021

más de 5 uds.
martes, 19.10.2021

GLS

1 - 5 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 25.10.2021

más de 5 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 26.10.2021

UPS

1 - 5 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 25.10.2021

más de 5 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 26.10.2021

DHL

1 - 5 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 26.10.2021
-
miércoles, 27.10.2021

más de 5 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 27.10.2021
-
jueves, 28.10.2021

Correo certificado

1 - 5 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 22.10.2021
-
lunes, 25.10.2021

más de 5 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 25.10.2021
-
martes, 26.10.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 21.11.2004
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: Vallejo
Código de producto: VAL71026
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.75 o 1900 pts.

Fabricante: Pactra
Código de producto: pac024
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.18 o 800 pts.

Fabricante: Vallejo
Código de producto: VAL70874
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.75 o 1900 pts.