RP TOOLZ

RP TOOLZ RP-18 18cm long Photo Etch tool

18cm long Photo Etch tool - Image 1
Fabricante: RP TOOLZ
Código de producto: RPTRP-18
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: miércoles, 19.5.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€41.63 o 27100 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteRP TOOLZ
Código de artículoRPTRP-18
Peso0.40 kg
Añadido al catálogo:16.11.2020
TagsPhoto-Etched-Parts-Tools Photo-Etched-Parts-Bender

Zaginarka (giêtarka) modelarska przeznaczona do pracy z elementami fototrawionymi oraz aluminiowymi. D³ugo¶æ ca³kowita narzêdzia wynosi 180 mm, przy masie w³asnej rzêdu 380 g. Do jej wytworzenia u¿yto przede wszystkim stali galwanizowanej o wysokiej wytrzyma³o¶ci mechanicznej. Dolna czê¶æ narzêdzia, czyli jego pole robocze, zosta³a solidnie wykonana, a od spodu otrzyma³a równie¿ na ca³ej swej powierzchni specjaln± podk³adkê antypo¶lizgow± dodatkowo stabilizuj±c± omawian± zaginarkê na blacie roboczym. Natomiast górna czê¶æ, przeznaczona do dociskania elementów fototrawionych do pola roboczego, zosta³a zabarwiona na czarno i posiada ³±cznie 11 wypustek („zêbów”) o ró¿nej szeroko¶ci. Warto dodaæ, ¿e ich d³ugo¶æ (g³êboko¶æ) w stosunku do produktów 135 mm long PIRANHA PE Tool lub 195 mm long PIRANHA PE Tool jest mniejsza. Obie czê¶ci omawianej zaginarki zosta³y po³±czone ze sob± 2 bolcami (sworzniami) oraz 3 ¶rubami z plastikowymi zakrêtkami, zaopatrzonymi jednak w sprê¿yny. To ostatnie rozwi±zanie, znacz±co u³atwia precyzyjn± regulacjê wysoko¶ci podniesienia czê¶ci górnej narzêdzia i dopasowania jej do formowanego elementu. Warto dodaæ, ¿e czê¶æ z wypustkami („zêbami”) mo¿e zostaæ zdjêta z narzêdzia i na³o¿ona na pole robocze swoj± drug± stron±. W ten ³atwy sposób mo¿na stworzyæ jednolit±, prost± krawêd¼ znacz±co u³atwiaj±c± pracê z d³u¿szymi elementami fototrawionymi. Rzecz jasna prezentowane narzêdzie pozwala na zaginanie tego rodzaju elementów zarówno jedno- jak i wielo-etapowe. Bez w±tpienia znacz±co przyspieszy i u³atwi pracê z nimi. Nale¿y dodaæ, ¿e razem z zaginark± w opakowaniu znajduje siê specjalne ostrze, przypominaj±ce swoim kszta³tem ¿yletkê, które s³u¿y w³a¶nie do zaginania elementów. W takiej samej roli sprawdzi siê równie¿ no¿yk modelarski o cienkim ostrzu lub precyzyjna pêseta. Prezentowana zaginarka oka¿e siê bardzo u¿ytecznym narzêdziem w warsztacie ka¿dego modelarza, który waloryzuje elementami fototrawionymi lub aluminiowymi swoje miniatury. Oka¿e siê przydatne szczególnie przy pracy z modelami na przyk³ad: samolotów, wozów bojowych, pojazdów cywilnych czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700, ale tak¿e przy pracy z figurkami w skali 1:16 i 1:35. Produkty powi±zane to na przyk³ad: 135 mm long PIRANHA PE Tool, 195 mm long PIRANHA PE Tool albo 300 mm long PIRANHA PE Tool.

18cm long Photo Etch tool

Tool designed: bending tool for photo etch, and aluminium parts, Tool material: galvanized steel
Weight: 380 g, Recommend products: 135 mm long PIRANHA PE Tool, 195 mm long PIRANHA PE Tool and 300 mm long PIRANHA PE Tool.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: 18cm long Photo Etch tool
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 19 uds.
miércoles, 19.5.2021

20 - 28 uds.
jueves, 3.6.2021

más de 28 uds.
jueves, 26.8.2021

GLS

1 - 19 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 26.5.2021

20 - 28 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 10.6.2021

más de 28 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 2.9.2021

UPS

1 - 19 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 26.5.2021

20 - 28 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 10.6.2021

más de 28 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 2.9.2021

DHL

1 - 19 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 27.5.2021
-
viernes, 28.5.2021

20 - 28 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 11.6.2021
-
lunes, 14.6.2021

más de 28 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 3.9.2021
-
lunes, 6.9.2021

Correo certificado

1 - 19 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 25.5.2021
-
miércoles, 26.5.2021

20 - 28 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 9.6.2021
-
jueves, 10.6.2021

más de 28 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 1.9.2021
-
jueves, 2.9.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envío



Si el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 16.11.2020
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: RP TOOLZ
Código de producto: RPTRP-13
Disponibilidad: ¡disponible!

€35.45 o 23100 pts.

Fabricante: RP TOOLZ
Código de producto: RPTRP-08
Disponibilidad: ¡disponible!

€31.42 o 20500 pts.

Fabricante: RP TOOLZ
Código de producto: RPTPIR-135
Disponibilidad: ¡disponible!

€52.11 o 33900 pts.

Fabricante: RP TOOLZ
Código de producto: RPTPIR-195
Disponibilidad: ¡disponible!

€62.59 o 40800 pts.

Fabricante: RP TOOLZ
Código de producto: RPTPIR-300
Disponibilidad: ¡disponible!

€73.07 o 47600 pts.

-12%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74067
Disponibilidad: ¡disponible!

€31.87 €28.03
o 19800 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST91250
Disponibilidad: ¡disponible!

€27.13 o 17700 pts.

Fabricante: Master
Código de producto: MAS-MM-001
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.84 o 4500 pts.

Fabricante: Italeri
Código de producto: ita50817
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.02 o 8500 pts.

-12%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74084
Disponibilidad: ¡disponible!

€31.87 €28.03
o 19800 pts.

-12%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74068
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.70 €19.96
o 14100 pts.

Fabricante: Profimodeller
Código de producto: PFM-tool6
Disponibilidad: ¡disponible!

€26.51 o 17300 pts.