Revell

Revell 32140 40 Black Green, Mat

40 Black Green, Mat - Image 1
Fabricante: Revell
Código de producto: rev32140
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: miércoles, 22.9.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€1.90 -9% €1.73 o 1300 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteRevell
Código de artículorev32140
Peso0.02 kg
Ean:42027560
Capacidad14ml
Añadido al catálogo:18.8.2006

Farba matowa

Farba emaliowa na bazie ¿ywicy syntetycznej, która zosta³a umieszczona w niewielkiej puszcze o okr±g³ej podstawie o objêto¶ci 14 ml. Oka¿e siê przydatna przy malowaniu nie tylko tworzyw sztucznych, ale tak¿e: szk³a, ceramiki lub metalu. Mo¿na j± nak³adaæ zarówno za pomoc± aerografu, jak i pêdzla. W przypadku malowania pêdzlem zaleca siê raczej stosowanie takiego z w³osiem syntetycznym (na przyk³ad: Painta Standard, size 1, Pêdzel Synetyczny 2 albo 1 SYNTHETIC FLAT BRUSH). Wykorzystanie pêdzla o w³osiu naturalnym mo¿e prowadziæ do jego szybszego zu¿ywania siê. Przed otwarciem farby, zaleca siê bardzo dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim: pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30 sekund. Zaleca siê nak³adaæ j± na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Przyjmuje siê, ¿e minimalny czas jaki powinien min±æ pomiêdzy na³o¿eniem pierwszej oraz drugiej warstwy to od 4 h do 6 h w zale¿no¶ci od temperatury otoczenia, przy czym czas potrzebny do ca³kowitego wyschniêcia to ok. 24 h. Warto równie¿ dodaæ, ¿e w przypadku malowania pêdzlem zaleca siê rozcieñczyæ omawian± farb± (najlepiej produktem 39611 Thinner Color Mix albo Thinner Color Mix). Co ciekawe, producent nie wskazuje proporcji pomiêdzy rozcieñczalnikiem, a farb±, ale mo¿na spróbowaæ rozcieñczenia w proporcji 1:3, 1:4 lub 1:5, czyli na 1 czê¶æ rozcieñczalnika zastosowaæ 3, 4 albo 5 czê¶ci farby. Mieszanie obu substancji najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: Six Wells Tray, Paint Pallet - Basic Type lub Paleta do mieszania farb 18x8,5cm). Po zakoñczeniu pracy, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym lub szmatk±, wieczka od puszki w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jej dok³adne zamkniêcie. Z kolei czyszczenie narzêdzi zaleca siê przeprowadziæ p³ynami specjalistycznymi, a przede wszystkim Brush Cleaner Painta Clean 100ml. Mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e firma Revell opracowa³a specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Work Station, dedykowane do wykorzystania miêdzy innymi z omawian± farb±.

Matt Paint

Revell Color Paint is a synthetic resin enamel paint that does not damage the outer surface of plastic models. Many other materials can also be painted with the 14 ml tin preferred by many DIY enthusiasts. All shades - except signal colours - can be mixed together and can be diluted with Thinner Color Mix. Thus the paint can be applied not only with brushes, but also with a spray gun. For cleaning use Brush Cleaner Painta Clean 100ml for brushes and "Revell Airbrush Clean" for the spray gun. It is possible to apply another colour or coat of paint after only 4 – 6 hours. The paint is completely dry after 24 hours.


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: 40 Black Green, Mat
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 5 uds.
miércoles, 22.9.2021

6 - 19 uds.
jueves, 23.9.2021

más de 19 uds.
martes, 28.9.2021

GLS

1 - 5 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021

6 - 19 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 30.9.2021

más de 19 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 5.10.2021

UPS

1 - 5 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021

6 - 19 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 30.9.2021

más de 19 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 5.10.2021

DHL

1 - 5 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 30.9.2021
-
viernes, 1.10.2021

6 - 19 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 1.10.2021
-
lunes, 4.10.2021

más de 19 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 6.10.2021
-
jueves, 7.10.2021

Correo certificado

1 - 5 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 28.9.2021
-
miércoles, 29.9.2021

6 - 19 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021
-
jueves, 30.9.2021

más de 19 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 4.10.2021
-
martes, 5.10.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 18.8.2006
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares
-9%

Fabricante: Revell
Código de producto: rev36140
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.70 €2.47
o 1900 pts.

-6%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam80311
Disponibilidad: ¡disponible!

€2 €1.89
o 1300 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam81311
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.01 €2.86
o 2000 pts.

-6%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tamxf11
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.34 €2.21
o 1600 pts.

Fabricante: Vallejo
Código de producto: VAL70980
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.75 o 1900 pts.

Fabricante: Pactra
Código de producto: pac090
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.18 o 800 pts.

Fabricante: Humbrol
Código de producto: hum091
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.47 o 1700 pts.

Fabricante: Vallejo
Código de producto: VAL72064
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.75 o 1900 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam80327
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.92 €1.82
o 1300 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam81327
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.01 €2.86
o 2000 pts.

-6%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tamxf27
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.34 €2.21
o 1600 pts.

Fabricante: Pactra
Código de producto: pac087
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.18 o 800 pts.