Revell

Revell 36162 62 Aqua sea green gloss

62 Aqua sea green gloss - Image 1
Fabricante: Revell
Código de producto: rev36162
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 26.7.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€2.42 o 1700 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteRevell
Código de artículorev36162
Peso0.04 kg
Ean:4009803361628
Capacidad18ml
Añadido al catálogo:15.2.2013

Farba b³yszcz±ca

Farba akrylowa, która zosta³a umieszczona w bardzo nietypowym plastikowym pojemniku o objêto¶ci 18 ml oraz o kwadratowej podstawie. Co ciekawe, przy jej pierwszym otwarciu nale¿y wykorzystaæ no¿yk modelarski do przeciêcia tektury znajduj±cej siê na bokach pojemnika. Jego niew±tpliwym plusem jest dobra stabilno¶æ na blacie roboczym, jednak nale¿y go bardzo starannie zamykaæ po zakoñczeniu pacy. Podobnie jak inne farby akrylowe, wydziela zdecydowanie mniej nieprzyjemnych zapachów w stosunku do farb emaliowych. Nie wymaga te¿ intensywnego wietrzenia pomieszczenia w czasie pracy. Prezentowan± farbê mo¿na stosowaæ zarówno z aerografem, jak i pêdzlem. W przypadku malowania pêdzlem mo¿na stosowaæ te z w³osiem zarówno naturalnym, jak i syntetycznym (na przyk³ad: Painta Luxus, size 0, Pêdzel okr±g³y z w³osiem z czerwonego sobola 1 albo Round Brush 1 Synthetic) bez ryzyka jego wcze¶niejszego zu¿ycia siê. Przed otwarciem farby, zaleca siê dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim:  pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30 sekund. Po pierwszym otwarciu pojemnika z farb± nie rekomenduje siê jej potrz±sania, ale raczej mieszanie dedykowanym do tego narzêdziem albo trzonkiem starego, nie u¿ywanego pêdzla. Zaleca siê j± nak³adaæ na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Przyjmuje siê, ¿e czas ca³kowitego schniêcia farby to od 2 h do 3 h, w zale¿no¶ci od temperatury otoczenia, co ciekawe jednak producent wskazuje, ¿e minimalny czas jaki musi min±æ pomiêdzy malowaniem jednej i drugiej warstwy to 1 h. W przypadku rozcieñczania farby mo¿na zastosowaæ zwyk³± wodê, ale lepiej zrobiæ to specjalistycznym p³ynem Aqua Color Mix / Rozcieñczalnik akrylowy. Przygotowuj±c farbê do pracy z aerografem nale¿y j± rozcieñczyæ w proporcji 1:4 albo 1:5, czyli na 1 czê¶æ rozcieñczalnika zastosowaæ 4 albo 5 czê¶ci farby. Mieszanie obu substancji najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: Aluminium Palet 6 Wells, Miseczki do mieszania farb 4 szt. albo Paleta do mieszania farb 13x9cm). Po zakoñczeniu pracy, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym lub szmatk±, „wieczka” w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jej dok³adne zamkniêcie. Natomiast czyszczenie narzêdzi mo¿na przeprowadziæ zwyk³± wod± albo p³ynami specjalistycznymi takimi jak chocia¿by: Aqua Color Clean, 100ml albo AK 11505 3GEN PERFECT CLEANER. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e firma Revell opracowa³a specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Work Station, dedykowane do wykorzystania miêdzy innymi z omawian± farb±.

Gloss Paint

The most popular Aqua Color paints are now available in all 88 shades. It is no longer necessary for the model-builder to compromise. 

You can rely on this acrylic paint system for all your colour requirements. The advantages of this painting system:

Revell Aqua Color paints in completely new 18 ml containers are ideal to use:

• The paints can be diluted with water

• The paints have a mild odour

• The paints are not flammable

• The paints contain practically no organic solvents

• The paints can be mixed together. All Revell Aqua Color paints can be intermixed/blended, except luminous colours (36125 Orange (Matt) / 36312 Yellow (Silk Matt) / 36332 Red (Silk Matt), although these three colours can be blended together to create different luminous shades.

• The paint is totally dry after 2 to 3 hours

• A coat can be overpainted after just one hour, 6 times faster that with Revell Email Color enamels

• The new paints can be overpainted on existing Revell Email Color enamel paints (14 ml) without difficulty after the proper drying period, but cannot be mixed together.

These paints are also suitable for airbrushing, but the following should be noted:

• The paints should not be diluted too much

• Dilute with max. 20 to 25% water

• It is best to dilute the paints with Aqua Color Mix / Rozcieñczalnik akrylowy. This also serves as a retardant and prevents the paint from drying too quickly in the spray gun.

• The spray gun can be cleaned with water immediately after use.

 If the paint is already dry, the spray gun can also be cleaned with "Airbrush Clean" or Aqua Color Clean, 100ml.

For use with a brush:

• The paints can be applied with a paint brush due to their uniform coverage

• With a paint brush you can get a surface almost as smooth as witt an Airbrush

• The end result is absolutely comparable to that with "Revell Email Color" enamel paints

• Exceptionally good results with a paint brush


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: 62 Aqua sea green gloss
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

lunes, 26.7.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021
-
miércoles, 4.8.2021

Correo certificado


Tiempo previsto de entrega:
viernes, 30.7.2021
-
lunes, 2.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 15.2.2013
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: Revell
Código de producto: rev32162
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.75 o 1200 pts.

Fabricante: Revell
Código de producto: rev36148
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.42 o 1700 pts.

Fabricante: Revell
Código de producto: rev32148
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.75 o 1200 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam81005
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.96 €2.81
o 2000 pts.

-6%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tamx05
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.31 €2.18
o 1600 pts.

Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-H006
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.87 o 2000 pts.

Fabricante: Humbrol
Código de producto: hum003
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.25 o 1600 pts.

Fabricante: Vallejo
Código de producto: VAL72027
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.75 o 1900 pts.

Fabricante: Vallejo
Código de producto: VAL72028
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.75 o 1900 pts.