Italeri

Italeri 6037 Allied General Staff (Napoleonic Wars)

Allied General Staff (Napoleonic Wars) - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita6037
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 19.4.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€8.94 o 5800 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteItaleri
Código de artículoita6037
Peso0.10 kg
Ean:8001283060370
Escala1:72
Añadido al catálogo:30.10.2004
TagsRussian-Napoleonic-Wars-Officers

Armia rosyjska pod koniec XVIII wieku by³a prawdopodobnie najwiêksz± i zapewne jedn± z silniejszych armii w Europie. Za panowania Katarzyny II Wielkiej (lata 1762-1796) odnios³a kilka wa¿kich zwyciêstw w toku wojen z Turcj±, wygra³a wojnê z Polsk± w 1792 r. oraz walnie przyczyni³a siê do st³umienia insurekcji ko¶ciuszkowskiej w 1794 roku. Wiele z nich odniós³ jeden z najlepszych rosyjskich wodzów w historii Rosji – Aleksander Suworow, który opiera³ siê na szybko¶ci dzia³ania, umiejêtnym manewrowaniu w³asnymi si³ami, ale te¿ k³ad³ nacisk na wyszkolenie w³asnych wojsk. Inna sprawa, ¿e czêsto wygrywa³ dziêki przewadze w³asnych wojsk. Jednak ten dobry wódz zmar³ w 1800 roku, a ca³o¶æ rosyjskiego korpusu oficerskiego raczej nie s³ynê³a z dobrego wyszkolenia czy wysokiego poziomu profesjonalizmu. W walnych bitwach (pod Austerlitz oraz pod Frydlandem) swój negatywny wp³yw na dowodzenie armi± rosyjsk± wywar³ te¿ car Aleksander I, który pod Austerlitz nie przyj±³ trafnych uwag Michai³a Kutuzowa krytykuj±cego plan bitwy, a w wyniku niesnasek i osobistych urazów nie powierzy³ mu dowództwa w bitwie pod Frydlandem. Wiele wskazuje równie¿ na to, ¿e plan kampanii 1812 roku, który zak³ada³ wci±ganie wojsk francuskich w g³±b pañstwa carów zosta³ opracowany ad hoc i byæ mo¿e nie by³ uwzglêdniany od samego pocz±tku przez rosyjskie dowództwo. S± to jednak tylko przypuszczenia. Niemniej w toku tej¿e kampanii najwa¿niejszymi oficerami rosyjskimi byli chocia¿by Michai³ Kutuzow, Matwiej P³atow czy Michai³ Barclay de Tolly. W toku tej kampanii 1812 roku, przy ogromnym i decyduj±cym wsparciu „Genera³a Mroza”, Rosjanie wygrali, ale w toku kampanii lat 1813-1815 rosyjski korpus oficerski okaza³ siê ca³kiem niez³y i by³ w stanie w miarê umiejêtnie wspó³pracowaæ ze swymi aliantami.

Szkolenie oficerów ni¿szych oraz wy¿szych szar¿ w armii austriackiej zosta³o do¶æ znacz±co zmienione po klêskach wojny o sukcesjê austriack± (1740-1748) oraz po wojnie siedmioletniej (1756-1763) – miêdzy innymi od lat 50. XVIII wieku powstawa³y pierwsze w Austrii akademie wojenne. Jednak pomimo teoretycznie niez³ego zaplecza dydaktycznego, austriacki korpus oficerski u progu wojen z rewolucyjn± Francj± (1792-1799) oraz wojen napoleoñskich (1799-1815) prezentowa³ siê nienajlepiej. W 1792 r. w armii austriackiej s³u¿y³o ok. 350 genera³ów i 13 feldmarsza³ków. ¦rednia ich wieku by³a wysoka, a wielu z nich zawdziêcza³o swoje awanse koneksjom rodzinnym i dworskim intrygom, a nie zdolno¶ciom dowódczym. Wszystkie te braki skupi³y siê jak w soczewce w toku kampanii w³oskiej lat 1796-1797, kiedy to wojska austriackie pod dowództwem feldmarsza³ka Wurmsera (sk±din±d ca³kiem niez³ego dowódcy) zosta³y rozbite przez Francuzów w szeregu bitew – miêdzy innymi pod Castiglione (1796). Ca³kowit± pora¿k± zakoñczy³a siê tak¿e kampania 1805 roku, znaczona sromotn± klêsk± pod Austerlitz (1805). Po 1805 r. armia austriacka przesz³a pewne reformy, a jednym z jej najwa¿niejszych oficerów zosta³ arcyksi±¿ê Karol – prawdopodobnie najlepszy wysoki rang± oficer armii austriackiej doby wojen napoleoñskich, zwyciêzca chocia¿by spod Zurychu (I bitwa pod Zurychem, czerwiec 1799). Jednak pomimo tego, w 1809 r. znowu ponios³a klêskê w bitwie pod Wagram. Po 1809 r. istotniejszymi wysokimi oficerami armii austriackiej byli chocia¿by Schwarzenberga czy Radetzky.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Allied General Staff (Napoleonic Wars)
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
lunes, 19.4.2021

más de 1 uds.
miércoles, 21.4.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 27.4.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 28.4.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 26.4.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 28.4.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 27.4.2021
-
miércoles, 28.4.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 29.4.2021
-
viernes, 30.4.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 30.10.2004
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve6815
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.02 o 3300 pts.