Trumpeter

Trumpeter 00512 American machine gun AR-15/M16/M4 FAMILY SR 25

American machine gun AR-15/M16/M4 FAMILY SR 25 - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru00512
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 10.5.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€2.25 o 1500 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteTrumpeter
Código de artículotru00512
Peso0.03 kg
Ean:9580208005126
Escala1:35
Añadido al catálogo:3.2.2010
TagsM16-gun
Karabin M16 powsta³ w biurze projektowym kalifornijskiej firmy Armalite. Opracowano go wed³ug za³o¿eñ taktyczno-technicznych dla nowego karabinu, wydanych przez amerykañski Komitet Piechoty (Infantry Board), który mia³by zast¹piæ wys³u¿one i przestarza³e karabiny M14. G³ównym konstruktorem broni by³ Eugenie Stoner, który now¹ konstrukcjê opar³ o swoje wczeœniejsze dzie³o, karabin AR-10. G³ówn¹ zmian¹ by³o zastosowanie innego kalibru, który z 7,62mm zmniejszono do 5,56mm. Zastosowany nabój od pocz¹tku budzi³ w¹tpliwoœci, dziœ niemal powszechnie uwa¿a siê, ¿e nie by³ on trafny, a nowy wówczas karabin powinien strzelaæ nabojami kalibru 6,6mm. Po przeprowadzeniu modernizacji broni, wskutek czego powsta³a wersja M16A2, zmieniono, miêdzy innymi, skok gwintu w lufie, co pozwoli³o na wykorzystywanie belgijskiego naboju kalibru 5,56 mm, zdecydowanie lepszego balistycznie od wczeœniej u¿ywanego naboju tego samego kalibru produkcji USA. Pierwsze dziesiêæ egzemplarzy trafi³o do prób 31 marca 1958 roku. Próby poligonowe, prowadzone w dwóch oœrodkach (Aberdeen Proving Ground - warunki normalne; Fort Greely - warunki arktyczne) okaza³y siê pomyœlne, wobec czego Komitet zaleci³ wprowadzenie karabinu M16 do uzbrojenia wojsk armii USA. Po wprowadzeniu koniecznych poprawek w styczniu 1959 roku, w firmie Colt Patent Firearms Company, która naby³a prawa licencyjne od Armalite, rozpoczêto produkcjê seryjn¹. Dostawy dla wojska rozpoczêto w 1961 roku. Pocz¹tkowo armia otrzyma³a 85000 sztuk, natomiast US Air Force 8500. W tym samym czasie zmieniono oznaczenie firmowe z AR-15 na M16. W roku 1967 prawa patentowe od firmy Colt odkupi³ rz¹d amerykañski. Wersjê M16A2 wprowadzono do uzbrojenia w roku 1984. Karabin dzia³a na zasadzie wykorzystania energii gazów prochowych, odprowadzanych z przewodu lufy. Gazy odprowadzane s¹ bezpoœrednio do suwad³a za pomoc¹ cienkiej rurki. Ryglowanie jest wykonywane za pomoc¹ zamka obrotowego, którego rygle wchodz¹ w gniazdo oporowe komory ryglowej, nakrêconej na lufê broni. Do zasilania wykorzystywane s¹ wymienne magazynki pude³kowe, o pojemnoœci 20 lub 30 nabojów, rozmieszczonych dwurzêdowo. Wyci¹g ³usek i ich wyrzutnik znajduj¹ siê w zamku. Mechanizm uderzeniowy kurkowy, z kurkiem zakrytym. Mechanizm spustowy umo¿liwia prowadzenie ognia pojedynczego i seryjnego. Celownik przeziernikowy, dwu-nastawowy: 0-300 m i 300-500 m. Na lufie broni mo¿na zamontowaæ bagnet-nó¿ M7 lub urz¹dzenie do strzelania œlep¹ amunicj¹. Pod luf¹ mo¿na podwiesiæ granatnik podwieszany "M203". Kaliber: 5.56mm. Odleg³oœæ strza³u maksymalnego:3,600 metrów. Maksymalny zasiêg skuteczny: cel powierzchniowy: 800 metrów; cel punktowy: 550 metrów. Prêdkoœæ wylotowa pocisku: 853 m/s. Szybkostrzelnoœæ teoretyczna: 800 pocisków na minutê. Pojemnoœæ magazynka: 20 i 30 nabojów.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: American machine gun AR-15/M16/M4 FAMILY SR 25
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 2 uds.
lunes, 10.5.2021

más de 2 uds.
martes, 11.5.2021

GLS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 17.5.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 18.5.2021

UPS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 17.5.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 18.5.2021

DHL

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 18.5.2021
-
miércoles, 19.5.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 19.5.2021
-
jueves, 20.5.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 3.2.2010
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:35
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru00506
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.09 o 1400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru00509
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.25 o 1500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru00505
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.09 o 1400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru00508
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.09 o 1400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru00511
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.09 o 1400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru00507
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.25 o 1500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru00510
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.25 o 1500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu635009
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.56 o 8400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLMEL008
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.75 o 3100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu635012
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.56 o 8400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: OKB Grigorov
Código de producto: OKB-W72004
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.51 o 8200 pts.