Black Dog

Black Dog F75011 Armiger 1400

Armiger 1400 - Image 1
Escala: 75mm
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-F75011
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 1.3.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€34.11 o 22200 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteBlack Dog
Código de artículoBLD-F75011
Peso0.07 kg
Escala75mm
Añadido al catálogo:17.11.2016
TagsEnglish-Medieval-Army

Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e wraz z podbojem Królestwa Anglii przez Wilhelma Zdobywcê w wyniku bitwy pod Hastings z 1066 roku oraz w zwi±zku z ogromnymi przetasowaniami w¶ród posiadaczy gruntów przeprowadzonymi krótko po tej bitwie w Anglii zaczê³a siê wykszta³caæ warstwa rycerska. Czêsto by³a ona pochodzenia obcego (normañskiego) i popiera³a, dbaj±c o w³asne bezpieczeñstwo, funkcjonowanie silnej w³adzy centralnej w pañstwie. Ten stan rzeczy zacz±³ ulegaæ zmianie pod koniec XII wieku, zw³aszcza po ¶mierci Henryka II z rodu Plantagenetów, kiedy to proces zlewania siê elity angielskiej sprzed podboju normañskiego z górnymi warstwami Normanów przyby³ymi z Normandii dobiega³ koñca. W pe³nym (X-XIII w.) oraz pó¼nym (XIV-XV w.) ¶redniowieczu angielskie rycerstwo by³o anga¿owane przede wszystkim w konflikty w Walii (zakoñczone zreszt± pe³nym powodzeniem), w Szkocji oraz we Francji. Nie mo¿na te¿ pomin±æ udzia³y Ryszarda Lwie Serce, króla Anglii w latach 1189-1199, w III krucjacie do Ziemi ¦wiêtej. Wojny ze Szkocj± toczy³y siê ze zmiennym szczê¶ciem i nie doprowadzi³y w ¶redniowieczu do podboju tego kraju. O zmienno¶ci losów tych wojen mo¿e ¶wiadczyæ chocia¿by angielska klêska pod Stirling z 1297 r., która zosta³a pomszczona krótko pó¼niej (1298 r.) pod Falkirk. Natomiast konflikty i zatargi z Francj± ci±gnê³y siê od XII wieku, by doprowadziæ do masowego udzia³u angielskiego rycerstwa w wojnie 100-letniej (1337-1453). Warto dodaæ, ¿e w XIII wieku g³ównym uzbrojeniem ochronnym angielskiego rycerza by³a kolczuga, do której z czasem zaczêto dodawaæ elementy zbroi p³ytowej. Dopiero w ostatnim okresie wojny 100-letniej oraz w czasie wojny dwóch ró¿ (1455-1485) angielski rycerz stosowa³ pe³n± zbrojê p³ytow±. W XII i XIII w. na g³owie nosi³ najczê¶ciej tzw. wielki he³m, który od XIII wieku zaczêto zastêpowaæ basinetem (ang. bascinet), który by³ swoistym wariantem wcze¶niejszej ³ebki. Je¿eli chodzi o broñ ofensywn± – rzecz jasna królowa³ miecz oraz (od pe³nego ¶redniowiecza) tak¿e kopia. Stosowano te¿ ró¿nego rodzaju bronie obuchowe, jak chocia¿by nadziak (w pó¼nym ¶redniowieczu). 


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Armiger 1400
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
lunes, 1.3.2021

más de 1 uds.
jueves, 10.6.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 8.3.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 17.6.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 8.3.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 17.6.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 9.3.2021
-
miércoles, 10.3.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 18.6.2021
-
lunes, 21.6.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 17.11.2016
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:48
Fabricante: CMK
Código de producto: CMF48271
Disponibilidad: a pedido

€10.07 o 6600 pts.