Art Model

Art Model 7202 Blohm & Voss BV-155

Blohm & Voss BV-155 - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Art Model
Código de producto: RTM7202
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 26.7.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€16.86 o 11900 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteArt Model
Código de artículoRTM7202
Peso0.15 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:26.3.2012
TagsBlohm-Voss-Bv-155
Pierwszy prototyp samolotu Bohm und Voss BV 155 Vi napêdzany silnikiem Daimler-Benz DB 603A ze spalinow¹ turbosprê¿ark¹ TKL 15, wyposa¿ony w cztero³opatowe drewniane œmig³o o œrednicy 3,9 m, oblatany zosta³ 1 wrzeœnia 1944 roku. Samolot ten posiada³ na wyposa¿eniu kamerê Rb 50/30 umieszczon¹ za fotelem pilota, instalacjê radiow¹ z³o¿on¹ z aparatów FuG 16ZY oraz FuG 25a, ciœnieniow¹ kabinê pilota oraz mo¿liwoœæ monta¿u instalacji wtrysku mieszanki wody z metanolem do silnika typu MW 50. Próbne loty wykaza³y liczne wady maszyny, silnik siê przegrzewa³, pracowa³ z przerwami, ch³odnice umieszczone na p³acie nie spe³nia³y swojego zadania, w czasie gdy samolot wykonywa³ ostrzejsze manewry. W wyniku tych doœwiadczeñ powsta³ drugi prototyp BV155 V2, który posiada³ nowe wiêksze ch³odnice umieszczone pod skrzyd³ami, usterzenie poziome zosta³o powiêkszone, samolot wyposa¿ono te¿ w now¹ kroplow¹ os³onê kabiny. Pierwszy lot BV 155 V2 odby³ siê 15 lutego 1945 roku. W tym czasie in¿. Vogt otrzyma³ propozycje Technisches Amtu, zmierzaj¹c¹ do kolejnej rewizji projektu oznaczanego teraz jako Projekt 205, maj¹cego byæ napêdzanym silnikim Daimler-Benz DB 603U z mechaniczn¹ turbosprê¿ark¹ z silnika Daimler-Benz DB 603E. Zespó³ in¿. Vogta przyj¹³ propozycjê i zaoferowa³ zaprzestanie dalszych prac nad BV 155B w zamian za opracowanie wersji BV 155C. Technisches Amt po rozwa¿eniu oferty z³o¿y³ zamówienie na wyprodukowanie trzydziestu samolotów BV 1S5C. W tym czasie podczas l¹dowania przymusowego na rozmiêk³ym gruncie powa¿nych uszkodzeñ dozna³ BV 155 V2. Prace nad zbudowaniem trzeciego prototypu wersji B trwa³y w Finkenwerder równoczeœnie z przygotowaniami do rozpoczêcia produkcji serii BV 155C. Trzeci prototyp ró¿ni³ siê od dwóch pierwszych zainstalowanym silnikiem DB 603U, co poci¹gnê³o za sob¹ zmianê kszta³tu os³ony silnika, instalacja turbosprê¿arki TKL pozosta³a niezmieniona. Wersja BV 155C ró¿ni³a siê z zewn¹trz bardzo od poprzednich. Du¿e ch³odnice umieszczone na styku centrop³ata z koñcówkami skrzyde³ przeniesione zosta³y do kad³uba. Usterzenie poziome zosta³o powiêkszone, wyeliminowano te¿ zastrza³y ³¹cz¹ce je z kad³ubem. Plany produkcyjne przewidywa³y ukoñczenie BV 155C-01 w kwietniu 1945 roku, C-02 w maju, a C-03 i -04 w czerwcu. Zrealizowanie tych zamiarów by³o niemo¿liwe z uwagi na zajêcie zak³adów w Finkenwerder przez aliantów i zakoñczenie wojny. Dane techniczne: (teoretyczne): Prêdkoœæ maksymalna: 690 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 11,5 m/s, pu³ap maksymalny 17100 m, zasiêg maksymalny: 1440 km, uzbrojenie: sta³e-kombinacja dzia³ek MG103 kal.30mm i dzia³ek MG151 kal.20mm (maksymalnie do trzech dzia³ek).

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Blohm & Voss BV-155
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
lunes, 26.7.2021

más de 1 uds.
martes, 27.7.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021
-
miércoles, 4.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 4.8.2021
-
jueves, 5.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 26.3.2012
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Aires
Código de producto: air7135
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.73 o 7600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CM7066
Disponibilidad: a pedido

€12.12 o 8600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CM7164
Disponibilidad: a pedido

€12.12 o 8600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: NH Detail
Código de producto: NHD-A72-077
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.67 o 6100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: KARAYA
Código de producto: KAR-E7205
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 o 4500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve6188
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.04 o 2900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Tally HO!
Código de producto: TLHS72-009
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.84 o 2700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMF72229
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.77 o 6900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMF72078
Disponibilidad: a pedido

€9.77 o 6900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu73008
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.75 o 3900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu73002
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.73 o 5200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduSS603
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.24 o 2900 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Special Hobby
Código de producto: SPH72340
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.48 o 10200 pts.