NEW! Modellers World T006 Brush Care Shampoo

Brush Care Shampoo - Image 1
Fabricante: Modellers World
Código de producto: MDW-T006
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 19.3.2020
€5.07 o 3300 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteModellers World
Código de artículoMDW-T006
Peso0.12 kg
Capacidad100ml
Añadido al catálogo:18.2.2020

PL

Najwy¿szej jako¶ci ¶rodek do mycia i konserwacji pêdzli. Aktywna piana wymywa nawet najbardziej zag³êbion± farbê z pêdzla, ¶wie¿±, oraz zaschniêt±. Nie zawiera rozcieñczalników organicznych, jest bezpieczny dla pêdzli zarówno z naturalnego, jak i syntetycznego w³osia. Regularne stosowanie pomaga zachowaæ pêdzelki w wy¶mienitej kondycji. Regeneruje, wspiera zachowanie kszta³tu i elastyczno¶ci w³osków. Szampon mo¿na stosowaæ tak¿e do formowania szpicu po myciu i pozostawiaæ do wyschniêcia.

Sposób u¿ycia:

Pêdzel op³ucz w wodzie z nadmiaru farby. Wylej preparat na podstawkê, nastêpnie pocieraj pêdzlem okrê¿nymi ruchami do wytworzenia piany. Gdy bêdzie mocno brudna, sp³ucz wod±. Czynno¶æ powtarzaj do momentu, gdy wytworzona piana bêdzie zupe³nie czysta, bia³a.

Stare, zaschniête warstwy farby: czynno¶æ jak wy¿ej, zastosuj gor±c± wodê, a wytworzon± pianê zostaw na kilka godzin na pêdzlu w celu zmiêkczenia i spenetrowania w³osia.

Po zakoñczeniu mo¿esz zamoczyæ w szamponie w³osie i uformowaæ szpic. Susz zawsze w pozycji pionowej w³osiem w dó³, tak, aby nie opieraæ go o pod³o¿e. Przed kolejnym u¿yciem wykrusz lub wyp³ucz szampon.

 

ENG


The highest quality brush cleaning and maintenance agent. Active foam washes out even the most recessed paint, fresh and dried. It does not contain organic thinners, it is safe for all-natural and synthetic bristles. Regular use helps to maintain brushes in excellent condition. Regenerates, supports the retention of shape and elasticity of the hair. The shampoo can also be used to form a brush tip after washing and left to dry.

Usage:

Rinse the brush with water from excess paint. Pour the preparation on to a base, then rub with a brush in a circular motion to create foam. When it is very dirty, rinse with water. Repeat the procedure until the foam is completely clean, white.

Old, dried paint layers: the same as above, apply hot water and leave the foam created for a few hours on the brush to soften and penetrate the bristles. 

When finished, you can soak the bristles in the shampoo and form a brush tip. Always dry in a vertical position, bristle down so that it does not rest on the ground. Before the next use, crumble or rinse the shampoo.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Brush Care Shampoo
Añadido al catálogo: 18.2.2020
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?