JSC

JSC 001 Brytyjski kr±¿ownik SHEFFIELD

Brytyjski kr±¿ownik SHEFFIELD - Image 1
Escala: 1:400
Fabricante: JSC
Código de producto: JSC001
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 1.3.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€4.24 o 2800 pts.

Incluido 8.00% de iva

Información básica

FabricanteJSC
Código de artículoJSC001
Peso0.10 kg
Ean:9771508544051
Escala1:400
Añadido al catálogo:30.4.2015
TagsHMS-Sheffield-cruiser

HMS Sheffield (C24) by³ brytyjskim lekkim kr±¿ownikiem z okresu II wojny ¶wiatowej. Po³o¿enie stêpki pod tê jednostkê mia³o miejsce w 1935 r., wodowanie nast±pi³o w lipcu 1936 r., a wej¶cie do s³u¿by w Royal Navy – w 1937 roku.  D³ugo¶æ ca³kowita okrêtu w chwili wodowania wynosi³a 170 m, szeroko¶æ ca³kowita 18,8 metrów, a wyporno¶æ pe³na – ok. 11.400 ton. Maksymalna prêdko¶æ dochodzi³a do ok. 32 wêz³ów. Na uzbrojenie pok³adowe w chwili wodowania sk³ada³o siê miêdzy innymi: 12 dzia³ kal. 152 mm, 8 dzia³ kal. 102 mm czy 6 wyrzutni torpedowych kal. 533 mm.

HMS Sheffield (C24) by³ jednym z brytyjskich kr±¿owników lekkich nale¿±cych do klasy Town podtypu Southampton. Jednostki tego typu by³y budowane jako swoista, brytyjska odpowied¼ na japoñsk± klasê kr±¿owników Mogami, budowanych pocz±tkowo jako kr±¿owniki lekkie. Na jednostkach typu Town zastosowano nowe trój-dzia³owe wie¿e, zmianie uleg³y równie¿ nadbudówki oraz wydatnie wzmocniono uzbrojenie przeciwlotnicze. Generalnie, kr±¿owniki typu Town s± uznawane za udane okrêty o silnym uzbrojeniu, niez³ym opancerzeniu i dobrych osi±gach. HMS Sheffield (C24) wzi±³ aktywny udzia³ w II wojnie ¶wiatowej, uczestnicz±c miêdzy innymi w dzia³aniach na wodach norweskich w 1940 roku. Okrêt wzi±³ równie¿ udzia³ w wytropieniu i zatopieniu niemieckiego pancernika Bismarck w maju 1941 roku. Pod koniec 1942 r. wspiera³ alianckie l±dowanie w Afryce Pó³nocnej (operacja Torch), a w lecie 1943 r. wspiera³ l±dowanie pod Salerno. Po zakoñczeniu II wojny ¶wiatowej kr±¿ownik s³u¿y³ miêdzy innymi na Morzu ¦ródziemnym oraz na Dalekim Wschodzie. W 1959 roku HMS Sheffield (C24) zosta³ przeniesiony do rezerwy, a w 1967 r. pociêty na z³om.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Brytyjski kr±¿ownik SHEFFIELD
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

lunes, 1.3.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 8.3.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 8.3.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
martes, 9.3.2021
-
miércoles, 10.3.2021

Correo certificado


Tiempo previsto de entrega:
viernes, 5.3.2021
-
lunes, 8.3.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 30.4.2015
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?