Germania-Figuren

NEW! Germania-Figuren 72-CW-1029 Bundeswehr basic attitudes: Equal step

Bundeswehr basic attitudes: Equal step - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de producto: GER-72-CW-1029
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 25.10.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€17.88 o 12600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteGermania-Figuren
Código de artículoGER-72-CW-1029
Peso0.01 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:30.8.2021
TagsGerman-Modern-Infantry

Bundeswehra (niem. Bundeswehr) zosta³a sformowana w 1955 roku i w okresie Zimnej Wojny stanowi³a si³y zbrojne Niemiec Zachodnich (RFN). Natomiast po upadku komunizmu w NRD i zburzeniu muru berliñskiego sta³a siê si³ami zbrojnymi ju¿ zjednoczonych Niemiec. Jej komponent l±dowy to rzecz jasna wojska l±dowe (niem. Heer). W toku Zimnej Wojny postrzegano j± jako armiê, która jako pierwsza wejdzie w interakcjê z przewidywanym sowieckim atakiem i która bêdzie ponosi³a spory ciê¿ar prowadzenia dzia³añ przeciwko radzieckiej inwazji. Z tego wzglêdy k³adziono w niej ogromny nacisk na rozwój wojsk pancernych i zmechanizowanych. Na pocz±tku lat 70. XX wieku zachodnioniemiecka dywizja piechoty zmechanizowanej posiada³a trzy brygady: dwie zmechanizowane i jedn± brygadê pancern±. Na stanie posiada³a ona miêdzy innymi 252 czo³gi, 190 bojowych wozów piechoty (BWP), 124 transportery opancerzone czy 63 haubice samobie¿ne. W sumie liczy³a ok. 26.600 ludzi. Warto dodaæ, ¿e w szczytowym momencie Zimnej Wojny Bundeswehra liczy³a ok. 495 tys. ¿o³nierzy i 170 tys. pracowników cywilnych. Sk³ada³a siê z 12 dywizji podzielonych na 3 korpusy ogólno-wojskowe – wiêkszo¶æ z nich stanowi³y w³a¶nie dywizje zmechanizowane. Po 1989 roku Bundeswehra przesz³a liczne reformy, które zmierza³y do jej redukcji oraz wprowadzenia na wyposa¿enie nowego sprzêtu. Przyk³adowo w 2011 r. poniechano poboru do wojska, a w tym samym roku wdro¿ono reformê, która mia³a zmniejszyæ Bundeswehrê do 185 tys. ¿o³nierzy s³u¿by czynnej i 40 tys. rezerwistów. Wycofano siê z formowania dywizji piechoty zmechanizowanej, a niemiecka piechota (pomijaj±c wojska spadochronowe oraz specjalne) s³u¿y teraz w batalionach piechoty zmotoryzowanej (Brygada Wielonarodowa) oraz w brygadach grenadierów pancernych (piechota zmechanizowana) w 1 i 10 Dywizji Pancernej. Warto dodaæ, ¿e piechota pos³uguje siê nowoczesnymi ko³owymi transporterami opancerzonymi (KTO) Boxer oraz bojowymi wozami piechoty (BWP) Puma, które zastêpuj± w linii BWP Marder. Podstawow± broni± strzeleck± niemieckiej piechoty jest karabinek Heckler und Koch G36 kal. 5,56 mm, a podstawowym rêcznym karabinem maszynowym - Heckler und Koch MG4 tak¿e kal. 5,56 mm.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Bundeswehr basic attitudes: Equal step
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
lunes, 25.10.2021

más de 1 uds.
jueves, 25.11.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 2.11.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 2.12.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 2.11.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 2.12.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 3.11.2021
-
jueves, 4.11.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 3.12.2021
-
lunes, 6.12.2021

Correo certificado

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 29.10.2021
-
martes, 2.11.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 1.12.2021
-
jueves, 2.12.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 30.8.2021
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de producto: GER-72-CW-1501
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.93 o 9800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de producto: GER-72-CW-1500
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.93 o 9800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de producto: GER-72-CW-1111
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.14 o 7200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de producto: GER-72-CW-2600
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.93 o 9800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de producto: GER-72-CW-2601
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.93 o 9800 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de producto: GER-72-CW-1028
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.88 o 12600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de producto: GER-72-CW-1025
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.88 o 12600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de producto: GER-72-CW-1027
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.88 o 12600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de producto: GER-72-CW-1026
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.88 o 12600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de producto: GER-72-CW-1109
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.64 o 16000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de producto: GER-72-CW-1119
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.88 o 12600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de producto: GER-72-CW-1118
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.88 o 12600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de producto: GER-72-CW-1015
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.88 o 12600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de producto: GER-72-CW-1021
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.64 o 16000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de producto: GER-72-CW-1117
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.64 o 16000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de producto: GER-72-CW-1022
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.64 o 16000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Germania-Figuren
Código de producto: GER-72-CW-1014
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.88 o 12600 pts.