Mr.Hobby

Mr.Hobby C012 Olive Drab (1) - (Semi Gloss)

C012 Olive Drab (1) - (Semi Gloss) - Image 1
Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-C012
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: miércoles, 22.9.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€2.87 o 2000 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteMr.Hobby
Código de artículoGUN-C012
Peso0.05 kg
Ean:4973028535716
Capacidad10ml
Añadido al catálogo:18.8.2006

Farba celulozwa Mr. Hobby Seria C (10 ml)

Farba akrylowa, w której jako spoiwo zosta³a wykorzystana dobrej jako¶ci ¿ywica, natomiast jako rozpuszczalnik zastosowano rozpuszczalnik celulozowy. Z tego wzglêdu mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to farba na bazie celulozowej. W jêzyku angielskim jest ona nazywana „Lacquer Paint”. Jednocze¶nie jednak, mo¿na je traktowaæ jako swoiste ogniwo po¶rednie pomiêdzy farbami emaliowymi, a „typowymi” farbami akrylowymi na bazie wody lub alkoholu. Z jednej bowiem strony wykazuj± siê jednak mniej intensywnym zapachem od emalii (niemniej – zdecydowanie intensywniejszym od farb Mr. Hobby seria H), a z drugiej – nie wykazuj± tak silnej tendencji do zatykania aerografu jak wodne farby akrylowe. Prezentowana farba zosta³a umieszczona w szklanym pojemniku o okr±g³ej podstawie o objêto¶ci 10 ml z zakrêtk± wykonan± z tworzywa sztucznego. Ze wzglêdu na stosunkowo du¿± ¶rednicê podstawy, zachowuje siê stabilnie na blacie roboczym. Oka¿e siê u¿yteczna w przypadku malowania zw³aszcza miêkkich tworzyw sztucznych (na przyk³ad polistyrenu), ale tak¿e miêkkich metali czy niektórych innych tworzyw sztucznych. Jest dedykowana przede wszystkim do pracy z aerografem, ale przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci oraz odpowiednim rozcieñczeniu mo¿na j± równie¿ wykorzystaæ przy pracy z pêdzlem. Mo¿na w tym celu wykorzystaæ przede wszystkim pêdzle o w³osiu naturalnym (na przyk³ad: Painta Luxus, size 2, Pêdzel okr±g³y z w³osiem z czerwonego sobola 2/0 albo 2 PREMIUM MARTA KOLINSKY ROUND BRUSH), ale mo¿na te¿ u¿yæ takich o w³osiu syntetycznym (na przyk³ad: Italeri brush, synthetic, flat, 2, A.MIG 8612 2/0 SYNTHETIC ROUND BRUSH albo Round Brushes 2 Synthetic). Rzecz jasna podobnie jak w przypadku ka¿dej innej farby nak³adanej pêdzlem, zaleca siê na³o¿enie raczej 2-3 cienkich warstw, ni¿ 1 grubej. Producent sygnalizuje, ¿e po¿±dane efekty w przypadku malowania pêdzlem mo¿na osi±gn±æ ju¿ po 1-2 warstwach, natomiast w przypadku malowania aerografem - po 2-3. Warto równie¿, dodaæ, ¿e dodanie do farb Mr. Hobby z serii C farby podk³adowej C030 Flat Base - (Flat) albo C188 Flat Base Rough w proporcji 1:10 lub 1:20, mo¿e doprowadziæ do zmiany ich "pow³oki" na matow± lub pó³matow±. Jednak przed malowaniem tak powsta³± substnacj±, zaleca siê jej przetestowanie na zbêdnym kawa³ku plastiku, aby sprawdziæ efekt finalny. Warto pamiêtaæ, aby prezentowan± farbê przed jej otwarciem (zw³aszcza pierwszym!) dobrze wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim: pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30 sekund. Podobnie jak w przypadku wielu innych farb, zaleca siê j± nak³adaæ na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Omawian± substancjê chemiczn± najlepiej rozcieñczaæ dedykowanymi do tego celu wyrobami firmy Mr.Hobby, takimi jak na przyk³ad: T-101 Mr.Color Thinner albo T-102 Mr.Color ThinnerNale¿y dodaæ, ¿e w przypadku malowania aerografem producent zaleca rozcieñczenie farby w propocji 1:1 lub 2:1. Mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ preparat firmy Hataka HTK-XP03 Lacquer Thinner, który wykazuje siê mniej intensywnym zapachem. Mieszanie omawianej farby oraz dowolnego z w/w rozcieñczalników najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: Plastic Paint Mixing, Paint Pallet - Basic Type albo Mr.Paint Tray 10szt.). Natomiast po zakoñczeniu malowania omawian± farb±, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym, szmatk± lub wacikiem bawe³nianym, zakrêtki od pojemnika w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jego dok³adne zamkniêcie. Bez w±tpienia, prezentowana farba modelarska to produkt bardzo wysokiej jako¶ci - jeden z najlepszych dostêpnych obecnie na rynku w swojej kategorii.

Mr.Color Lacquer Paint (series C) 10 ml

Mr.Color hobby paint is a paint that has long been regarded highly by modelers world wide as a model paint that delivers an outstanding finish. There are a large number of colors and color types available, which are suitable for painting almost all models.Generally, Mr.Color provides a wider range of paint colors and finishes than Aqueous Hobby Color, and will dry to a smoother and harder finish. The use of Mr Thinner (T-101 Mr.Color Thinner) is required to thin Mr. Color paint, both to thin paint if desired, and also to clean paint brushes and airbrushes. Mr Thinner is available in 3 types (standard Mr. Thinner, Mr.Rapid Thinner and also Mr.Levelling Thinner) and four sizes - 50ml, 110ml, 250ml and 400ml, see for example: T-102 Mr.Color ThinnerT-117 Rapid Thinner or T-108 Leveling Thinner.


When applying Mr.Color paint, 1 to 2 coats are recommended when using paint brushes, and 2 to 3 coats if using an airbrush to spray paint. If airbrushing Mr.Color paint, it should be thinned after diluting to a ratio of between 1 (Mr.Color) and 1 to 2 (Mr. Thinner), depending on the degree of paint viscosity required. Gloss levels obtained using gloss coat Mr.Color hobby paints can be adjusted by using Flat Base - mix approximately 5 to 10% of C030 Flat Base - (Flat) to convert gloss colors to a semi gloss finish, or 10 to 20% for a matt finish. The percentage of Flat Base used can be adjusted to vary the amount of gloss level obtained.


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: C012 Olive Drab (1) - (Semi Gloss)
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 7 uds.
miércoles, 22.9.2021

más de 7 uds.
jueves, 23.9.2021

GLS

1 - 7 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021

más de 7 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 30.9.2021

UPS

1 - 7 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021

más de 7 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 30.9.2021

DHL

1 - 7 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 30.9.2021
-
viernes, 1.10.2021

más de 7 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 1.10.2021
-
lunes, 4.10.2021

Correo certificado

1 - 7 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 28.9.2021
-
miércoles, 29.9.2021

más de 7 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021
-
jueves, 30.9.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 18.8.2006
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?