Alpine Miniatures

Alpine Miniatures 35003 Cold War Soviet Tanker

Cold War Soviet Tanker - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-35003
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 8.3.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€15.60 o 10200 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteAlpine Miniatures
Código de artículoALP-35003
Peso0.01 kg
Escala1:35
Añadido al catálogo:9.4.2018
TagsRussian-Cold-War-Tank-Crew

W chwili zakoñczenie II wojny ¶wiatowej Armia Czerwona, która niebawem (w 1946 r.) zostanie przemianowana na Armiê Radzieck±, posiada³a ok. 9,8 miliona ludzi sformowanych w ok. 500 dywizji ró¿nego typu. Liczba ta zosta³a stosunkowo szybko zredukowana, jednak w okresie Zimnej Wojny (1945-1991) liczebno¶æ ca³o¶ci radzieckich si³ zbrojnych waha³a siê od ok. 2,8 do ok. 5,3 miliona ludzi. W po³owie lat 80. XX wieku, a zatem w toku wojny w Afganistanie, radzieckie wojska l±dowe liczy³y ok. 210 dywizji, z czego a¿ ok. 40-50 dywizji stanowi³y dywizje pancerne (w radzieckiej nomenklaturze – dywizje czo³gowe), z³o¿one z ¿o³nierzy poborowych. Dywizja pancerna liczy³a trzy pu³ki czo³gów, jeden pu³k piechoty zmechanizowanej, pu³k artylerii samobie¿nej oraz liczne jednostki wsparcia. W¶ród tych ostatnich miêdzy innymi: jednostki saperskie, ³±czno¶ci czy rozpoznania chemicznego oraz silne pododdzia³y obrony przeciwlotniczej. Podstawowym uzbrojeniem sowieckiej dywizji pancernej by³y rzecz jasna czo³gi. W¶ród nich mo¿na wskazaæ tak udane konstrukcje jak T-54/T-55, T-72 czy T-80, które czêsto w chwili wprowadzania do linii by³y bardzo nowoczesnymi maszynami. Warto te¿ pamiêtaæ o skomplikowanym, ale wysoce innowacyjnym T-64, który nigdy nie by³ eksportowany – nawet do krajów Uk³adu Warszawskiego. Przyjmuje siê, ¿e ok. 1990 r. w Armii Radzieckiej znajdowa³o siê ok. 55.000 ró¿nego typu czo³gów w ró¿nym stanie technicznym i gotowo¶ci mobilizacyjnej. Warto dodaæ, ¿e sowieckie  dywizje pancerne w toku Zimnej Wojny by³y szkolone przede wszystkim do pe³noskalowego konfliktu z NATO, a za najbardziej prawdopodobny rejon dzia³añ uznawano Europê Zachodni±. W takim konflikcie zak³adano, ¿e postêpy dywizji czo³gowej bêd± wynosiæ od 80 do 100 kilometrów w ci±gu pierwszych 3 dni operacji.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Cold War Soviet Tanker
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
lunes, 8.3.2021

más de 1 uds.
lunes, 24.5.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 15.3.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 31.5.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 15.3.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 31.5.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 16.3.2021
-
miércoles, 17.3.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 1.6.2021
-
miércoles, 2.6.2021

Correo certificado

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 12.3.2021
-
lunes, 15.3.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 28.5.2021
-
lunes, 31.5.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 9.4.2018
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A021
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.11 o 4600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita6423
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.17 o 4000 pts.

Artículos similares

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna37063
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.68 o 7600 pts.

-12%

Escala: 1:35
Fabricante: ICM
Código de producto: icm35601
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.15 €8.02
o 6000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru00433
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.13 o 5300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna37053
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.51 o 8200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Djiti's production
Código de producto: DJI-35069
Disponibilidad: a pedido

€10.60 o 6900 pts.