Border Model BD0072-1 Curved Tip Model Tweezers

Curved Tip Model Tweezers - Image 1
Fabricante: Border Model
Código de producto: BOR-BD0072-1
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: jueves, 25.2.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€10.68 o 7000 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteBorder Model
Código de artículoBOR-BD0072-1
Peso0.03 kg
Ean:BD00721
Añadido al catálogo:7.10.2019
TagsAngled-Tweezers

Jednogiêta i stosunkowo cienka pêseta (pinceta) modelarska wykonana z dobrej jako¶ci, polerowanej, stali nierdzewnej. Jej koñcówki s± nieznacznie wyd³u¿one, wyra¼nie wê¿sze od czê¶ci chwytnej, wygiête ³ukowo „od wewn±trz”, ostre i spiczaste. Warto dodaæ, ¿e nie posiadaj± ¿³obkowania (z±bkowania) od wewnêtrznej strony, jak równie¿ i to, ¿e s± stosunkowo cienkie, w porównaniu do innych, analogicznych narzêdzi tego typu. Pomimo tego, ¿e prezentowana pêseta nie jest ani powlekana, a jej czê¶æ chwytna nie jest profilowana, to jednak dziêki bardzo dobremu wywa¿eniu i ergonomicznej budowie, poprawnie le¿y w d³oni oraz pozwala na efektywn± pracê. Omawiane narzêdzie generalnie cechuje siê dobr± jako¶ci± i precyzj± wykonania. Mo¿e znale¼æ bardzo szerokie zastosowanie w wielu pracach modelarskich. W pierwszej kolejno¶ci oka¿e siê przydatna przy monta¿u ró¿nego typu niewielkich detali, takich jak chocia¿by: drobne elementy kabiny pilota, wyposa¿enie pok³adowe statków i okrêtów (zw³aszcza w skali 1:350 i 1:700), czê¶ci oraz oprzyrz±dowanie artylerii holowanej (szczególnie w skali 1:35) czy wewnêtrzne detale czo³gów i innych wozów bojowych. Mo¿na j± równie¿ wykorzystaæ przy monta¿u elementów figurek oraz ich oporz±dzenia. Dziêki temu, ¿e jej koñcówki s± zakrzywione pozwala na ³atwiejszy monta¿ detali w zag³êbieniach albo miejscach trudniej dostêpnych. Omawiana pêseta znajdzie tak¿e zastosowanie przy nak³adaniu kalkomanii na modele plastikowe, zw³aszcza na etapie wyci±gania kalek z wody albo w czasie ich przenoszenia na powierzchniê modelu, jak równie¿ przy nak³adaniu i przede wszystkim zrywaniu ta¶my maskuj±cej z powierzchni modelu. Inne mo¿liwe zastosowanie to zaginanie oraz wyginanie drutu miedzianego albo aluminiowanego z pomoc± takich narzêdzi jak chocia¿by Handle bending tool. Z powodzeniem mo¿na j± tak¿e wykorzystaæ do wszelkiego typu prac z elementami fototrawionymi – chocia¿by przy ich zaginaniu oraz formowaniu na specjalistycznych zaginarkach modelarskich (na przyk³ad: 8cm Long Photo Etch bending tool albo Zaginarka do elementów fototrawionych V3 / Photo Etch Bending Tool V3). Oka¿e siê równie¿ u¿yteczna przy pracy z modelami R/C, jak i w modelarstwie kolejowym oraz drewnianym – tak¿e przy monta¿u takielunku oraz o¿aglowania. Bez w±tpienia mo¿liwo¶ci jej zastosowania s± bardzo szerokie! Powi±zane produkty to na przyk³ad: Curved Tip Model Tweezers, HG ANGLED TWEEZERS 01 THIN TIPPED albo Tweezers Precision Flat-Tip.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Curved Tip Model Tweezers
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
jueves, 25.2.2021

más de 1 uds.
lunes, 1.3.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 5.3.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 8.3.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 4.3.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 8.3.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 5.3.2021
-
lunes, 8.3.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 9.3.2021
-
miércoles, 10.3.2021

Correo certificado

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 3.3.2021
-
jueves, 4.3.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 5.3.2021
-
lunes, 8.3.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 7.10.2019
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: Border Model
Código de producto: BOR-BD0072-2
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.68 o 7000 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74080
Disponibilidad: ¡disponible!

€19.09 €18.13
o 11800 pts.

Fabricante: Falcon
Código de producto: FLC906050
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.74 o 3700 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90075
Disponibilidad: ¡disponible!

€30.08 o 19600 pts.

-8%

Fabricante: Italeri
Código de producto: ita50830
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.74 €9.85
o 7000 pts.

Fabricante: Falcon
Código de producto: FLC945010
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.08 o 2700 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90076
Disponibilidad: ¡disponible!

€64.47 o 42000 pts.

Fabricante: Adammed
Código de producto: DMM-MA292
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.71 o 9600 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ19953
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.25 o 800 pts.

Fabricante: Adammed
Código de producto: DMM-MA290
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.44 o 7500 pts.

Fabricante: Adammed
Código de producto: DMM-PA7A_9
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.27 o 2100 pts.

Fabricante: Adammed
Código de producto: DMM-PA6_9
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.27 o 2100 pts.