Tamiya

Tamiya 80358 Enamel XF-58 Olive Green Matt

Enamel XF-58 Olive Green Matt - Image 1
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam80358
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: viernes, 30.7.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€1.92 -9% €1.74 o 1300 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteTamiya
Código de artículotam80358
Peso0.04 kg
Ean:45135699
Capacidad10ml
Añadido al catálogo:17.12.2013

Farba matowa

Farba emaliowa, która zosta³a umieszczona w niewielkim szklanym pojemniku o objêto¶ci 10 ml z plastikow± zakrêtk±. Oka¿e siê u¿yteczna w przypadku malowania zw³aszcza tworzyw sztucznych, ale te¿ miêkkich rodzajów drewna lub metali. Mo¿na j± nak³adaæ zarówno za pomoc± aerografu, jak i pêdzla. W przypadku malowania pêdzlem zaleca siê raczej stosowanie takiego z w³osiem syntetycznym (na przyk³ad: High Finish Pointed Brush - (Small), High Finish Flat Brush No.02 albo A.MIG 8595 SYNTHETIC FILBERT BRUSH 4). Wykorzystanie pêdzla o w³osiu naturalnym mo¿e prowadziæ do jego szybszego zu¿ywania siê. Przed otwarciem farby, zaleca siê dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim: pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30-40 sekund. Zaleca siê nak³adaæ j± na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Przyjmuje siê, ¿e minimalny czas jaki powinien min±æ pomiêdzy na³o¿eniem pierwszej oraz drugiej warstwy to 4-6 h w zale¿no¶ci od temperatury otoczenia, przy czym czas potrzebny do ca³kowitego wyschniêcia to ok. 24 h. W przypadku rozcieñczania farby nale¿y do tego celu zastosowaæ odpowiedni p³yn, a przede wszystkim dedykowane do tego celu wyroby firmy Tamiya, takie jak: X-20 Enamel Thinner / Rozcieñczalnik do farb olejnych albo X-20 Enamel Thinner / Rozcieñczalnik do farb olejnych. Przygotowuj±c farbê do pracy z aerografem nale¿y j± rozcieñczyæ w proporcji 1:5, czyli na 1 czê¶æ wskazanego wy¿ej rozcieñczalnika zastosowaæ 5 czê¶ci farby. Mieszanie obu substancji najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: 18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.), Paint Pallet - Basic Type albo Pallete Droper Stirrer). Po zakoñczeniu pracy, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym lub szmatk±, wieczka od pojemnika w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jej dok³adne zamkniêcie. Z kolei czyszczenie narzêdzi zaleca siê przeprowadziæ p³ynami specjalistycznymi, takim jak chocia¿by Brush Cleaner Painta Clean 100ml. Mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e firma Tamiya opracowa³a specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Work Station w/Magnifying Lens, dedykowane do wykorzystania miêdzy innymi z omawian± farb±.

Matt Paint

Tamiya Enamel Paints are used for brush or spray painting, and can be applied to almost any surface of wood, metal or plastic. Each bottle contains 10ml of color and comes in 23 glossy colors, 48 matt colors and 7 translucent finishes plus an exclusive thinner and flat base. When spray painting enamels, best results are achieved by adding 2 parts of thinner to 10 parts of paint.


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Enamel XF-58 Olive Green Matt
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
viernes, 30.7.2021

más de 1 uds.
martes, 3.8.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 6.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 10.8.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 6.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 10.8.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 9.8.2021
-
martes, 10.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 11.8.2021
-
jueves, 12.8.2021

Correo certificado

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 5.8.2021
-
viernes, 6.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 9.8.2021
-
martes, 10.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envío



Si el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 17.12.2013
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares
-9%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam81358
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.96 €2.70
o 2000 pts.

-9%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tamxf58
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.31 €2.10
o 1600 pts.

-9%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tamxf81
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.31 €2.10
o 1600 pts.

Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-H080
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.87 o 2000 pts.

Fabricante: Vallejo
Código de producto: VAL70892
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.75 o 1900 pts.

Fabricante: Revell
Código de producto: rev36165
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.42 o 1700 pts.

Fabricante: Revell
Código de producto: rev36168
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.42 o 1700 pts.

Fabricante: Revell
Código de producto: rev32165
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.75 o 1200 pts.

Fabricante: Revell
Código de producto: rev32168
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.75 o 1200 pts.

Fabricante: Vallejo
Código de producto: VAL71011
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.75 o 1900 pts.

Fabricante: Vallejo
Código de producto: VAL71015
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.75 o 1900 pts.

Fabricante: Pactra
Código de producto: pac116
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.18 o 800 pts.