AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez 6202 Encyklopedia Technik Modelarskich. Pojazdy Pancerne tom 3

Encyklopedia Technik Modelarskich. Pojazdy Pancerne tom 3 - Image 1
Código de producto: AMM-6202
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 3.7.2020
€30.89 o 20100 pts.

Incluido 5.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteAMMO of Mig Jimenez
Código de artículoAMM-6202
Peso0.65 kg
Ean:8432074062028
Añadido al catálogo:7.4.2017

Prze³omowa encyklopedia technik modelarskich, wykorzystywanych w modelarstwie pancernym, autorstwa Miga Jiméneza, twórcy „FAQ” 1 i 2, bestsellerowych ksi±¿ek w historii modelarstwa, a tak¿e najlepszych modelarzy pancernych z ca³ego ¶wiata, pracuj±cych pod jego kierunkiem.
Ze 150 stron, ilustrowanych ponad 700 wysokiej jako¶ci kolorowymi zdjêciami, modelarze mog± dowiedzieæ siê wszystkiego o malowaniu ró¿nych rodzajów kamufla¿y. Poznaj± zarówno najprostsze procesy dla pocz±tkuj±cych, jak i zaawansowane techniki dla bardziej do¶wiadczonych.
W Tomie 3 szczegó³owo opisano proces malowania kilku typów kamufla¿y, w tym schematów wielobarwnych, pustynnych, zimowych czy pojazdów pozostawionych w miniowym podk³adzie, a tak¿e techniki s³u¿±ce do wykonania widocznych na pojazdach wojskowych odprysków. Modelarz dowie siê równie¿, jak nanosiæ efekty pozwalaj±ce zmieniæ odcieñ kolorów kamufla¿u przy u¿yciu ³oszy, filtrów i farb olejnych. Wreszcie przejdziemy do zaawansowanych technik malarskich, wspó³cze¶nie wykorzystywanych w modelarstwie: stylu czarno-bia³ego, modulacji, o¶wietlenia zenitalnego, rozja¶niania paneli czy o¶wietlenia punktowego.
Procesy przedstawione w tej encyklopedii sk³adaj± siê z opisów i zdjêæ, bardzo precyzyjnie pokazuj±cych ka¿dy krok. Wydawnictwo jest zatem niezbêdnym przewodnikiem, istotnym narzêdziem na biurku czy stole warsztatowym wszystkich fanów modeli pojazdów pancernych. Encyklopedia bêdzie poszerzona o 3 kolejne tomy, które zostan± wkrótce wydane. Ka¿dy z nich bêdzie szczegó³owo ukazywa³ zagadnienia zwi±zane z modelarstwem pancernym.

 

Encyklopedia Technik Modelarskich. Pojazdy Pancerne tom 3 kamufla¿e -jêzyk polski

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Encyklopedia Technik Modelarskich. Pojazdy Pancerne tom 3
Añadido al catálogo: 7.4.2017
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?