Haliñski

Haliñski MM-SET-1-2-2000 F-117A Nighthawk

F-117A Nighthawk - Image 1
Escala: 1:33
Fabricante: Haliñski
Código de producto: HAL-MM-SET-1-2-2000
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 24.1.2022
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€31.90 o 19600 pts.

Incluido 21% de iva
al enviar al país: SPAIN
Para cambiar el país haga clic aquí

Información básica

FabricanteHaliñski
Código de artículoHAL-MM-SET-1-2-2000
Peso0.27 kg
Escala1:33
Añadido al catálogo:16.11.2016
TagsF-117

Zestaw sk³ada siê z zeszytu z modelem, oraz wrêg wycinanych laserem.

Lockheed F-117 Nighthawk to jedna z najbardziej nowatorskich konstrukcji w dziejach lotnictwa i pierwszy seryjnie produkowany samolot o w³aœciwoœciach Stealth. Koncepcja niewidzialnego dla radarów samolotu pojawi³a siê ju¿ w czasie II wojny œwiatowej, ale dopiero w latach 70 rozwój technologii umo¿liwi³ jej wprowadzenie w ¿ycie. W samolocie F-117 osi¹gniêto j¹ dziêki zastosowaniu wielu, równoleg³ych dzia³añ. Przede wszystkim zastosowano niespotykany aerodynamicznie kszta³t samolotu o profilu smuk³ego piêciok¹ta z wieloma p³askimi powierzchniami z usterzeniem Rudlickiego. Samolot pokryty specjalnymi materia³ami RAM (Radar Absorbent Material), które „poch³aniaj¹” fale radarowe. Z wielk¹ starannoœci¹ dopracowano wszelkie zewnêtrzne elementy, kszta³t kabin, zrezygnowano równie¿ z aktywnych œrodków wykrywania. Tak¿e silniki (dwa turbowentylatorowe General Electric F404-GE-F1D2) maksymalnie wyciszono i odizolowano od siebie. W rezultacie powsta³ myœliwiec bombarduj¹cy Stealth nadaj¹cy siê idealnie do niszczenia stacji radarowych przeciwnika. Historia F-117 siêga roku 1977 kiedy zademonstrowano pierwszy przedprototyp, a w 1981 roku ruszy³a produkcja seryjna. Samoloty osi¹gnê³y gotowoœæ bojow¹ dwa lata póŸniej. Do 1991 roku wyprodukowano 59 egzemplarzy F-117A. Ca³oœæ uzbrojenia jest przenoszona w komorze bombowej, najczêœciej s¹ to kierowane laserowo bomby GBU-27A Paveway III, pociski powietrze-ziemia AGM-65 Maverick lub pociski AGM-130. F-117A by³ wykorzystywany bojowo w Panamie w 1989 roku oraz przede wszystkim w czasie operacji Pustynna Burza w 1991 roku, w której wykaza³ siê zdumiewaj¹c¹ skutecznoœci¹, w czasie operacji Allied Force w 1999 roku oraz w wojnie w Afganistanie (2001-2002) i Iraku (2003). W 2008 roku F-117 zosta³ oficjalnie wycofany z linii. Dane techniczne: Prêdkoœæ maksymalna: 1040 km/h, pu³ap operacyjny 13700 m, zasiêg maksymalny: 1850 km, uzbrojenie: sta³e-samolot nie posiada uzbrojenia sta³ego.
¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: F-117A Nighthawk
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

lunes, 24.1.2022

GLS


Tiempo previsto de entrega:
viernes, 28.1.2022
-
lunes, 31.1.2022

DHL


Tiempo previsto de entrega:
jueves, 27.1.2022
-
lunes, 31.1.2022

Correo certificado


Tiempo previsto de entrega:
jueves, 3.2.2022
-
martes, 15.2.2022

Fedex Economy


Tiempo previsto de entrega:
jueves, 27.1.2022
-
martes, 1.2.2022

Fedex International Priority


Tiempo previsto de entrega:
martes, 25.1.2022
-
jueves, 27.1.2022

UPS


Tiempo previsto de entrega:
viernes, 28.1.2022
-
lunes, 31.1.2022

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 16.11.2016
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:33
Fabricante: Haliñski
Código de producto: HAL-MM-1-2-2000-ac
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.28 o 8600 pts.

Artículos similares

Escala: 1:33
Fabricante: Haliñski
Código de producto: HAL-MM-1-2-2000
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.10 o 13600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscE07
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.20 o 5000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscE05s
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.80 o 7600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscE07s
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.80 o 7600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Revell
Código de producto: rev03899
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.54 o 15800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscE11
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.20 o 5000 pts.