Revell

Revell 03972 F-15E STRIKE EAGLE & bombs

F-15E STRIKE EAGLE & bombs - Image 1
Escala: 1:144
Fabricante: Revell
Código de producto: rev03972
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 17.5.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€9.15 o 6000 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteRevell
Código de artículorev03972
Peso0.13 kg
Ean:4009803039725
Escala1:144
Añadido al catálogo:29.9.2015
TagsMcDonnell-Douglas-F-15E-Strike-Eagle
McDonnell Douglas F-15 Eagle to amerykañski dwusilnikowy samolot myœliwski i szturmowy, którego pierwszy oblot mia³ miejsce 27 lipca 1972 roku. Samolot F-15 jest owocem doœwiadczeñ wyniesionych z walk powietrznych nad Wietnamem, jak równie¿ stanowi odpowiedŸ USAAF na radzieckie myœliwce Mig-23 oraz Mig-25. Powsta³ w ramach projektu FX (Fighter Experimental), w którym to zwyciêzca okaza³ siê w 1969 roku koncern McDonnell-Douglas. Przy projektowaniu F-15 szczególny nacisk k³adziono na maksymalne skrócenie czasu serwisowania. G³ównie polega³o to z jednej strony na montowaniu na tyle prostych w obs³udze elementów na ile to by³o mo¿liwe, a z drugiej na stosowaniu systemów automatycznych, niejako wyrêczaj¹cych cz³owieka. W efekcie nastêpca F-4 Phantom, przewy¿szaj¹c go pod ka¿dym wzglêdem, mo¿e byc obs³u¿ony o po³owê szybciej. Kolejn¹ mocn¹ stron¹ F-15 jest para silników z dopalaczami Pratt-Whitney F100, które wytwarzaj¹ o 4500 kg wiêkszy ci¹g ni¿ wa¿y sama maszyna, co umo¿liwia jej wykonywanie ciasnych skrêtów bez du¿ych strat cennej szybkoœci. Ponadto stwarza mo¿liwoœæ podwieszenia ogromnej iloœci dodatkowego uzbrojenia na 8 wêz³ach pod skrzyd³ami i kad³ubem. Od chwili wejœcia F-15 do s³u¿by powsta³o kilka jego odmian. Wersje C i D s¹ drugimi generacjami samolotów odpowiednio jedno- i dwumiejscowych, zastêpuj¹c wersje A i B w roku 1979. Zewnêtrznie nie ró¿ni¹ siê od nich wiele, jednak awionika przesz³a kompleksow¹ modyfikacjê, co uczyni³o Eagle jeszcze bardziej œmiercionoœn¹ broni¹. Na samolocie F-15D w latach 80. eksperymentowano równie¿ z rakietami antysatelitarnymi ASAT. Równolegle powstawa³a wersja F15-E Strike Eagle. W przeciwieñstwie do poprzednich modeli, wersja E, jest nie tylko maszyn¹ myœliwsk¹ s³u¿¹c¹ do wywalczania przewagi powietrznej, ale równie¿ maszyn¹ szturmow¹ o szerokim spektrum mo¿liwoœci dotycz¹cych ataków na cele naziemne. Wersja E trafi³a do s³u¿by w 1988 roku i przewiduje siê jej pozostanie w linii do 2035 roku. Kolejn¹ odmian¹ jest F-15J eksportowany oraz produkowany na licencji w Japonii. Samoloty F-15 by³y eksportowane do kilku krajów, min: Japonii, Izraela, Arabii Saudyjskiej i Korei Po³udniowej. F-15 okaza³ siê maszyn¹ bardzo wartoœciow¹, odnosz¹c zwyciêstwa powietrzne min. w czasie operacji Pustynna Burza i inwazji na Irak w 2003 roku. Dane techniczne (wersja E): Prêdkoœæ maksymalna: 2660 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 255 m/s, pu³ap praktyczny 19500 m, zasiêg maksymalny: 5580 km, uzbrojenie: sta³e- 1 dzia³ko szeœciolufowe M61A-1 kal.20mm, podwieszane-do 10660kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: F-15E STRIKE EAGLE & bombs
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 2 uds.
lunes, 17.5.2021

más de 2 uds.
martes, 18.5.2021

GLS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 24.5.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 25.5.2021

UPS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 24.5.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 25.5.2021

DHL

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 25.5.2021
-
miércoles, 26.5.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 26.5.2021
-
jueves, 27.5.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 29.9.2015
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Fabricante: Aber
Código de producto: abeR-01
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.53 o 3000 pts.

Artículos similares

Escala: 1:144
Fabricante: Revell
Código de producto: rev63972
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.06 o 10500 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Revell
Código de producto: rev63996
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.06 o 10500 pts.

-13%

Escala: 1:72
Fabricante: Academy
Código de producto: aca12568
Disponibilidad: ¡disponible!

€31.69 €27.66
o 20600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasE39
Disponibilidad: ¡disponible!

€32.77 o 21300 pts.

Escala: n/a
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasTH01
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.37 o 6100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hobby Boss
Código de producto: HBB80271
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.35 o 10700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Lion Roar
Código de producto: LRO-S7201
Disponibilidad: ¡disponible!

€43.51 o 28300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasD05
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.26 o 9300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Lion Roar
Código de producto: LRO-L4815
Disponibilidad: ¡disponible!

€87.04 o 56700 pts.

-5%

Escala: 1:48
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam61030
Disponibilidad: ¡disponible!

€33 €31.30
o 20500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasC06
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.76 o 7700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Lion Roar
Código de producto: LRO-L7204
Disponibilidad: ¡disponible!

€36.80 o 24000 pts.