Academy

Academy 12610 F-16

F-16 - Image 1
Escala: 1:144
Fabricante: Academy
Código de producto: aca12610
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 25.10.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€4.61 o 3300 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteAcademy
Código de artículoaca12610
Peso0.07 kg
Ean:603550044366
Escala1:144
Añadido al catálogo:16.4.2005
TagsGeneral-Dynamics-F-16-Fighting-Falcon

General-Dynamics F16 Falcon to amerykañski, jednosilnikowy, wielozadaniowy lekki myœliwiec i szturmowiec. Prace nad projektem F-16 rozpoczêto w 1971 roku w koncernie General Dynamics (który w 1993 roku wszed³ w sk³ad giganta Lockheed Martin), przystêpuj¹c do konkursu na lekki myœliwiec wielozadaniowy (LWF) dla amerykañskich si³ powietrznych. Prototyp YF-16 oblatano 2 lutego 1974 roku. Prze³omowym pod wzglêdem technicznym rozwi¹zaniem by³o zastosowanie w nim komputerowego elektrycznego uk³adu sterowania fly-by-wire, który umo¿liwia³ zmniejszenie powierzchni skrzyde³ i usterzenia, a tym samym obni¿a³ masê ca³ego samolotu. F-16 by³ pierwszym myœliwcem na œwiecie, na którym zastosowano taki system. Pierwsze wersje w bardzo du¿ym stopniu by³y zbudowane ze stopów aluminium (ok.83% ca³oœci konstrukcji), jednak z czasem ustêpowa³y one miejsca kompozytom. Ró¿ne wersje F-16 s¹ napêdzane trzema wersjami silników: Pratt-Whitney F-100-PW-200, General Electric F110-GE100 oraz Pratt-Whitney F-100-PW-2020. „Mózgiem” systemu naprowadzania by³ radar APG-66, zast¹piony póŸniej przez radar APG-68(V). Warto zaznaczyæ, i¿ konstrukcja YF-16 okaza³¹ siê na tyle udana, ¿ê zwyciê¿y³a nie tylko w konkursie na LWF w USA (w konkurencji z samolotem Northrop YF-17), lecz wygra³a tak¿e kontrakt stulecia na myœliwiec wielozadaniowy dla europejskich krajów NATO. Jego rywalami by³y maszyny Dassault Mirage F.1 i SAAB J-37 Viggen. Produkcjê seryjn¹ F-16 rozpoczêto w 1975 roku. Uczestniczy³y w niej tak¿e europejskie kraje NATO, dla których by³a ona zastrzykiem nowych technologii lotniczych. Monta¿u ostatecznego dokonywano w USA, Belgii i Holandii. Pierwszy seryjny F-16A Fighting Falcon oblatano 7 sierpnia 1978 roku. Jest to wersja szturmowa F-16, przeznaczona przede wszystkim do zwalczana celów naziemnych. F-16 sprawdzi³ siê równie¿ bojowo, odnosz¹c szereg zwyciêstw powietrznych w wojnie w Libanie (1982) oraz w trakcie operacji Pustynna Burza (1991). Do koñca XX stulecia wyprodukowano ponad 4000 sztuk tego udanego samolotu. Powsta³o szeœæ podstawowych wersji samolotu F-16 o oznaczeniach A, C, E (wersje jednomiejscowe) oraz B, D, F (wersje dwumiejscowe). Na bazie tych szeœciu modeli tworzone s¹ liczne modernizacja powi¹zane najczêœciej z wymian¹ awioniki, oznaczone jako „Block”. Od 2006 roku F-16 s³u¿y równie¿ w polskim lotnictwie. Polskie Ministerstwo Obrony zdecydowa³o, ¿e w³aœnie F-16 stanowiæ bêdzie trzon modernizowanych si³ powietrznych, odrzucaj¹c oferty tak¿e Dessault i SAAB, choæ w tym wypadku ich przedmiotem by³y myœliwce Mirrage F2000 i JAS-39 Grippen. Niew¹tpliwie du¿e znaczenie przy podejmowaniu decyzji mia³a najwy¿sza suma zaproponowana przez amerykañski koncern w ramach tzw. transakcji offsetowej. Dane techniczne: Prêdkoœæ maksymalna: 2170 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 254 m/s, pu³ap maksymalny 15240m, zasiêg maksymalny: 3890km, uzbrojenie: sta³e-jedno dzia³ko szeœciolufowe M61A-1 kal.20mm, podwieszane-do 9275kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: F-16
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
lunes, 25.10.2021

más de 1 uds.
martes, 26.10.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 2.11.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 3.11.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 2.11.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 3.11.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 3.11.2021
-
jueves, 4.11.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 4.11.2021
-
viernes, 5.11.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 16.4.2005
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:144
Fabricante: Master
Código de producto: MAS-AM-144-008
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.52 o 1800 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: WandD STUDIO
Código de producto: WAN-WDD144021
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.29 o 11500 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: WandD STUDIO
Código de producto: WAN-WDD144038
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.63 o 8200 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: WandD STUDIO
Código de producto: WAN-WDD144020
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.96 o 4900 pts.

Fabricante: New Ware
Código de producto: NWR-AM0028
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.62 o 4000 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeR-01
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.18 o 3000 pts.

Artículos similares

Escala: 1:144
Fabricante: Revell
Código de producto: rev03992
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.29 o 6600 pts.

-5%

Escala: 1:48
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam61106
Disponibilidad: ¡disponible!

€70.84 €67.19
o 47600 pts.

-5%

Escala: 1:48
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam61101
Disponibilidad: ¡disponible!

€62.50 €59.12
o 42000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aeroplast
Código de producto: ARP00288
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.63 o 5400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Kinetic
Código de producto: KIN48004
Disponibilidad: ¡disponible!

€59.78 o 42200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscD115s
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.32 o 6600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita0188
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.67 o 8900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscD35
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.75 o 4100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscD116s
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.32 o 6600 pts.

-5%

Escala: 1:72
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam60701
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.25 €17.31
o 12300 pts.

Escala: 1:33
Fabricante: Orlik
Código de producto: orl167
Disponibilidad: ¡disponible!

€19.69 o 13900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscD67
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.75 o 4100 pts.