Kinetic

Kinetic 48055 F-16A/B ROCAF 70th Anniversary Flying Tigers

F-16A/B ROCAF 70th Anniversary Flying Tigers - Image 1
Escala: 1:48
Fabricante: Kinetic
Código de producto: KIN48055
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: viernes, 30.7.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€50.10 o 35300 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteKinetic
Código de artículoKIN48055
Peso0.86 kg
Ean:9588838160994
Escala1:48
Añadido al catálogo:19.4.2018
TagsGeneral-Dynamics-F-16-Fighting-Falcon
General-Dynamics F16 Falcon to amerykañski, jednosilnikowy, wielozadaniowy lekki myœliwiec i szturmowiec. Prace nad projektem F-16 rozpoczêto w 1971 roku w koncernie General Dynamics (który w 1993 roku wszed³ w sk³ad giganta Lockheed Martin), przystêpuj¹c do konkursu na lekki myœliwiec wielozadaniowy (LWF) dla amerykañskich si³ powietrznych. Prototyp YF-16 oblatano 2 lutego 1974 roku. Prze³omowym pod wzglêdem technicznym rozwi¹zaniem by³o zastosowanie w nim komputerowego elektrycznego uk³adu sterowania fly-by-wire, który umo¿liwia³ zmniejszenie powierzchni skrzyde³ i usterzenia, a tym samym obni¿a³ masê ca³ego samolotu. F-16 by³ pierwszym myœliwcem na œwiecie, na którym zastosowano taki system. Pierwsze wersje w bardzo du¿ym stopniu by³y zbudowane ze stopów aluminium (ok.83% ca³oœci konstrukcji), jednak z czasem ustêpowa³y one miejsca kompozytom. Ró¿ne wersje F-16 s¹ napêdzane trzema wersjami silników: Pratt-Whitney F-100-PW-200, General Electric F110-GE100 oraz Pratt-Whitney F-100-PW-2020. „Mózgiem” systemu naprowadzania by³ radar APG-66, zast¹piony póŸniej przez radar APG-68(V). Warto zaznaczyæ, i¿ konstrukcja YF-16 okaza³¹ siê na tyle udana, ¿ê zwyciê¿y³a nie tylko w konkursie na LWF w USA (w konkurencji z samolotem Northrop YF-17), lecz wygra³a tak¿e kontrakt stulecia na myœliwiec wielozadaniowy dla europejskich krajów NATO. Jego rywalami by³y maszyny Dassault Mirage F.1 i SAAB J-37 Viggen. Produkcjê seryjn¹ F-16 rozpoczêto w 1975 roku. Uczestniczy³y w niej tak¿e europejskie kraje NATO, dla których by³a ona zastrzykiem nowych technologii lotniczych. Monta¿u ostatecznego dokonywano w USA, Belgii i Holandii. Pierwszy seryjny F-16A Fighting Falcon oblatano 7 sierpnia 1978 roku. Jest to wersja szturmowa F-16, przeznaczona przede wszystkim do zwalczana celów naziemnych. F-16 sprawdzi³ siê równie¿ bojowo, odnosz¹c szereg zwyciêstw powietrznych w wojnie w Libanie (1982) oraz w trakcie operacji Pustynna Burza (1991). Do koñca XX stulecia wyprodukowano ponad 4000 sztuk tego udanego samolotu. Powsta³o szeœæ podstawowych wersji samolotu F-16 o oznaczeniach A, C, E (wersje jednomiejscowe) oraz B, D, F (wersje dwumiejscowe). Na bazie tych szeœciu modeli tworzone s¹ liczne modernizacja powi¹zane najczêœciej z wymian¹ awioniki, oznaczone jako „Block”. Od 2006 roku F-16 s³u¿y równie¿ w polskim lotnictwie. Polskie Ministerstwo Obrony zdecydowa³o, ¿e w³aœnie F-16 stanowiæ bêdzie trzon modernizowanych si³ powietrznych, odrzucaj¹c oferty tak¿e Dessault i SAAB, choæ w tym wypadku ich przedmiotem by³y myœliwce Mirrage F2000 i JAS-39 Grippen. Niew¹tpliwie du¿e znaczenie przy podejmowaniu decyzji mia³a najwy¿sza suma zaproponowana przez amerykañski koncern w ramach tzw. transakcji offsetowej. Dane techniczne: Prêdkoœæ maksymalna: 2170 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 254 m/s, pu³ap maksymalny 15240m, zasiêg maksymalny: 3890km, uzbrojenie: sta³e-jedno dzia³ko szeœciolufowe M61A-1 kal.20mm, podwieszane-do 9275kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: F-16A/B ROCAF 70th Anniversary Flying Tigers
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
viernes, 30.7.2021

más de 1 uds.
martes, 3.8.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 6.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 10.8.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 6.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 10.8.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 9.8.2021
-
martes, 10.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 11.8.2021
-
jueves, 12.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 19.4.2018
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:48
Fabricante: Montex
Código de producto: MT-SM48314
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.44 o 2400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu648013
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.64 o 5800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu648011
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.75 o 3900 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Aires
Código de producto: air4520
Disponibilidad: ¡disponible!

€25.54 o 18000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Aires
Código de producto: air4470
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.31 o 10100 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Aerobonus
Código de producto: AEB480175
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.07 o 6400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: RES/KIT
Código de producto: RSK-48-0024
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.25 o 5800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Master
Código de producto: MAS-AM-48-008
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.99 o 2800 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Aires
Código de producto: air4144
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.95 o 6300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Aires
Código de producto: air4141
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.95 o 6300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Aires
Código de producto: air4444
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.95 o 6300 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB48002
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.72 o 4700 pts.

Artículos similares

Escala: 1:48
Fabricante: Kinetic
Código de producto: KIN48004
Disponibilidad: ¡disponible!

€43.90 o 31000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Kinetic
Código de producto: KIN48002
Disponibilidad: ¡disponible!

€43.90 o 31000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Kinetic
Código de producto: KIN48036
Disponibilidad: ¡disponible!

€51.09 o 36000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscG21
Disponibilidad: ¡disponible!

€26.78 o 18900 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscG35
Disponibilidad: ¡disponible!

€26.78 o 18900 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita2786
Disponibilidad: ¡disponible!

€26.04 o 18400 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Trumpeter
Código de producto: tru03920
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.90 o 8400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hobby Boss
Código de producto: HBB80272
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.07 o 11300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasB01
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.94 o 7000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscD64
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.75 o 4100 pts.

Escala: n/a
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasTH03
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.65 o 6100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Airfix
Código de producto: afx55312
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.51 o 16600 pts.