Academy

Academy 12423 F-22A

F-22A - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Academy
Código de producto: aca12423
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 25.10.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€35.22 o 24800 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteAcademy
Código de artículoaca12423
Peso0.40 kg
Ean:8809258926771
Escala1:72
Añadido al catálogo:14.2.2011
TagsF-22-Raptor

Lockheed F-22 Raptor to amerykañski myœliwiec przewagi powietrznej, z wysoce rozbudowanymi zdolnoœciami atakowania celów naziemnych oraz walki elektronicznej i nas³uchu elektronicznego. F-22 zosta³ w kwietniu 1991 roku zwyciêzc¹ konkursu og³oszonego przez USAAF na zaawansowany samolot myœliwski (ang. Advanced Tactical Fighter), którego pocz¹tki siêgaj¹ 1981 roku. Wtedy te¿ zosta³ uruchomiony program wart 12 miliardów dolarów i przyst¹piono do konstrukcji wysoce manewrowego, sterowanego poœrednio, samolotu myœliwskiego o w³aœciwoœciach Stealth. US Navy do³¹czy³a do programu w kwietniu 1986 roku, licz¹c na to, ¿e powstanie samolot bêd¹cy równie¿ nastêpc¹ dla F-14 Tomcat. Jeszcze w tym samym roku Departament Obrony og³osi³, ze do nastêpnego etapu przesz³y Lockheed i Northrop. Ka¿da z firm mia³a zbudowaæ swój prototyp, oznaczony odpowiednio YF-22 i YF-23. Od tej chwili Lockheed po³¹czy³ swe si³y z Boeingiem i General Dynamics, co zaowocowa³o póŸniej podzia³em prac nad seryjnymi samolotami pomiêdzy zak³ady Boeinga i Lockheeda. Pierwszy prototyp YF-22 nosi³ oznaczenie 87-3997/N22YF i wyposa¿ony by³ w nowo skonstruowane silniki General Electric YF120. Oblot samolotu odby³ siê 29 wrzeœnia 1990 roku. Krótko po tym 30 paŸdziernika 1990 oblatano drugi prototyp 87-3998/N22YF, napêdzany alternatywnym silnikiem Pratt-Whitney YF119. Po dok³adnym porównaniu parametrów z konkurencyjnym YF-23 zespo³u Northrop/McDonnell Douglas og³oszono, ¿e zwyciêzc¹ konkursu zosta³ YF-22 z silnikiem YF119. Konstrukcja ostatecznej wersji F-22A zosta³a zamro¿ona w marcu 1992 roku. Ró¿nice w stosunku do prototypu objê³y zwiêkszenie do 13,59m rozpiêtoœci skrzyde³ o trapezowym kszta³cie, co jednak nie zwiêkszy³o powierzchni noœnej, zmniejszenie gruboœci profilu skrzyd³a u samej nasady i jego skrêcenie, co zapewni³o lepsz¹ sterownoœæ samolotu w zakresie prêdkoœci naddŸwiêkowych. Zmniejszono tak¿e powierzchnie podwójnego usterzenia pionowego do 27,2m2. Lockheed F-22 Raptor jest jednym z pierwszych na œwiecie, jeœli nie jedynym, myœliwcem V generacji. Dziêki zastosowaniu zupe³ni nowej jednostki napêdowej (dwa silniki Pratt-Whitney F119-PW-100 z ci¹giem wektorowym) oraz niskiemu oporowi aerodynamicznemu prêdkoœæ F-22-wed³ug nieoficjalnych danych-przekracza 2,4Ma. Ponadto, jest on wysoce manewrowy co umo¿liwia wykonywanie takich figur akrobatycznych jak np. kobra Pugaczowa czy Kulbit. Kolejn¹ wa¿n¹ cech¹ F-22 jest technologia Stealth, bazuj¹ca jednak w mniejszym stopniu ni¿ w F-117 na RAM, a w wiêkszym stopniu na doskona³oœci aerodynamicznej, ogólnym kszta³cie p³atowca i dopracowaniu detali zewnêtrznych. Dok³adny przekrój radarowy (RCS) jest jednak nadal tajny. Bardzo wa¿ne jest równie¿ zastosowanie wysoce innowacyjnego radaru AN/APG-77, dziêki któremu mo¿liwe jest wykrywanie obiektów z ok.250km. Ponadto, radar ten umo¿liwia F-22 pe³nienia funkcji samolotu „mini-AWACS”, co znacznie podnosi zdolnoœci bojowe zespo³ów uderzeniowych z tym samolotem w sk³adzie. AN/APG-77 mo¿e byæ tak¿e wykorzystany do atakowania elektronicznego radarów przeciwnika oraz przeci¹¿ania jego czujników. Produkcja F-22 zosta³a zakoñczona w 2011 roku, wyprodukowaniem 187 samolotów seryjnych, przy czym koncern Lockheed jest zobowi¹zany do zachowania linii produkcyjne i zaplecza. F-22, ze wzglêdu na zaawansowanie technologiczne, nie jest eksportowany.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: F-22A
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
lunes, 25.10.2021

más de 1 uds.
martes, 26.10.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 2.11.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 3.11.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 2.11.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 3.11.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 3.11.2021
-
jueves, 4.11.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 4.11.2021
-
viernes, 5.11.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 14.2.2011
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Aires
Código de producto: air7261
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.95 o 6300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduCX291
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.67 o 3800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu73379
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.56 o 5800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aires
Código de producto: air7263
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.73 o 7600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aires
Código de producto: air7264
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.73 o 7600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduCX275
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.32 o 4300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduSS379
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.67 o 3800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu72517
Disponibilidad: ¡disponible!

€19.32 o 13000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aires
Código de producto: air7265
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.31 o 10100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aires
Código de producto: air7260
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.73 o 7600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: KV Models
Código de producto: KVM-72961-1
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.45 o 1700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: KV Models
Código de producto: KVM-72961
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.05 o 1500 pts.

Artículos similares
-5%

Escala: 1:72
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam60763
Disponibilidad: ¡disponible!

€26.01 €24.68
o 17500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscF06s
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.39 o 9400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscF07
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.04 o 7100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Revell
Código de producto: rev03858
Disponibilidad: ¡disponible!

€25.30 o 17800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hobby Boss
Código de producto: HBB80210
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.02 o 8500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita1207
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.44 o 11600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscF06
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.04 o 7100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Airfix
Código de producto: afxJ6005
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.34 o 11500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasPT45
Disponibilidad: ¡disponible!

€61.76 o 43600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita0850
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.83 o 14700 pts.

Escala: 1:33
Fabricante: Hobby Model
Código de producto: HMD071
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.24 o 7200 pts.

Escala: n/a
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasTH17
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.65 o 6100 pts.