Academy

Academy 12480 FOKEWULF FW190A 6/8

FOKEWULF FW190A 6/8 - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Academy
Código de producto: aca12480
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 25.10.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€9.94 o 7000 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteAcademy
Código de artículoaca12480
Peso0.15 kg
Ean:603550021206
Escala1:72
Tamaño12,3 x 12,3cm
PinturaGrey (RLM75)/Dk Grey (RLM74), Light Blue (RLM76), Interior Black-Grey (RLM66), White, Black, Black-Green, Brown, Yellow.
Añadido al catálogo:30.10.2004
TagsFocke-Wulf-Fw-190

Focke-Wulf Fw-190 to niemiecki, jednosilnikowy, samolot my¶liwski o konstrukcji w pe³ni metalowej, z zakryta kabinš w uk³adzie dolnop³ata z okresu II wojny ¶wiatowej. Fw-190 by³ uwa¿any przez pilotów za samolot lepszy od Messerschmitta Bf-109. Wolnonoœny dolnop³at z pracujšcym pokryciem Fw-190 opracowano na zamówienie Luftfahrtministerium, z³o¿one jesieniš 1937 roku. Kurt Tank przed³o¿y³ dwie propozycje napêdu - w pierwszej - przewiduj±c ch³odzony ciecz± silnik Daimler-Benz DB 601, a w drugiej - nowy silnik gwiazdowy BMW 139. Wybrano ten ostatni, a rozpoczêtymi wiosnš 1938 roku pracami kierowa³ Obering R. Blaser. Pierwszy prototyp Fw-190V1 by³ gotowy w maju 1939 roku, a oblata³ go w Bremie 1 czerwca 1939 roku kapitan Hans Sander. Drugi prototyp, FW-190V2, uzbrojony w dwa karabiny maszynowe MG131 i dwa MG17 - wszystkie kal. 7.92 mm, oblatano w pa¼dzierniku 1939 roku. Dla zmniejszenia oporów aerodynamicznych oba by³y wyposa¿one w tunelowy wlot powietrza w ko³paku ¶mig³a, lecz problemy z przegrzewaniem siê silnika spowodowa³y powrót do sprawdzonego rozwišzania os³on w postaci pier¶cienia NACA. Zanim na dobre rozpoczêto testy owych prototypów juz zapad³a decyzja o zast±pienia silnika BMW 139 mocniejszym, lecz d³u¿szym i ciê¿szym BMW 810. Wymaga³o to wielu zmian, wzmocnienia struktury i przesuniêcia kabiny do ty³u, co pó¼niej sta³o siê z kolei ¼ród³em k³opotów z po³o¿eniem ¶rodka ciê¿ko¶ci. Plusem okaza³o siê usuniêcie problemów z przenikaniem spalin i przegrzewaniem wnêtrza kabiny wskutek bezpo¶redniego jej sšsiedztwa z silnikiem BMW 139. Z trzeciego i czwartego prototypu zrezygnowano, a Fw-190V5 z nowym silnikiem zosta³ ukoñczony na poczštku 1940 roku. Pó¼niej otrzyma³ on skrzyd³a o powiêkszonej o metr rozpiêtoœci ( z pierwotnej 9.5 m ), przez co sta³ siê o 10km/h wolniejszy, lecz wzros³a za to prêdkoœæ wznoszenia i poprawi³a siê zwrotno¶æ. Oznaczono go Fw-190V5g, a wariant z krótszym skrzyd³em Fw-190V5k. Pierwszych siedem maszyn serii informacyjnej Fw-190A-0 mia³o krótkie skrzyd³o, pozosta³e - d³u¿sze. Pierwsza jednostka operacyjna wyposa¿ona w Fw-190 - 6./JG 26 stacjonujšca w Le Bourget, zg³osi³a gotowoœæ operacyjna w sierpniu 1941 roku i juz od pierwszego spotkania nowego my¶liwca z brytyjskimi Supermarine Spitfire jego przewaga nad nimi sta³a siê widoczna. W toku wojny powsta³o kilkana¶cie wersji tego ¶wietnego samolotu. Maszyny wersji „A”, wraz s kilkunastoma modernizacjami, pe³ni³y funkcje samolotów my¶liwskich. Wersje oznaczone jako „B” oraz „C” by³y tylko prototypami my¶liwców wysoko¶ciowych, przeznaczonych do zwalczania bombowców strategicznych, jednak nie wesz³y do produkcji seryjnej. Wariant „D”, jako jedyny z samolotów Fw-190, by³ napêdzany nowym silnikiem Jumo 213A o mocy 1750KM i stanowi³ niemieck± odpowied¼ na samolot P-51 Mustang. Nowy silnik spowodowa³ wyd³u¿enie kad³uba o kilkadziesišt centymetrów. Ten wariant tak¿e pe³ni³ zadania przede wszystkim myœliwskie oraz myœliwca wysokoœciowego. Liczne warianty wersji „F” pe³ni³y zadania my¶liwsko-bombowe, jako bezpoœrednie wsparcia pola walki. Wersja „G” pe³ni³a tak± sam± rolê jak „F”, ale cechowa³a siê wiêkszym zasiêgiem. W toku ca³ej wojny powsta³o ponad 20000 egzemplarzy tego jednego z najlepszych my¶liwców II wojny ¶wiatowej. Dane techniczne (wersja Fw-190A-8): d³ugo¶æ: 9m, rozpiêto¶æ skrzyde³: 10,51m, wysoko¶æ: 3,95m, prêdkoœæ maksymalna: 656km/h, prêdko¶æ wznoszenia: 15m/s, zasiêg maksymalny: 800km, pu³ap maksymalny 11410m, uzbrojenie: sta³e-2 karabiny maszynowe MG131 kal.13mm oraz 4 dzia³ka MG151 kal.20mm (2 dzia³ka MG 151/20E dla wersji D-9).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: FOKEWULF FW190A 6/8
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
lunes, 25.10.2021

2 - 6 uds.
martes, 26.10.2021

más de 6 uds.
miércoles, 27.10.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 2.11.2021

2 - 6 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 3.11.2021

más de 6 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 4.11.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 2.11.2021

2 - 6 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 3.11.2021

más de 6 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 4.11.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 3.11.2021
-
jueves, 4.11.2021

2 - 6 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 4.11.2021
-
viernes, 5.11.2021

más de 6 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 5.11.2021
-
lunes, 8.11.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 30.10.2004
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: RES/KIT
Código de producto: RSK-72-0152
Disponibilidad: a pedido

€7.43 o 5200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Master
Código de producto: MAS-AM-72-014
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.39 o 2400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Pavla Models
Código de producto: PVS72037
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.97 o 2100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB72195
Disponibilidad: ¡disponible!

€5 o 3500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduCX029
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.88 o 1900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CM7326
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.12 o 8600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Montex
Código de producto: MT-SM72012
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.20 o 1600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Pmask
Código de producto: PMA-PK72019
Disponibilidad: ¡disponible!

€2 o 1400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu672088
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.67 o 12500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Montex
Código de producto: MT-SM72215
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.20 o 1600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-S72-152
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.69 o 2600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduCX376
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.84 o 3300 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Academy
Código de producto: aca12513
Disponibilidad: ¡disponible!

€29.02 o 20500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Heller
Código de producto: hlr56235
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.98 o 9900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscC06
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.46 o 3100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Airfix
Código de producto: afx55110
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.37 o 8700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscC05
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.46 o 3100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hobby Boss
Código de producto: HBB80244
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.90 o 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Heller
Código de producto: hlr53014
Disponibilidad: ¡disponible!

€34.72 o 24500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Airfix
Código de producto: afx01020A
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.17 o 6500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu84114
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.49 o 12400 pts.

Escala: 1:32
Fabricante: Revell
Código de producto: rev03874
Disponibilidad: ¡disponible!

€49.11 o 34600 pts.

Escala: 1:33
Fabricante: Haliñski
Código de producto: HAL-KA-SET-3-2014
Disponibilidad: ¡disponible!

€25.05 o 17700 pts.

-6%

Escala: 1:48
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam61095
Disponibilidad: ¡disponible!

€33.07 €31.25
o 22200 pts.