Aeroplast

Aeroplast 00288 General Dynamics F-16 C/D (3 Eskadra Lotnictwa Polskiego)

General Dynamics F-16 C/D (3 Eskadra Lotnictwa Polskiego) - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Aeroplast
Código de producto: ARP00288
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 18.9.2021
€7.63 o 5400 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteAeroplast
Código de artículoARP00288
Peso0.15 kg
Ean:5908263900288
Escala1:72
Añadido al catálogo:2.3.2012
TagsGeneral-Dynamics-F-16-Fighting-Falcon
General-Dynamics F16 Falcon to amerykañski, jednosilnikowy, wielozadaniowy lekki myœliwiec i szturmowiec. Prace nad projektem F-16 rozpoczêto w 1971 roku w koncernie General Dynamics (który w 1993 roku wszed³ w sk³ad giganta Lockheed Martin), przystêpuj¹c do konkursu na lekki myœliwiec wielozadaniowy (LWF) dla amerykañskich si³ powietrznych. Prototyp YF-16 oblatano 2 lutego 1974 roku. Prze³omowym pod wzglêdem technicznym rozwi¹zaniem by³o zastosowanie w nim komputerowego elektrycznego uk³adu sterowania fly-by-wire, który umo¿liwia³ zmniejszenie powierzchni skrzyde³ i usterzenia, a tym samym obni¿a³ masê ca³ego samolotu. F-16 by³ pierwszym myœliwcem na œwiecie, na którym zastosowano taki system. Pierwsze wersje w bardzo du¿ym stopniu by³y zbudowane ze stopów aluminium (ok.83% ca³oœci konstrukcji), jednak z czasem ustêpowa³y one miejsca kompozytom. Ró¿ne wersje F-16 s¹ napêdzane trzema wersjami silników: Pratt-Whitney F-100-PW-200, General Electric F110-GE100 oraz Pratt-Whitney F-100-PW-2020. „Mózgiem” systemu naprowadzania by³ radar APG-66, zast¹piony póŸniej przez radar APG-68(V). Warto zaznaczyæ, i¿ konstrukcja YF-16 okaza³¹ siê na tyle udana, ¿ê zwyciê¿y³a nie tylko w konkursie na LWF w USA (w konkurencji z samolotem Northrop YF-17), lecz wygra³a tak¿e kontrakt stulecia na myœliwiec wielozadaniowy dla europejskich krajów NATO. Jego rywalami by³y maszyny Dassault Mirage F.1 i SAAB J-37 Viggen. Produkcjê seryjn¹ F-16 rozpoczêto w 1975 roku. Uczestniczy³y w niej tak¿e europejskie kraje NATO, dla których by³a ona zastrzykiem nowych technologii lotniczych. Monta¿u ostatecznego dokonywano w USA, Belgii i Holandii. Pierwszy seryjny F-16A Fighting Falcon oblatano 7 sierpnia 1978 roku. Jest to wersja szturmowa F-16, przeznaczona przede wszystkim do zwalczana celów naziemnych. F-16 sprawdzi³ siê równie¿ bojowo, odnosz¹c szereg zwyciêstw powietrznych w wojnie w Libanie (1982) oraz w trakcie operacji Pustynna Burza (1991). Do koñca XX stulecia wyprodukowano ponad 4000 sztuk tego udanego samolotu. Powsta³o szeœæ podstawowych wersji samolotu F-16 o oznaczeniach A, C, E (wersje jednomiejscowe) oraz B, D, F (wersje dwumiejscowe). Na bazie tych szeœciu modeli tworzone s¹ liczne modernizacja powi¹zane najczêœciej z wymian¹ awioniki, oznaczone jako „Block”. Od 2006 roku F-16 s³u¿y równie¿ w polskim lotnictwie. Polskie Ministerstwo Obrony zdecydowa³o, ¿e w³aœnie F-16 stanowiæ bêdzie trzon modernizowanych si³ powietrznych, odrzucaj¹c oferty tak¿e Dessault i SAAB, choæ w tym wypadku ich przedmiotem by³y myœliwce Mirrage F2000 i JAS-39 Grippen. Niew¹tpliwie du¿e znaczenie przy podejmowaniu decyzji mia³a najwy¿sza suma zaproponowana przez amerykañski koncern w ramach tzw. transakcji offsetowej. Dane techniczne: Prêdkoœæ maksymalna: 2170 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 254 m/s, pu³ap maksymalny 15240m, zasiêg maksymalny: 3890km, uzbrojenie: sta³e-jedno dzia³ko szeœciolufowe M61A-1 kal.20mm, podwieszane-do 9275kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: General Dynamics F-16 C/D (3 Eskadra Lotnictwa Polskiego)
Añadido al catálogo: 2.3.2012
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Master
Código de producto: MAS-AM-72-008
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.82 o 2000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Montex
Código de producto: MT-SM72055
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.13 o 1500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB72013
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.89 o 2700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-S72-053
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.76 o 4800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-S72-052
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.76 o 4800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB72087
Disponibilidad: ¡disponible!

€5 o 3500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB72196
Disponibilidad: ¡disponible!

€5 o 3500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu72493
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.32 o 4300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMQ72052
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.35 o 3800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aires
Código de producto: air7261
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.95 o 6300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aires
Código de producto: air7051
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.95 o 6300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-S72-111
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.76 o 4800 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Aeroplast
Código de producto: ARP00295
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.63 o 5400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita0188
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.64 o 8900 pts.

-5%

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscD116s
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.32 €8.85
o 6600 pts.

-8%

Escala: 1:72
Fabricante: Revell
Código de producto: rev03844
Disponibilidad: ¡disponible!

€25.30 €23.26
o 17800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasB02
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.94 o 7000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Academy
Código de producto: aca12444
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.58 o 5400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Academy
Código de producto: aca12541
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.64 o 11700 pts.

-5%

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscD116
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.75 €5.45
o 4100 pts.

-5%

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscD105
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.75 €5.45
o 4100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hobby Boss
Código de producto: HBB80274
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.07 o 11300 pts.

-8%

Escala: 1:72
Fabricante: Revell
Código de producto: rev63844
Disponibilidad: ¡disponible!

€32.99 €30.26
o 23300 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Academy
Código de producto: aca12610
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.61 o 3300 pts.