M-Model

M-Model 32110 German Knight Pejpus 1242

German Knight Pejpus 1242 - Image 1
Escala: 54mm
Fabricante: M-Model
Código de producto: MMO32110
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 26.7.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€19.22 o 13600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteM-Model
Código de artículoMMO32110
Peso0.10 kg
Escala54mm
Añadido al catálogo:2.4.2010
TagsGerman-Medieval-Army

Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e pocz±tki pañstwa niemieckiego mo¿na datowaæ na wiek IX, kiedy to pañstwo Karolingów zosta³o podzielone na trzy czê¶ci (uk³ad w Verdun, 843 r.), a powsta³e w wyniku tego podzia³u pañstwo wschodniofrankijskie by³o w³a¶nie bezpo¶rednim poprzednikiem ¶redniowiecznych Niemiec. Stosunkowo szybko na terenie ówczesnych Niemiec wykszta³ci³a siê warstwa rycerska. Warto zreszt± dodaæ, ¿e polskie s³owo „rycerz”, wziê³o siê od niemieckiego s³owa „ritter”, który oznacza³ nie tylko konnego wojownika, ale te¿ posiadacza ziemskiego, który dziêki dochodom z ziemi móg³ siê samodzielnie uzbroiæ w stosunkowo kosztowny ekwipunek.  W pe³nym (X-XIII w.) oraz pó¼nym (XIV-XV w.) ¶redniowieczu niemieckie rycerstwo by³o anga¿owane w rozliczne konflikty w ró¿nych czê¶ciach Europy i nie tylko. Wskazaæ nale¿y przede wszystkim ekspansjê Cesarstwa Niemieckiego (od 962 r.) w kierunku po³udniowym, ku p³w. Apeniñskiemu, ale te¿ w kierunku wschodnim – ku ziemiom zajmowanym przez S³owian Po³abskich, Polskê, ale te¿ ludy ba³tyjskie. Zreszt± ekspansja prowadzona kosztem ludów ba³tyjskich (XIII-XIV w.) by³a realizowana przede wszystkim przez Zakon Krzy¿acki. Nie od parady wydaje siê równie¿ wspomnieæ o wcale licznym udziale niemieckiego rycerstwa w III krucjacie do Ziemi ¦wiêtej (1189-1192) organizowanej zreszt± przez niemieckiego cesarza Fryderyka Barbarossê. Ekspansja w kierunku po³udniowym, toczy³a siê ze zmiennym szczê¶ciem i kosztowa³a nierzadko niemieckie rycerstwo sporo krwi (np. klêska w bitwie pod Legnano z 1176 r.) i ostatecznie zakoñczy³a siê pora¿k±. Warto dodaæ, ¿e w XIII wieku g³ównym uzbrojeniem ochronnym niemieckiego rycerza by³a kolczuga, do której z czasem zaczêto dodawaæ elementy zbroi p³ytowej. Dopiero pod koniec XIV w. i w XV wieku zaczêto stosowaæ pe³n± zbrojê p³ytow±. To równie¿ na terenach niemieckich stosowano tzw. zbrojê gotyck±, która by³a nieomal p³atnerskim arcydzie³em. ¦wietnym jej przyk³adem jest chocia¿by zbroja z ok. 1480 r. przypisywana Zygmuntowi z Tyrolu wykonana w Augsburgu, a prezentowana w Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu.  W XII w. niemiecki rycerz na g³owie nosi³ najczê¶ciej tzw. wielki he³m, który jednak od XIII w. zaczêto zastêpowaæ tzw. basinetem, który stosunkowo szybko zacz±³ otrzymywaæ ruchom± zas³onê twarzy. W Niemczech czêsto w formie tzw. klappvisier (od XIII-XIV wieku). W XV wieku upowszechni³a siê w¶ród niemieckiego rycerstwa salada, która byæ mo¿e dotar³a do Niemiec z obszaru dzisiejszych W³och. Je¿eli chodzi o broñ ofensywn± – rzecz jasna królowa³ miecz oraz (od pe³nego ¶redniowiecza) tak¿e kopia. Stosowano te¿ ró¿nego rodzaju bronie obuchowe, jak chocia¿by nadziak (w pó¼nym ¶redniowieczu). 


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: German Knight Pejpus 1242
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
lunes, 26.7.2021

más de 1 uds.
lunes, 9.8.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 16.8.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 16.8.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021
-
miércoles, 4.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 17.8.2021
-
miércoles, 18.8.2021

Correo certificado

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 30.7.2021
-
lunes, 2.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 13.8.2021
-
lunes, 16.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 2.4.2010
Disponibilidad actual: ¡disponible!
 • artículo disponible
 • artículo no disponible
 • artículo disponible a pedido
 • entrega de mercancía
 • no hay
 • 1 unidad
 • 2 unidades
 • 3-5 unidades
 • 6-10 unidades
 • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 54mm
Fabricante: M-Model
Código de producto: MMO32043
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.19 o 11400 pts.

Escala: 54mm
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-F54001
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.93 o 9800 pts.

Escala: 120mm
Fabricante: M-Model
Código de producto: MMO12001
Disponibilidad: ¡disponible!

€31.99 o 22600 pts.