Hasegawa

Hasegawa 02227 Heinkel He111H-6 w/Bv246 Hagelkorn

Heinkel He111H-6 w/Bv246 Hagelkorn - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: has02227
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 12.7.2018
€44.59 o 29000 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteHasegawa
Código de artículohas02227
Peso0.40 kg
Ean:4967834022270
Escala1:72
Añadido al catálogo:3.7.2017
TagsHeinkel-He-111
Heinkel He-111 to niemiecki, dwusilnikowy œredni bombowiec o konstrukcji metalowej, pó³skorupowej, w uk³adzie dolnop³ata z okresu II wojny œwiatowej. Oblot protypu mia³ miejsce 17 listopada 1934 roku. W okresie 1934-1935 powsta³y trzy prototypy przeznaczone dla Luftwaffe o oznaczeniach V1, V2 oraz V3, z których ostatni sta³ siê podstaw¹ do stworzenia partii przedprodukcyjnej (He-111A-0), okaza³ siê jednak nieudany, ze wzglêdu na za s³abe silniki. Spowodowa³o to dalsze prace badawcze i eksperymenty z innymi silnikami, co ostatecznie doprowadzi³o do powstania He-111H, który od 1940 roku by³ produkowany na wielk¹ skalê. Jako jednostkê napêdow¹ wykorzystywano (od wersji H-3) dwa silniki Junkers Jumo 211 o mocy 1100 KM ka¿dy. To w³aœnie ta wersja na szerok¹ skalê by³a wykorzystywana w czasie bitwy o Angliê w 1940 roku. W toku II wojny œwiatowej powsta³o kilkanaœcie wersji He-111, a dodatkowo ka¿da z nich mia³a swoje modernizacje. Najwa¿niejsze, oprócz wspomnianej „H”, która pe³ni³a tak¿e zadania bombowca torpedowego (He-111H-6) oraz np. samolotu oznaczaj¹cego cele innym bombowcom (He-111 H-18) to wersja „P” pos³uguj¹ca siê dwoma silnikami Daimler-Benz DB 601A-1 i wykorzystywana min. w czasie kampanii wrzeœniowej. Natomiast najbardziej oryginalna to wersja He-111Z „Zwilling" (niem. bliŸniaki) bêd¹ca przyk³adem nietypowego "po³¹czenia" dwóch bombowców He111. Zadaniem tej nietypowej maszyny by³o holowania gigantycznego szybowca Me 321 lub trzech szybowców Go-242. Pojawi³a siê tak¿e wersja He-111Z2, która mia³a przenosiæ 4 pociski kierowane Henschel Hs-293, ale nie doczeka³a siê ona u¿ycia bojowego. W sumie powsta³o ok.6500 sztuk wszystkich wersji He-111. Dane techniczne (wersja He-111H-6): d³ugoœæ: 16,4m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 22,6m, wysokoœæ: 4m, prêdkoœæ maksymalna: 440km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 4,3m/s, zasiêg maksymalny: 2300km, pu³ap maksymalny 6500m, uzbrojenie: sta³e-7 karabinów maszynowych MG15 lub MG81 kal.7,92mm, jedno dzia³ko MG FF kal20mm oraz jedno dzia³ko MG131 kal.13mm , podwieszane-do 2000 kg bomb.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Heinkel He111H-6 w/Bv246 Hagelkorn
Añadido al catálogo: 3.7.2017
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduSS247
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.10 o 3200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Montex
Código de producto: MT-SM72009
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.03 o 2000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduCX003
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.39 o 2700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB72382
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.94 o 3200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB72029
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.94 o 3200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu72437
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.37 o 6400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu72436
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.37 o 6400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduBIG7211
Disponibilidad: lo traemos en unas 2-6 semanas

€26.54 o 16500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu73247
Disponibilidad: lo traemos en unas 2-6 semanas

€14.94 o 9300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CM7103
Disponibilidad: a pedido

€16.25 o 10600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Pmask
Código de producto: PMA-PK72038
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.51 o 2300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMQ72065
Disponibilidad: a pedido

€4.69 o 3100 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Airfix
Código de producto: afx07007B
Disponibilidad: ¡disponible!

€34.38 o 22400 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Roden
Código de producto: rod341
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.83 o 11600 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: ICM
Código de producto: icm48265
Disponibilidad: ¡disponible!

€55.33 o 36000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: ICM
Código de producto: icm48263
Disponibilidad: ¡disponible!

€55.33 o 36000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: ICM
Código de producto: icm48262
Disponibilidad: ¡disponible!

€56.14 o 36600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hobby 2000
Código de producto: HBD72048
Disponibilidad: ¡disponible!

€29.54 o 19200 pts.

Escala: 1:144
Fabricante: Roden
Código de producto: rod344
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.32 o 11300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Hobby 2000
Código de producto: HBD72049
Disponibilidad: ¡disponible!

€29.54 o 19200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: ICM
Código de producto: icm48261
Disponibilidad: ¡disponible!

€53.45 o 34800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Roden
Código de producto: rod021
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.68 o 10900 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: ICM
Código de producto: icm48264
Disponibilidad: ¡disponible!

€55.60 o 36200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: ICM
Código de producto: icm48260
Disponibilidad: ¡disponible!

€101.54 o 66100 pts.