Tamiya

Tamiya 35341 Japanese Army Officer Set

Japanese Army Officer Set - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam35341
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 8.3.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€19.54 -5% €18.55 o 12100 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteTamiya
Código de artículotam35341
Peso0.12 kg
Ean:4950344353415
Escala1:35
Añadido al catálogo:2.3.2015
TagsJapanese-World-War-II-Officer

Formalnie Cesarstwo Japonii przyst±pi³o do II wojny ¶wiatowej w chwil ataku na Pearl Harbor w dniu 7 grudnia 1941 roku, ale Japonia ju¿ od 1937 r. prowadzi³a zakrojone na szerok± skalê dzia³ania zbrojne w Chinach. Japoñskie wojska l±dowe w owym czasie nosi³y nazwê Cesarskiej Armii Japonii (ang. Imperial Japanese Army, jap. Dai-Nippon Teikoku Rikugun) i pod koniec 1941 r. liczy³y 51 dywizji, które wraz z licznymi oddzia³ami wydzielonymi, mia³y si³ê ok. 1,7 miliona ludzi. Tymi znacznymi si³ami bojowymi dowodzi³ japoñski korpus oficerski, który w mniejszym lub wiêkszym stopniu uto¿samia³ siê z tradycj± samurajów, a za swój kodeks honorowy przyj±³ kodeks bushido. Owo uto¿samienie siê podkre¶la³a tak¿e broñ boczna, któr± bardzo czêsto stanowi³ shin gunto (wprowadzony w 1934 r.), czyli miecz/szabla nawi±zuj±ca kszta³tem i parametrami do samurajskiej katany. Warto dodaæ, ¿e w sumie pojawi³y siê trzy typy tego miecza: Typ 94, Typ 95 oraz Typ 98. Dodajmy, ¿e japoñski oficer jako broñ boczn± stosowa³ te¿ czêsto pistolet Nambu kal. 8 mm Typ A albo Typ 14. Bez w±tpienia japoñski korpus oficerski potrafi³ zaprowadziæ w szeregach armii japoñskiej ¿elazn±, wrêcz drakoñsk± dyscyplinê oraz wpoiæ rekrutom niespotykany chyba w ¿adnej innej ówczesnej armii duch bojowy, granicz±cy z fanatyzmem. Na polu walki japoñscy oficerowie wykazywali siê te¿ nie ma³± odwag±, czêsto prowadz±c swych podkomendnych w pierwszej linii do boju (np. dowódca garnizonu na Iwo-Jimie – gen. Kuribayashi), a w przypadku pora¿ki pope³niaj±c rytualne seppuku – kolejne nawi±zanie do tradycji samurajów. Tak± drog± wybra³ dowódca wojsk japoñskich na Okinawie – gen. Ushijima. Z drugiej jednak strony czêsto stosowali (zw³aszcza od prze³omu lat 1942/1943) niezbyt rozwa¿ne rozwi±zania taktyczne, po¶wiêcaj±c bez sensu swoich ¿o³nierzy. Za przyk³ad mog± tu pos³u¿yæ. tzw. szar¿e banzai (jap. banzai totsugeki).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Japanese Army Officer Set
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
lunes, 8.3.2021

más de 1 uds.
martes, 9.3.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 15.3.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 16.3.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 15.3.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 16.3.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 16.3.2021
-
miércoles, 17.3.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 17.3.2021
-
jueves, 18.3.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 2.3.2015
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna35586
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.32 o 8700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-L30
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.93 o 9700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-L39
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.93 o 9700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-002
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.93 o 9700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-L14
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.97 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-L29
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.93 o 9700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM305
Disponibilidad: a pedido

€17.62 o 11500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM295
Disponibilidad: a pedido

€15.04 o 9800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A123
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.70 o 5700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A021
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.11 o 4600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A124
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.70 o 5700 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam35025
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.21 €4.93
o 3200 pts.