NEW! Ugears 70136 Kasa Fiskalna

Kasa Fiskalna - Image 1
Fabricante: Ugears
Código de producto: UGE70136
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: martes, 29.9.2020
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€66.08 o 43000 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteUgears
Código de artículoUGE70136
Peso1.18 kg
Ean:4820184121119
Añadido al catálogo:11.8.2020

Wszyscy wiemy, ¿e prawdziwe warto¶ci w ¿yciu nie maj± odpowiednika pieniê¿nego, ale je¶li zdarzy siê, ¿e bêdziesz potrzebowa³ przechowywania swojej gotówki, UGEARS mo¿e zaoferowaæ Ci co¶, co wi±¿e siê z zabaw± i  nauk±. Przedstawiamy Twoj± now± mechaniczn± skarbonkê, Kasê Fiskaln±.

Zabytkowa bry³a modelu Art Deco sprawia, ¿e jest to wykwintny detal dekoracyjny do ka¿dego wnêtrza, a tak¿e mile widziany prezent dla przyjaciela lub kolegi. Ten sprytny, mechaniczny model pomo¿e Ci nauczyæ dzieci liczyæ w prosty i zabawny sposób. Wykorzystaj go w swoim biznesie sprzeda¿y lemoniady. Z Kas± Fiskaln± od UGEARS mo¿esz zobaczyæ wzrost sprzeda¿y - a tak¿e znacz±cy wzrost w sektorze zabawy!

Jak to dzia³a

Twój bank gotówkowy przyjmuje monety o ¶rednicy od 10 do 35 mm - co odpowiada wiêkszo¶ci rozmiarów monet znajduj±cych siê w obiegu na ¶wiecie. Aby móc ¶ledziæ swoje finanse, Kasa Fiskalna jest wyposa¿ona w licznik i automatyczny wykrywacz monet. Tryby pracy zmieniaj± siê w zale¿no¶ci od tego, czy w szczelinie na monety znajduje siê moneta, czy nie. Je¶li chcesz w³o¿yæ monetê do kasy, w³ó¿ j± do specjalnego otworu, podnie¶ i opu¶æ d¼wigniê. Odpowiednio zarejestrowana przez licznik, moneta zniknie w kasie. Je¶li chodzi o przechowywanie banknotów, Twoja Kasa Fiskalna oferuje automatyczny akceptor banknotów. Aby uruchomiæ mechanizm, nale¿y nakrêciæ silnik gumowy, poci±gaj±c d¼wigniê w górê i w dó³ dziesiêæ razy. To wystarczy, aby Kasa Fiskalna wci±gnê³a 3-4 banknoty, które w³o¿ysz do szczeliny na banknoty.

Je¶li potrzebujesz dostêpu do swoich oszczêdno¶ci, wprowad¼ tajny kod, aby odblokowaæ Kasê Fiskaln± i przekrêæ klucz a¿ do momentu, gdy kaseta wyjdzie na zewn±trz. Spowoduje to równie¿ zresetowanie licznika.

Design

Ten oryginalny i sprytny mechaniczny bank zosta³ zaprojektowany jako zabytkowa kasa, aby zapewniæ bezpieczeñstwo Twoich finansów. Podobnie jak jego prawdziwy prototyp, model ten posiada pude³ka na monety i banknoty. Dla dodatkowej ochrony, s± one zabezpieczone zamkiem szyfrowym. Mo¿esz aktualizowaæ swój kod w dowolny sposób za pomoc± mechanizmu kodowego.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Kasa Fiskalna
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

martes, 29.9.2020

GLS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 6.10.2020

UPS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 6.10.2020

DHL


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 7.10.2020
-
jueves, 8.10.2020

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 11.8.2020
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?