FPW Model

FPW Model 72507 Kobieta z Women Auxiliary Air Force (lub WATS)

Kobieta z Women Auxiliary Air Force (lub WATS) - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: FPW Model
Código de producto: FPW-72507
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 29.11.2021
€4.04 o 2900 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteFPW Model
Código de artículoFPW-72507
Peso0.01 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:3.2.2021
TagsBritish-World-War-II-WAAF

Women's Auxiliary Air Force (w skrócie WAAF) to brytyjska, ¿eñska s³u¿ba pomocnicza dzia³aj±ca w brytyjskich si³ach powietrznych (RAF) z okresu II wojny ¶wiatowej. S³u¿ba ta zosta³a powo³ana do ¿ycia w czerwcu 1939 roku, a swoj± najwiêksz± liczebno¶æ osi±gnê³a w 1943 r. kiedy to liczy³a ok. 180.000 osób. Warto dodaæ, ¿e w lecie 1939 r. liczy³a z trudem 2000 kobiet. Do g³ównych zadañ cz³onkiñ WAAF nale¿a³ miêdzy innymi nadzór nad balonami zaporowymi, ale ¶ledzenie, kontrolowanie, nanoszenie i przekazywanie informacji w specjalnych punktach dowodzenia, które to informacje nap³ywa³y z brytyjskiej sieci radarowej. To ostatnie zadanie sprawi³o, ¿e odegra³y cz³onkinie WAAF odegra³y bardzo du¿±, choæ czêsto niezauwa¿an±, rolê w brytyjskiej wiktorii w czasie Bitwy o Angliê z 1940 roku. Warto dodaæ, ¿e kobiety s³u¿±ce w WAAF nie pilotowa³y samolotów oraz nie walczy³y jako cz³onkinie za³óg lotniczych np. w toku wypraw bombowych nad Niemcami. Po zakoñczeniu II wojny ¶wiatowej WAAF zosta³ w ogromnym stopniu zdemobilizowany, a do 1949 r. w s³u¿bie pozosta³o jedynie kilkaset jego cz³onkiñ.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Kobieta z Women Auxiliary Air Force (lub WATS)
Añadido al catálogo: 3.2.2021
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Pavla Models
Código de producto: PVM72010
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.94 o 1400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-D72060
Disponibilidad: a pedido

€23.94 o 17000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMMV060
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.06 o 8600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aber
Código de producto: abe72A13
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.53 o 4600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMB72018
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.55 o 2500 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMF72052
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.72 o 6900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: D-DAY miniature studio
Código de producto: DDA-35140
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.52 o 12400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: CMK
Código de producto: CMF48100
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.06 o 8600 pts.