NEW! Ugears 70032 Kolejowy Manipulator

Kolejowy Manipulator - Image 1
Fabricante: Ugears
Código de producto: UGE70032
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: viernes, 23.10.2020
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€42.17 o 27500 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteUgears
Código de artículoUGE70032
Peso0.63 kg
Ean:4820184120600
Añadido al catálogo:10.7.2020

Opracowuj±c swoj± now± fascynuj±c± seriê Mechanical Town, Ugears prezentuje kolejny dodatek do kolekcji: Manipulator szyny. Manipulator jest urz±dzeniem czysto utylitarnym, umieszczonym w doku mechanicznego miasta niedaleko fabryki robotów, co nie czyni go mniej rozrywkowym ni¿ inne modele z tej serii. Podobnie jak pozosta³e modele Ugears, Manipulator zosta³ zaprojektowany, aby zapewniæ zabawê po zakoñczeniu monta¿u. Dziêki wielu dodatkom, które wchodz± w sk³ad zestawu, model gwarantuje godziny ekscytuj±cej nowej rozrywki. Mówi±c o dodatkach, z samym Manipulatorem, otrzymujesz równie¿ dwie sekcje szyn, budkê w trakcie budowy, dwie skrzynie transportowe z drzwiami, d¼wig, fracht i piêæ znaków.Projekt Manipulator jest mechanicznym pazurem z trzema d¼wigniami, które znajduj± siê na platformie na szynach. Szyny mo¿na ³±czyæ równolegle lub w jednej linii. Uzupe³nieniem scenografii jest pseudo-metalowa budka zbudowana z gigantycznych kratownic, które przyby³y prosto z epoki industrialnej z jednym z bohaterów, dekarzem z m³otkiem, siedz±cym na belce szopy. Flagi sygna³owe gospodarstwa pracownika pomagaj± operatorowi manipulatora w kontrolowaniu procesu, podczas gdy pracownik z ³opat± i robotnikiem z kluczem zajmuje siê w³asnymi sprawami w dokach. Model zawiera tak¿e jedno z najwa¿niejszych urz±dzeñ doków, ¯uraw. Mo¿na go zdemontowaæ i z³o¿yæ razem niemal za pomoc± fali rêki. Wa¿nym dodatkiem do otoczenia jest wózek towarowy z bokami opuszczanymi. Wszystkie czê¶ci zestawu wykonane s± z wysokiej jako¶ci sklejki i nie wymagaj± ¿adnych dodatkowych materia³ów ani narzêdzi do monta¿u.

Jak to dzia³a?

Sam pazur znajduje siê na platformie, która mo¿e siê obracaæ rêcznie lub za pomoc± zaworu. Kabina operatora wyposa¿ona w pokrywê zabezpieczaj±c± i regulowany reflektor znajduje siê w przedniej czê¶ci modelu. Obrót kabiny w lewo prze³±cza tryby Manipulatora: 1) pozycja pocz±tkowa (tryb jazdy) - zablokowana platforma obrotowa pazura, model porusza siê po torze; 2) Obrót o 90 stopni (tryb dowolny) - platforma obrotu jest odblokowana; 3) Obrót o 180 stopni (tryb ³adowania) - ko³a modeli s± zablokowane wraz z ko³em zêbatym na przedniej osi, która ³±czy siê z pó³k± na szynach. Z ty³u modelu znajduje siê d¼wignia steruj±ca podnoszeniem, opuszczaniem i trzymaniem czterech podparæ stóp, zapewniaj±cych dodatkow± stabilno¶æ podczas obs³ugi pazura. Manipulator Ugears z przegubowym pazurem mo¿e ³adowaæ i przenosiæ skrzynie ³adunkowe w Wózku z niezwyk³± precyzj± - do 1 cm. Bazuj±c na oryginalnych prototypach, Manipulator nauczy Ciê o operacyjnych i konstrukcyjnych osobliwo¶ciach prawdziwych maszyn, takich jak ¿urawie, koparki, ramiona robotów itp.

 

Czê¶ci:                  354
Poziom:                 Ciê¿ko
Czas monta¿u:      8-10 godzin
Wymiary modelu:  45 x 50 x 21 cm
Opakowanie:        37 x 14 x 3 cm¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Kolejowy Manipulator
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

viernes, 23.10.2020

GLS


Tiempo previsto de entrega:
viernes, 30.10.2020

UPS


Tiempo previsto de entrega:
viernes, 30.10.2020

DHL


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.11.2020
-
martes, 3.11.2020

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 10.7.2020
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?