Angraf 135 Koparka Waryñski K-408

Koparka Waryñski K-408 - Image 1
Escala: 1:25
Fabricante: Angraf
Código de producto: ANG-135
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 15.2.2021
€14.79 o 9600 pts.

Incluido 8.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteAngraf
Código de artículoANG-135
Peso0.22 kg
Escala1:25
Añadido al catálogo:27.6.2018
TagsWarynski-K-408

Waryñski K-408 to koparka na podwoziu g±sienicowym polskiej produkcji z okresu powojennego oraz czasów wspó³czesnych. D³ugo¶æ podwozia pojazdu wynosi 2,99 m, szeroko¶ci 2,65 m oraz wysoko¶ci rzêdu 2,92 metra. W toku produkcji jako jednostkê napêdow± wykorzystywano ró¿norakie silniki, w¶ród nich miêdzy innymi 4-cylindrowe silniki firmy Leyland. Masa w³asna pojazdy to ok. 10.500 kilogramów. Prezentowana koparka zosta³a opracowana i by³a produkowana przez Warszawskie Zak³ady Maszyn Budowlanych im. Waryñskiego. Warto dodaæ, ¿e zak³ady te zosta³y za³o¿one ju¿ w 1833 r. i pierwotnie by³y…warsztatem kotlarskim! Od 1920 r. w zak³adach produkowane ju¿ parowozy, ale niestety zak³ady produkcyjne zosta³y doszczêtnie zniszczone w toku Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Od 1947 r. realizowana proces ich odbudowy. W 1952 r. firma przyjê³a nazwê  Warszawskich Zak³adów Maszyn Budowlanych im. Waryñskiego, a rok pó¼niej wyprodukowa³a pierwsz± w swej historii koparkê g±sienicow±. Od 1953 r. g³ówn± sfer± dzia³alno¶ci zak³adów by³a w³a¶nie produkcja maszyn budowlanych. Jedn± z koparek powsta³ych w tych¿e zak³adach by³ w³a¶nie model K-408. Koparka ta cechowa³a siê stosunkowo solidn± konstrukcj±, przy niez³ej – jak na owe czasy – ergonomii obs³ugi oraz ekonomice u¿ytkowania. Z drugiej jednak strony by³a w stanie pracowaæ z powodzeniem nawet w bardzo ciê¿kich warunkach terenowych. Jako ciekawostkê mo¿na odnotowaæ, ¿e u¿ywane koparki Waryñski K-408 s± do dzisiaj oferowane na sprzedaæ a ich cena waha siê od ok. 20.000 do nawet 40.000 z³ brutto!

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Koparka Waryñski K-408
Añadido al catálogo: 27.6.2018
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:25
Fabricante: Angraf
Código de producto: ANG-135ZL
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.85 o 6400 pts.