Tamiya

Tamiya 82127 LP-27 German Gray

LP-27 German Gray - Image 1
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam82127
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 26.7.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€2.31 -6% €2.18 o 1600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteTamiya
Código de artículotam82127
Peso0.08 kg
Ean:45206382
Capacidad10ml
Añadido al catálogo:9.4.2018

Farba celulozowa Tamiya (10 ml)

Farba akrylowa, w której jako spoiwo zosta³a wykorzystana wysokiej jako¶ci ¿ywica, natomiast jako rozpuszczalnik zastosowano rozpuszczalnik celulozowy. Z tego wzglêdu mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to farba na bazie celulozowej. W jêzyku angielskim jest ona nazywana „Lacquer Paint”. Jednocze¶nie jednak, mo¿na je traktowaæ jako swoiste ogniwo po¶rednie pomiêdzy farbami emaliowymi, a „typowymi” farbami akrylowymi na bazie wody lub alkoholu. Z jednej bowiem strony wykazuj± siê jednak mniej intensywnym zapachem od emalii, a z drugiej – nie wykazuj± tak silnej tendencji do zatykania aerografu jak wodne farby akrylowe. Prezentowana farba zosta³a umieszczona w szklanym pojemniku o okr±g³ej podstawie o objêto¶ci 10 ml z zakrêtk± wykonan± z tworzywa sztucznego. Ze wzglêdu na stosunkowo du¿± ¶rednicê podstawy, zachowuje siê stabilnie na blacie roboczym. Oka¿e siê u¿yteczna w przypadku malowania zw³aszcza miêkkich tworzyw sztucznych (na przyk³ad polistyrenu), ale tak¿e miêkkich metali czy niektórych innych tworzyw sztucznych. Jest dedykowana przede wszystkim do pracy z aerografem, ale przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci oraz odpowiednim rozcieñczeniu mo¿na j± równie¿ wykorzystaæ przy pracy z pêdzlem. Mo¿na w tym celu wykorzystaæ przede wszystkim pêdzle o w³osiu naturalnym (na przyk³ad: High Grade Pointed Brush Sml - DC719, HG Flat Brush - Extra Small lub Painta Luxus, size 1), ale mo¿na te¿ u¿yæ takich o w³osiu syntetycznym (na przyk³ad: High Finish Pointed Brush - (Ultra Fine), A.MIG 8612 2/0 SYNTHETIC ROUND BRUSH albo Round Toray #2/0). Rzecz jasna podobnie jak w przypadku ka¿dej innej farby nak³adanej pêdzlem, zaleca siê na³o¿enie raczej 2-3 cienkich warstw, ni¿ 1 grubej. Przed jej otwarciem (zw³aszcza pierwszym!), zaleca siê dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim:  pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30-45 sekund. Podobnie jak w przypadku wielu innych farb, zaleca siê j± nak³adaæ na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Omawian± substancjê chemiczn± najlepiej rozcieñczaæ dedykowanymi do tego celu wyrobami firmy Tamiya, takimi jak Lacquer Thinner.  Mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ preparat firmy Hataka HTK-XP03 Lacquer Thinner, który wykazuje siê mniej intensywnym zapachem. Mieszanie omawianej farby oraz dowolnego z w/w rozcieñczalników najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: ALUMINIUM PALLET (10 WELLS), Aluminium Palet 6 Wells albo Pallete Droper Stirrer). Natomiast po zakoñczeniu malowania omawian± farb±, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym, szmatk± lub wacikiem bawe³nianym, zakrêtki od pojemnika w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jego dok³adne zamkniêcie. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e firma Tamiya opracowa³a specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Work Station w/Magnifying Lens, dedykowane do wykorzystania miêdzy innymi z omawian± substancj±. Bez w±tpienia, prezentowana farba modelarska to produkt bardzo wysokiej jako¶ci - jeden z lepszych dostêpnych obecnie na rynku w swojej kategorii.

Tamiya Color Lacquer Paint (10 ml)

Tamiya Color bottled Lacquer Paints are highly versatile - whether using them to airbrush large areas, or pick out fine details with a brush, their stunning, consistent tones add superlative realism to your model. Their tough membrane suits them ideally to use as a basecoat, resistant to enamel paints, while swift drying times ensure an efficient painting process.

Features:

 • Strong coating film that is most suitable for basic painting
 • Bottle contents: 10ml
 • Shorter dry time, higher working efficiency
 • Safe for finishing with beautiful glossy enamel paint etc
 • Best for airbrush painting
 • Note: Colors may vary slightly from Tamiya Color Acrylics and Sprays with the same name.

Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Tamiya color matching list lacquer paint
¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: LP-27 German Gray
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 2 uds.
lunes, 26.7.2021

más de 2 uds.
martes, 27.7.2021

GLS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021

UPS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021

DHL

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021
-
miércoles, 4.8.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 4.8.2021
-
jueves, 5.8.2021

Correo certificado

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 30.7.2021
-
lunes, 2.8.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021
-
martes, 3.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 9.4.2018
Disponibilidad actual: ¡disponible!
 • artículo disponible
 • artículo no disponible
 • artículo disponible a pedido
 • entrega de mercancía
 • no hay
 • 1 unidad
 • 2 unidades
 • 3-5 unidades
 • 6-10 unidades
 • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?