Choroszy Modelbud

Choroszy Modelbud D02 LWS 4 Zubr

LWS 4 Zubr - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Choroszy Modelbud
Código de producto: CHOD02
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: martes, 21.9.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€48.86 o 34500 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteChoroszy Modelbud
Código de artículoCHOD02
Peso0.18 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:5.8.2016
TagsLWS-Zubr

LWS-6 ¯ubr (inne oznaczenia: LWS-4 albo PZL.30 ¯ubr) by³ polskim samolotem bombowym z okresu miêdzywojennego oraz II wojny ¶wiatowej. Maszyna zosta³a zbudowana w uk³adzie górnop³ata, cechowa³a siê konstrukcj± mieszan± oraz podwoziem w uk³adzie klasycznym – chowanym w locie. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1936 roku. Napêd zapewnia³ dwa silniki Bristol Pegasus VIII o mocy 670 KM ka¿dy. Uzbrojenie pok³adowe stanowi³o piêæ karabinów maszynowych kal. 7,9 mm. Maszyna mog³a te¿ przenosiæ ³adunek bomb o masie do 660 kilogramów.

LWS-6 ¯ubr by³ pocz±tkowo opracowywany jako samolot pasa¿erski dla PLL Lot. Jednak gdy rozpoczêto budowê prototypu polski przewo¼nik lotniczy podj±³ decyzjê o zakupie maszyn DC-2. Wówczas zarz±d zak³adów LWS postanowi³ przekonstruowaæ maszynê na samolot bombowy, który mia³by byæ zabezpieczeniem w przypadku niepowodzenia projektu PZL P.37 £o¶, a maszyna cechowa³a siê znacznie bardziej konserwatywn± konstrukcj± i w swym zamy¶le zosta³a oparta na bombowcu Potez-54. Maszyna, w chwili wej¶cia do s³u¿by, by³a ju¿ jednak przestarza³a i bardzo wyra¼nie ustêpowa³a wchodz±cemu w tym czasie do linii PZL P.37. Posiada³a te¿ bardzo s³abe osi±gi oraz cechowa³a siê niestety licznymi wadami konstrukcyjnymi. To sprawi³o, ¿e niemal natychmiast zosta³a przekwalifikowana na maszynê szkoln± i treningow±. Samoloty tego typu nie wziê³y bojowego udzia³u w kampanii wrze¶niowej, a kilka ich egzemplarzy zosta³o po 1939 r. wykorzystane przez Luftwaffe do celów szkoleniowych. W tej roli s³u¿y³y do 1942 roku.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: LWS 4 Zubr
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

martes, 21.9.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 28.9.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 28.9.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 29.9.2021
-
jueves, 30.9.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 5.8.2016
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Tally HO!
Código de producto: TLHS72-009
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.84 o 2700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-S72-212
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.76 o 4800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu73008
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.67 o 3800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-S72-210
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.90 o 3500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-S72-213
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.69 o 2600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-S72-161
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.90 o 3500 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeR-01
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.18 o 3000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu72439
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.65 o 5100 pts.