Hasegawa

Hasegawa MT06 M3 half track

M3 half track - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasMT06
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 26.7.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€9.94 o 7000 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteHasegawa
Código de artículohasMT06
Peso0.15 kg
Ean:4967834312067
Escala1:72
Añadido al catálogo:4.3.2005
TagsM3-Half-track

M2-M3-M5 Half-Track to rodzina  amerykañskich, pó³g±sienicowych transporterów opancerzonych z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy pojazdów tej rodziny powsta³y w 1938 roku, a produkcja seryjna trwa³a w latach 1941-1944, koñcz±c siê wytworzeniem kilkudziesiêciu tysiêcy pojazdów tego typu! Rodzina pojazdów M2-M3-M5 Half-Track by³a napêdzana albo silnikiem White 160AX o mocy 147 KM albo silnikiem IHC RED-450-B o mocy 142 KM. Uzbrojenie pojazdów by³o bardzo ró¿ne i zale¿ne od wersji, najczê¶ciej jednak obejmowa³o dwa karabiny maszynowe: Browning M2HB kal. 12,7 mm oraz Browning M1919 kal. 7,62 mm.

Pierwsze próby wdro¿enia pojazdów pó³g±sienicowych do US Army mia³y miejsce ju¿ w latach 20. XX wieku, ale dopiero pod koniec lat 30., po wielu eksperymentach, doprowadzi³y one do zamierzonego efektu. W 1938 roku powsta³ bowiem prototypowy Half-Track Personnel Carrier T7, a nieco pó¼niej zmieniono temu pojazdowi nadwozie na analogiczne do wozu Scout-Car M3 – tak powsta³ protoplasta ca³ej rodziny M2-M3-M5 Half-Track, czyli Half-Track Scout T14. To ta wersja wesz³a finalnie do produkcji wielkoseryjnej w 1941 roku. W jej toku powsta³y trzy g³ówne warianty tego transportera opancerzonego. Pierwszym by³ M2 Half-Track, który móg³ zabraæ do 10 osób oraz s³u¿y³ jako transporter oraz ci±gnik artyleryjski dla haubic kal. 155 mm. Pó¼niej pojawi³a siê wersja M3 Half-Track, która by³a 13-osobowym transporterem opancerzonym o powiêkszonym przedziale za³ogowym i wyd³u¿onym kad³ubie. Posiada³ równie¿ z ty³u kad³uba drzwi. By³ to pojazd wysoce uniwersalny, który pe³ni³ rolê: transportera, ci±gnika artyleryjskiego, ambulansu, wozu dowodzenia czy wozu ³±czno¶ci. W grudniu 1942 roku wesz³a do produkcji wersja M5 Half-Track, która by³a bardzo podobna do wersji M3, ró¿ni³a siê jednak miejscem produkcji (zak³ady International Harvester), jednostk± napêdow± oraz by³a produkowana przede wszystkim dla odbiorców zagranicznych. Pojazdy z rodziny M2-M3-M5 Half-Track rozpoczê³y swój szlak bojowy od walk na Filipinach w latach 1941-1942, a pó¼niej by³y u¿ywane na bardzo szerok± skalê przez wojska amerykañskie zarówno w rejonie Pacyfiku, w Afryce Pó³nocnej, jak i w toku kampanii w³oskiej i w Europie pó³nocno-zachodniej do 1945 roku. Pojazdy M2-M3-M5 Half-Track by³y u¿ywane przez bardzo wiele pañstw, m.in.: Wielk± Brytaniê czy Zwi±zek Radziecki, który otrzyma³ spore ich ilo¶ci w ramach programu Lend-and-Lease. By³y równie¿ wykorzystywane przez Polskie Si³y Zbrojne. Po 1945 roku wziê³y udzia³ w wielu konfliktach zbrojnych, na przyk³ad: wojnie koreañskiej (1950-1953), wojnie sze¶ciodniowej (1967 r.) czy wojnie Yom-Kippur (1973 r.).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: M3 half track
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
lunes, 26.7.2021

más de 1 uds.
martes, 27.7.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 2.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 3.8.2021
-
miércoles, 4.8.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 4.8.2021
-
jueves, 5.8.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 4.3.2005
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-P72-002
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.76 o 4800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-P72-003
Disponibilidad: a pedido

€6.76 o 4800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-T72016
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.63 o 8200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-P72-001
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.92 o 9100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Star-Decals
Código de producto: SRD-72-A1029
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.71 o 5400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Model Miniature
Código de producto: MOM-R097
Disponibilidad: lo traemos en unas 2-6 semanas

€17.73 o 12500 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeS-04
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.45 o 3800 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abePP05
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.57 o 4600 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeTCS12
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.18 o 3000 pts.

Fabricante: Aber
Código de producto: abeS-24
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.45 o 3800 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita7510
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.96 o 9900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita7509
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.96 o 9900 pts.

Escala: 1:76
Fabricante: Airfix
Código de producto: afx02318V
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.34 o 7300 pts.

Escala: 1:25
Fabricante: Modelik
Código de producto: mod13_10
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.63 o 6100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Dragon
Código de producto: dra3579
Disponibilidad: ¡disponible!

€60.02 o 42300 pts.