A-Model

A-Model 72219 Messerschmitt Bf-109V-31 Experimental Fighter

Messerschmitt Bf-109V-31 Experimental Fighter - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: A-Model
Código de producto: AMO-72219
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: miércoles, 8.12.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€12.73 o 9000 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteA-Model
Código de artículoAMO-72219
Peso0.09 kg
Escala1:72
Añadido al catálogo:26.1.2012
TagsME-109
Messerschmitt Bf-109 to niemiecki, jednosilnikowy samolot myœliwski o konstrukcji metalowej, w uk³adzie dolnop³ata z usterzeniem klasycznym. Okaza³ siê podstawowym i najliczniej produkowanym myœliwcem Luftwaffe w czasie II wojny œwiatowej. Oblot prototypu mia³ miejsce 29 maja 1935 roku, a produkcja seryjna trwa³a w latach 1936-1945. W sumie szacuje siê, ¿e ³¹cznie wyprodukowano oko³o 35000 myœliwców Messerschmitt Bf-109 wszystkich odmian, z czego wiele po wojnie trafi³o do si³ powietrznych Czech i Izraela. Korzenie Bf-109 siêgaj¹ konkursu og³oszonego w 1933 roku przez Luftwaffe na nowy samolot myœliwski. W konkurencji z He-112, projekt Bf-109 pocz¹tkowo przegra³, ale dziêki intrygom Williego Messerschmitta , projekt móg³ byæ kontynuowany i ostatecznie to on okaza³ siê zwyciêzc¹ konkursu, staj¹c siê podstawowym myœliwcem Luftwaffe. W toku produkcji powsta³o kilka g³ównych odmian samolotu Bf-109. Pierwsz¹ seri¹ przedprodukcyjn¹ by³ Bf-109B (Berta) z ró¿nymi wersjami silnika Junkers Jumo 210 (A lub Da). By³y one testowane w Hiszpanii od 1937 roku w czasie wojny domowej. Kolejna wersja to Bf-109C (Cezar). Posiada³y one inny silnik od wersji B, oraz rozbudowane uzbrojenie z³o¿one z dwóch dzia³ek 20mm oraz 2 km kal.7,92mm. Tak¿e te maszyny walczy³y na niebie Hiszpanii. Trzecia wersja to Bf-109D (Dora) z silnikiem Junkers Jumo 210 Da lub Daimler-Benz DB 600. Walczy³a ona w kampanii wrzeœniowej, ale na prze³omie 1939/1940 zosta³a zast¹piona przez wersjê E. Najs³ynniejszym modelem by³ Bf-109E (Emil) z silnikiem Daimler-Benz 601A lub N. Jako pierwszy model pos³ugiwa³ siê trzy-, a nie dwu-³opatowym œmig³em. Bf-109E walczy³y w kampanii francuskiej, nad Angli¹ oraz w Afryce Pó³nocnej i na froncie wschodnim. Asem, który rozpocz¹³ swoj¹ karierê w³aœnie na Bf-109E by³ s³ynny Adolf Galland. Kolejna wersja to Bf-109F (Friedrich), która zdaniem niemieckich pilotów by³a najdoskonalsza aerodynamicznie. Posia³a zmieniony kszta³t kad³uba, skrzyde³, owiewki kabiny, ale nie zastosowano nowego silnika. Wprowadzano go do s³u¿by na prze³omie 1940/1941 roku. W ramach rozwoju konstrukcji opracowywano kolejne specyfikacje Bf-109, z których wersjê G (Gustav) wyprodukowano w najwiêkszej iloœci egzemplarzy. Najpowa¿niejsz¹ zmian¹ podnosz¹c¹ osi¹gi maszyny by³o zamontowanie nowego 12-cylindrowego silnika Daimler-Benz DB605A o mocy 1475KM. Uzbrojenie Bf-109G stanowi³a para karabinów maszynowych 13mm znajduj¹cych siê w kad³ubie przed owiewk¹ kabiny pilota, oraz dzia³ko MG151 20mm lub ciê¿sze MK108 30mm. Ostatni¹ produkowan¹ na masow¹ skalê wersj¹ by³ Bf-109K (Kurfirst), której produkcja ruszy³a w paŸdzierniku 1944 roku. Jako silnik zastosowano jednostkê Daimler-Benz DB 605DB lub DC. Bf-109K by³ najszybsz¹ wersj¹ z produkowanych w czasie II wojny œwiatowej, osi¹gaj¹c do 730km/h. Poza tym powsta³y dwie wersje- H i Z, by³y to jednak wersje raczej eksperymentalne i ich produkcja wielkoseryjna nie ruszy³a. Kolejne usprawnienia w dziedzinie napêdu i uzbrojenia uczyni³y Messerschmitta Bf-109 jednym z najgroŸniejszych myœliwców II wojny œwiatowej, a jednoczeœnie pokaza³y ogromny potencja³ drzemi¹cy w nieco kanciastym p³atowcu stworzonym przez Williego Messerschmitta. Dane techniczne (wersja Bf-109 G-6): d³ugoœæ: 8,95m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 9,92m, wysokoœæ: 2,6m, prêdkoœæ maksymalna: 640km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 17m/s, zasiêg maksymalny: 850km, pu³ap maksymalny 12000m, uzbrojenie: sta³e- 2 karabiny maszynowe MG131 kal.13mm oraz 1 dzia³ko MG151 kal.20mm , podwieszane-250 kg bomb, lub 2 wyrzutnie pocisków Wfr. Gr. 21.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Messerschmitt Bf-109V-31 Experimental Fighter
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
miércoles, 8.12.2021

más de 1 uds.
viernes, 10.12.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 14.12.2021
-
miércoles, 15.12.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 16.12.2021
-
viernes, 17.12.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 14.12.2021
-
miércoles, 15.12.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 16.12.2021
-
viernes, 17.12.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 13.12.2021
-
miércoles, 15.12.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 15.12.2021
-
viernes, 17.12.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 26.1.2012
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CM7067
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.06 o 8600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CM7291
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.76 o 6200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aires
Código de producto: air7107
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.18 o 7900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Aires
Código de producto: air7087
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.66 o 3300 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: KARAYA
Código de producto: KAR-E7203
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.36 o 4500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: KARAYA
Código de producto: KAR-E7204
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.36 o 4500 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu672005
Disponibilidad: lo traemos en unas 2-6 semanas

€12.46 o 8800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Quickboost
Código de producto: QUB72561
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.04 o 2900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Exito
Código de producto: EXI-D72010
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.15 o 5100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Blue Rider Publishing
Código de producto: BLU-CD001
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.07 o 5700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: New Ware
Código de producto: NWR-AM0189
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.60 o 2600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Kora Models
Código de producto: KOR-D7218
Disponibilidad: a pedido

€5.23 o 3700 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: LF Models
Código de producto: LFM-LF7282
Disponibilidad: a pedido

€39.74 o 28200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: LF Models
Código de producto: LFM-LF7278
Disponibilidad: a pedido

€39.74 o 28200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: LF Models
Código de producto: LFM-LF4804
Disponibilidad: a pedido

€60.97 o 43200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: AZ-Model
Código de producto: AZM7707
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.13 o 12100 pts.

-5%

Escala: 1:48
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam61063
Disponibilidad: ¡disponible!

€25.03 €23.76
o 16900 pts.

-5%

Escala: 1:72
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam60755
Disponibilidad: ¡disponible!

€15.44 €14.66
o 10400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: AZ-Model
Código de producto: AZM7690
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.71 o 10400 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Eduard
Código de producto: edu11148
Disponibilidad: ¡disponible!

€56.53 o 40100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: AZ-Model
Código de producto: AZM7546
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.71 o 10400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: ICM
Código de producto: icm72135
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.90 o 7700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: AZ-Model
Código de producto: AZM7676
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.71 o 10400 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: AZ-Model
Código de producto: AZM7687
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.71 o 10400 pts.