Revell

Revell 39077 Mini Needle Files 6 pcs

Mini Needle Files 6 pcs - Image 1
Fabricante: Revell
Código de producto: rev39077
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 23.2.2021
€8.37 o 5500 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteRevell
Código de artículorev39077
Peso0.06 kg
Ean:4009803390772
Añadido al catálogo:17.10.2018
TagsPilnik Modelling-Files-Set

Zestaw 6 niewielkich pilników modelarskich (tzw. iglaków), z których ka¿dy ma ok. 140 mm d³ugo¶ci ca³kowitej. Prezentowane narzêdzia modelarskie maj± ró¿ne przekroje,  w tym miêdzy innymi: p³aski, okr±g³y, pó³okr±g³y czy trójk±tny. W przypadku piêciu z nich, ich r±czki zosta³y specjalnie naciête, aby zwiêkszyæ pewno¶æ ich uchwytu oraz zapewniæ ergonomiczn± pracê nimi. Prezentowane pilniki mo¿na wykorzystaæ przede wszystkim do obróbki miêkkich tworzyw sztucznych (np. polistyrenu). Z pewnymi zastrze¿eniami oraz przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci oka¿± siê przydatne tak¿e przy obróbce wyschniêtej masy szpachlowej czy innych mas modelarskich, jak równie¿ miêkkich gatunków drewna (np. balsy). Ze wzglêdu na swoje niewielkie rozmiary bêd± szczególnie u¿yteczne przy obróbce ma³ych powierzchni i detali modelarskich. Z powodzeniem mo¿na je wykorzystaæ przy pracy chocia¿by z modelami samolotów, wozów bojowych, okrêtów czy statków w dowolnej skali. Oka¿± siê równie¿ przydatne przy obróbce figurek – na przyk³ad w skali 1:35 i 1:72 oraz o wielko¶ci 54 mm. Pilniki o przekrojach: pó³okr±g³ym oraz okr±g³ym pozwalaj± na szlifowanie zaokr±glonych powierzchni, jak równie¿ umo¿liwiaj± powiêkszanie otworów w modelu o takim kszta³cie. Mo¿na go z powodzeniem u¿yæ w modelarstwie plastikowym i drewnianym, jak równie¿ przy konstruowaniu dioram. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Zestaw pilników stalowych 6 szt, File Set (Standard Type) Trytool Series albo File Set (Professional Type) Trytool Series.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Mini Needle Files 6 pcs
Añadido al catálogo: 17.10.2018
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc55609
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.49 o 4900 pts.

Artículos similares

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90690
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.23 o 6000 pts.

Fabricante: Hasegawa
Código de producto: hasTT02
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.35 o 11300 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ18994
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.80 o 3800 pts.

Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALT03003
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.84 o 11000 pts.

Fabricante: Amazing Art
Código de producto: AMZ18574
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.56 o 3000 pts.

Fabricante: Yato
Código de producto: YTO6163
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.04 o 6500 pts.

Fabricante: Dudu¶
Código de producto: DUD03
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.66 o 6900 pts.

Fabricante: Italeri
Código de producto: ita50820
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.79 o 7000 pts.

Fabricante: Excel Hobby Tools
Código de producto: exc70001
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.38 o 13300 pts.

Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALT03001
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.65 o 7600 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90660
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.53 o 8800 pts.

Fabricante: Adammed
Código de producto: DMM-MA288
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.37 o 8700 pts.