Mr.Hobby

NEW! Mr.Hobby MT106 Mr. Nipper Single-Edged

Mr. Nipper Single-Edged - Image 1
Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-MT106
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 14.2.2021
€55.33 -12% €48.62 o 36000 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteMr.Hobby
Código de artículoGUN-MT106
Peso0.07 kg
Ean:4973028739541
Añadido al catálogo:18.1.2021
TagsCutter

C±¿ki modelarskie wykonane ze stali narzêdziowej o jednym ostrzu (ang. single-edge). Ich ramiona zosta³y po³±czone szerokim trzpieniem co bez w±tpienia podnosi ich ¿ywotno¶æ i trwa³o¶æ, jak równie¿ zapewnia bardziej precyzyjne ciêcie od c±¿ek, których ramiona zosta³y po³±czone nitem. Ponadto, takie rozwi±zanie konstrukcyjne znacz±co zmniejsza tempo têpienia siê ostrza. Koñcówki odpowiedzialne za wycinanie elementów s± cienkie, a jednocze¶nie schodz± siê „na p³asko” co pozwala na bardzo precyzyjne ciêcie, bez wiêkszego ryzyka uszkodzenia albo odkszta³cenia wycinanego elementu. Te cechy pozwalaj± te¿ wycinaæ czê¶ci modelu tu¿ przy ich ³±czeniu z ramk±, co sprawia, ¿e po wyciêciu pozostaje znacznie mniej materia³u do obróbki pilnikiem albo papierem ¶ciernym. Tym samym prace modelarskie mog± toczyæ siê szybciej! Prezentowane c±¿ki zosta³y tak¿e zaopatrzone w sprê¿ynê odpychaj±c±, umieszczon± pod trzpieniem, jak równie¿ element uniemo¿liwiaj±cy ich nadmierne rozwarcie siê. Ich uchwyty zosta³y z kolei powleczone os³onkami w kolorze czarnym wykonanymi ze specjalnego tworzywa. Dziêki temu narzêdzie mo¿na pewnie chwyciæ w rêce, a ergonomia i komfort pracy z nim s± wysokie. Opisywane c±¿ki nadaj± siê bardzo dobrze do pracy z modelami plastikowymi. Pozwalaj± na ciêcie przede wszystkim polistyrenu oraz ¿ywicy modelarskiej. Nie rekomenduje siê ich u¿ywania przy pracy z elementami metalowymi lub fototrawionymi. Omawiane narzêdzie pozwala na wycinanie z ramek du¿ych oraz ¶rednich elementów modelarskich, takich jak chocia¿by: skrzyde³ samolotów, wie¿ czo³gów czy sporych fragmentów nadbudówek statków i okrêtów. Oka¿e siê równie¿ wysoce u¿yteczne w przypadku wycinania elementów drobnych, delikatnych i bardzo ma³ych, takich jak na przyk³ad: lufy armat morskich w skali 1:350 i 1:700, ³opaty wirnika g³ównego ¶mig³owców, fragmenty wyposa¿enia kabiny pilota, ale te¿ elementy figurek w skali 1:35 i o wielko¶ci 54 mm. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Advanced Single-edged Hobby Side Cutter, Side Cutter for Plastic albo Cutting Piler

Mr. Nipper Single-Edged

Mr. single-edged nippers are pliers for plastic models with a blade on only one side. The blade is thinly finished, so it is ideal for separating precision parts from the gate. ecommend products: Advanced Single-edged Hobby Side Cutter, Side Cutter for Plastic and Cutting Piler

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Mr. Nipper Single-Edged
Añadido al catálogo: 18.1.2021
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares
-13%

Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-MT105
Disponibilidad: ¡disponible!

€45.13 €39.48
o 29400 pts.

-6%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74001
Disponibilidad: ¡disponible!

€35.25 €33.28
o 21900 pts.

-6%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74129
Disponibilidad: ¡disponible!

€35.82 €33.84
o 22200 pts.

Fabricante: Bandai
Código de producto: BAN57475
Disponibilidad: ¡disponible!

€31.16 o 20300 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74002
Disponibilidad: ¡disponible!

€29.61 €28.12
o 18400 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90075
Disponibilidad: ¡disponible!

€30.08 o 19600 pts.

-8%

Fabricante: Italeri
Código de producto: ita50830
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.74 €9.85
o 7000 pts.

Fabricante: Revell
Código de producto: rev39000
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.34 o 8700 pts.

Fabricante: Revell
Código de producto: rev29619
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.34 o 8700 pts.

Fabricante: Bandai
Código de producto: BAN57578
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.38 o 8100 pts.

Fabricante: Bandai
Código de producto: BAN57577
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.38 o 8100 pts.

Fabricante: Bandai
Código de producto: BAN57474
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.92 o 7800 pts.