Mr.Hobby

NEW! Mr.Hobby MT105 Mr. Sharpness Nippers Double Bladed

Mr. Sharpness Nippers Double Bladed - Image 1
Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-MT105
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: martes, 2.3.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€45.13 o 29400 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteMr.Hobby
Código de artículoGUN-MT105
Peso0.09 kg
Ean:4973028737998
Añadido al catálogo:18.1.2021
TagsCutter

C±¿ki modelarskie o d³ugo¶ci ca³kowitej ok. 170 mm oraz masie zaledwie ok. 90 g oraz posiadaj±ce dwa ostrza (ang. double bladed). Ich ramiona zosta³y po³±czone szerokim trzpieniem co bez w±tpienia podnosi ich ¿ywotno¶æ i trwa³o¶æ, jak równie¿ zapewnia bardziej precyzyjne ciêcie od c±¿ek, których ramiona zosta³y po³±czone nitem. Ponadto, takie rozwi±zanie konstrukcyjne znacz±co zmniejsza tempo têpienia siê ostrza. Generalnie podkre¶la wysok± trwa³o¶æ narzêdzia, przy odpowiednim jego u¿ytkowaniu. Koñcówki odpowiedzialne za wycinanie elementów s± cienkie, a jednocze¶nie schodz± siê „na p³asko” co pozwala na bardzo precyzyjne i niemal idealnie p³askie ciêcie, bez wiêkszego ryzyka uszkodzenia albo odkszta³cenia wycinanego elementu. Zosta³y równie¿ tak ukszta³towane, ¿e niepo¿±dany fragment tworzywa sztucznego jest odcinany pod k±tem 25 stopni, co miêdzy innymi pozwala na stosowanie umiarkowanej si³y przy pracy. Wszystkie te cechy pozwalaj± wycinaæ czê¶ci modelu tu¿ przy ich ³±czeniu z ramk±, co sprawia, ¿e po wyciêciu pozostaje znacznie mniej materia³u do obróbki pilnikiem albo papierem ¶ciernym. Tym samym prace modelarskie mog± toczyæ siê szybciej! Prezentowane c±¿ki zosta³y tak¿e zaopatrzone w sprê¿ynê odpychaj±c±, umieszczon± pod trzpieniem. Ich uchwyty zosta³y z kolei powleczone os³onkami w kolorze jasnoniebieskim, wykonanymi ze specjalnego tworzywa. Dziêki temu narzêdzie mo¿na pewnie chwyciæ w rêce, a ergonomia i komfort pracy z nim s± wysokie. Opisywane c±¿ki nadaj± siê bardzo dobrze do pracy z modelami plastikowymi. Pozwalaj± na ciêcie przede wszystkim polistyrenu oraz ¿ywicy modelarskiej. Nie rekomenduje siê ich u¿ywania przy pracy z elementami metalowymi lub fototrawionymi. Omawiane narzêdzie pozwala na wycinanie z ramek du¿ych oraz ¶rednich elementów modelarskich, takich jak chocia¿by: skrzyde³ samolotów, wie¿ czo³gów czy sporych fragmentów nadbudówek statków i okrêtów. Oka¿e siê równie¿ wysoce u¿yteczne w przypadku wycinania elementów drobnych, delikatnych i bardzo ma³ych, takich jak na przyk³ad: lufy armat morskich w skali 1:350 i 1:700, ³opaty wirnika g³ównego ¶mig³owców, fragmenty wyposa¿enia kabiny pilota, ale te¿ elementy figurek w skali 1:35 i o wielko¶ci 54 mm. Produkty powi±zane to na przyk³ad:Intermediate Single-edged Hobby Side Cutter, Side Cutter for Plastic albo Mr. Nipper Single-Edged

Mr. Sharpness Nippers Double Bladed

Mr. SHARPNESS NIPPER is the most suitable type of nipper for cutting off plastic parts from sprue. Its 25°angled edge of the blade minimizes the resistance, so little force is required when cutting. In addition, it can easily reach and cut off parts in narrow places as the blade is thin. Recommend products: Intermediate Single-edged Hobby Side Cutter, Side Cutter for Plastic and Mr. Nipper Single-Edged

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Mr. Sharpness Nippers Double Bladed
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
martes, 2.3.2021

más de 1 uds.
jueves, 4.3.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 9.3.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 11.3.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 9.3.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 11.3.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 10.3.2021
-
jueves, 11.3.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 12.3.2021
-
lunes, 15.3.2021

Correo certificado

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
lunes, 8.3.2021
-
martes, 9.3.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 10.3.2021
-
jueves, 11.3.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 18.1.2021
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-MT106
Disponibilidad: no disponible

€55.33 o 36000 pts.

-6%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74001
Disponibilidad: ¡disponible!

€35.25 €33.28
o 21900 pts.

-6%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74129
Disponibilidad: ¡disponible!

€35.82 €33.84
o 22200 pts.

Fabricante: Bandai
Código de producto: BAN57475
Disponibilidad: ¡disponible!

€31.16 o 20300 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74002
Disponibilidad: ¡disponible!

€29.61 €28.12
o 18400 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90075
Disponibilidad: ¡disponible!

€30.08 o 19600 pts.

Fabricante: RP TOOLZ
Código de producto: RPTRP-CUTR
Disponibilidad: ¡disponible!

€104.23 o 67900 pts.

Fabricante: Italeri
Código de producto: ita50830
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.74 o 7000 pts.

Fabricante: Revell
Código de producto: rev29619
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.34 o 8700 pts.

Fabricante: Revell
Código de producto: rev39000
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.34 o 8700 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90073
Disponibilidad: ¡disponible!

€35.72 o 23300 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90076
Disponibilidad: ¡disponible!

€64.47 o 42000 pts.