Academy

Academy 12131 OH-58 D KIOWA BLACK DEATH

OH-58 D KIOWA BLACK DEATH - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Academy
Código de producto: aca12131
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: lunes, 25.10.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€23.71 o 16700 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteAcademy
Código de artículoaca12131
Peso0.41 kg
Ean:603550021954
Escala1:35
Tamaño28,7cm
PinturaAircraft Green (FS34031), Olive Drab (FS34087), Flat Black (FS37038). Detail Colors -Zinc Chromate Yellow (FS23785), Aircraft Interior Black (FS37031), Flat Dark Gull Gray, Gun Metal, Flat Red (FS11136), Flat White (FS37875), Silver, Skin Tone (Flesh, Brown)
Añadido al catálogo:30.10.2004
TagsBell-OH-58

Bell OH-58 Kiowa to lekki ¶mig³owiec rozpoznawczy produkcji amerykañskiej z okresu Zimnej Wojny oraz czasów wspó³czesnych, który obecnie (2019 r.) jest produkowany przez Bell Helicopter Textron. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1962 r., a maszyna wesz³a do s³u¿by w 1969 roku. ¦mig³owiec – w wersji OH-58A – ma d³ugo¶æ ca³kowit± rzêdu 9,8 m, a ¶rednica jego wirnika g³ównego wynosi 10,8 metra. Napêd zapewnia pojedynczy silnik Allison T-63-A-700 o mocy 317 KM. Jego prêdko¶æ maksymalna w locie poziomym dochodzi do ok. 225 km/h. ¦mig³owiec posiada uk³ad klasyczny z pojedynczym wirnikiem g³ównym oraz ¶mig³em na belce ogonowej.

Prace nad maszyn± Bell OH-58 Kiowa rozpoczê³y siê na pocz±tku lat 60. XX wieku, kiedy to US Army zg³osi³a zapotrzebowanie na nowy, lekki ¶mig³owiec rozpoznawczy. Jednak zak³ady Bell przegra³y walkê o to spore zamówienie rz±dowe z firm± Hughes. Jednocze¶nie, zarz±d ówczesnych zak³adów Bell Helicopters postanowi³ wprowadziæ nieznaczne zmiany do maszyny i zaoferowaæ j± na rynku cywilnym, co te¿ faktycznie mia³o miejsce. Równolegle, zak³ady Hughes popad³y w problemy logistyczne i finansowe, co zdecydowanie spowolni³o tempo dostaw ¶mig³owców OH-6 do US Army. Fakt ten, potêgowany jeszcze pocz±tkiem wojny wietnamskiej, doprowadzi³ do tego, i¿ ¶mig³owiec Bell OH-58 Kiowa wszed³ do s³u¿by w amerykañskich si³ach zbrojnych. Co wiêcej, maszyna ta (po kilku zmianach znana jako Bell OH-58A Kiowa) okaza³a siê wysoce przydatna na polu walki. W toku produkcji seryjnej powsta³o kilka wersji tej maszyny, w¶ród których mo¿na wskazaæ miêdzy innymi: OH-58A (pierwsza produkowana seryjnie wersja wojskowa), OH-58B (wersja przeznaczona dla Austrii) czy OH-58D Kiowa Warrior (wersja z rozbudowanymi systemami obserwacji pola walki w ka¿dych warunkach pogodowych, tak w dzieñ, jak i w nocy). ¦mig³owiec Bell OH-58 zyska³ pewn± popularno¶æ i w ró¿nych wersjach by³ lub jest nadal eksploatowany przez takie kraje jak na przyk³ad: Arabia Saudyjska, Austria, Grecja czy Turcja.

 


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: OH-58 D KIOWA BLACK DEATH
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 - 2 uds.
lunes, 25.10.2021

más de 2 uds.
martes, 26.10.2021

GLS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 2.11.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 3.11.2021

UPS

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
martes, 2.11.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 3.11.2021

DHL

1 - 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 3.11.2021
-
jueves, 4.11.2021

más de 2 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 4.11.2021
-
viernes, 5.11.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 30.10.2004
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:35
Fabricante: Revell
Código de producto: rev03871
Disponibilidad: ¡disponible!

€49.11 o 34600 pts.