Modellers World P011 Grey Forest Trail

P011 Grey Forest Trail - Image 1
Fabricante: Modellers World
Código de producto: MDW-P011
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 22.4.2020
€3.97 o 2600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteModellers World
Código de artículoMDW-P011
Peso0.06 kg
Capacidad35ml
Añadido al catálogo:17.7.2019

PL
Zalecane stosowanie:

 • Piasek w jasnobe¿owych kolorach, wystêpuj±cy na polach, wokó³ lasów
 • Kurz

Wysokiej jako¶ci pigment dla modelarzy do tworzenia realistycznych efektów b³ota, kurzu, piachu i podobnych. Kolory pigmentów Modellers World stworzyli¶my poprzez blendowanie wielu naturalnych, ziemistych odcieni. Dlatego te¿ charakteryzuj± siê szerokim spektrum tonalnym barw i realistycznym odwzorowaniem rzeczywisto¶ci.

Wygodna aplikacja: opakowanie pomy¶lane o komforcie modelarza, p³askie o du¿ej powierzchni zapobiega przypadkowemu przewróceniu i rozsypaniu pigmentu, a tak¿e u³atwia nabieranie go nawet przy pomocy szerokich pêdzli. Opakowania zawieraj± stalowe kulki, które przy ka¿dym poruszeniu opakowaniem rozbijaj± pigment, zachowuj±c jego puszysto¶æ. Dziêki temu nawet po latach u¿ywania i ch³oniêcia wilgoci z powietrza pigmenty Modellers World zachowaj± swoj± fakturê.

Oszczêdno¶æ miejsca: pude³ka pigmentów Modellers World posiadaj± frezowane krawêdzie, by móc je ustawiaæ nawet w wysokie s³upki bez ryzyka przewrócenia. Mo¿esz w ten sposób zaoszczêdziæ sporo miejsca na biurku lub segregowaæ kolory pigmentów w wybrane przez siebie schematy.

Wyprodukowano w Polsce.ENG
Recommended use:

 • Sand in light-beige colours, being found in fields, on unsurfaced roads, around forests
 • Dust

High-quality pigment for modelers to create realistic effects of mud, dust, sand and similar. We created the colors of Modellers World pigments by blending many natural, earthy shades. Therefore, they are characterized by a wide tonal spectrum of colors and a realistic representation of reality.

Comfortable application: the packaging is designed with the comfort for a modeler, flat with a large surface prevents accidental overturning and spilling of the pigment, and also makes it easy to get it even with wide brushes. The packages contain steel balls that break the pigment with each package, keeping it fluffy. Thanks to this, even after years of using and absorbing moisture from the air, Modellers World pigments will retain their texture.

Space-saving: Modellers' pigment boxes have milled edges to be able to set up even high posts without the risk of tipping. In this way, you can save a lot of desk space or segregate the colors of pigments in the diagrams you choose.

Made in Poland.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: P011 Grey Forest Trail
Añadido al catálogo: 17.7.2019
Disponibilidad actual: no disponible
 • artículo disponible
 • artículo no disponible
 • artículo disponible a pedido
 • entrega de mercancía
 • no hay
 • 1 unidad
 • 2 unidades
 • 3-5 unidades
 • 6-10 unidades
 • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?