U-Star

U-Star 90018 Pallete Droper Stirrer

Pallete Droper Stirrer - Image 1
Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90018
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 24.7.2021
€6.57 o 4600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteU-Star
Código de artículoUST90018
Peso0.04 kg
Añadido al catálogo:11.8.2017
TagsPipette Paint-tray Paint-Stirrer

Zestaw do mieszania farb sk³adaj±cy siê w sumie z 6 elementów, w tym z:

- 2 pipet (zakraplaczy) modelarskich,

- 2 kuwet modelarskich

oraz

- 2 tzw. mieszade³ek.

Pipety modelarskie, wchodz±ce w sk³ad prezentowanego zestawu maj± d³ugo¶æ ca³kowit± po ok. 150 mm. Naniesiono równie¿ na nie równie¿ podzia³ki, które zdecydowanie u³atwiaj± odmierzanie po¿±danej ilo¶ci cieczy. Z kolei kuwety wchodz±ce w sk³ad zestawu maj± ¶rednicê maksymaln± ok. 50 mm i s± przeznaczone przede wszystkim do pracy z farbami akrylowymi oraz emaliowymi. Rzecz jasna mo¿na je stosowaæ niezale¿nie od siebie. Nadaj± siê one bardzo dobrze do mieszania farb, a w toku prac modelarskich zachowuj± siê ca³kiem stabilnie na stole lub blacie roboczym. Mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do tymczasowego przechowywania na przyk³ad suchych pigmentów albo drobnych elementów w toku budowy modelu. Natomiast tzw. mieszade³ka zosta³y wykonane ze stali i maj± po ok. 150 mm d³ugo¶ci ca³kowitej. Koñcówka ka¿dego z tych narzêdzi kszta³tem przypomina niewielk± ³y¿eczk±. Warto jednak dodaæ, ¿e ich r±czki s± wyd³u¿one oraz p³askie i tak¿e mog± okazaæ siê u¿yteczne w pracach modelarskich. Ka¿de z mieszade³ek zosta³o nie¼le wywa¿one, dziêki czemu do¶æ wygodnie le¿y w d³oni. Bez w±tpienia, mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do innych prac modelarskich, ani¿eli mieszanie farb. Jako przyk³ad mo¿na wskazaæ w pierwszej kolejno¶ci mo¿liwo¶æ  nak³adaniu bardzo ma³ych ilo¶ci mas modelarskich na powierzchnie dioram. Znajd± tak¿e z powodzeniem zastosowanie przy przesypywaniu albo nanoszeniu na model lub dioramê materia³ów sypkich – na przyk³ad suchych pigmentów. Warto dodaæ, ¿e sp³aszczona koñcówka oka¿e siê u¿yteczna przy rozgniataniu grudek pigmentu w farbie. Mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do przelewania niewielkich ilo¶ci farb lub barwników pomiêdzy pojemnikami. Rzecz jasna wy¿ej wskazane to jedynie przyk³ady mo¿liwo¶ci zastosowania tych wysoce u¿ytecznych narzêdzi modelarskich! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Zestaw do mieszania farb, Mr. Mix II albo Zestaw do mieszania farb

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Pallete Droper Stirrer
Añadido al catálogo: 11.8.2017
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90019
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.50 o 3900 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90015
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.98 o 1400 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90014
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.84 o 2700 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90111
Disponibilidad: ¡disponible!

€1.98 o 1400 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90023
Disponibilidad: ¡disponible!

€27.03 o 19100 pts.

Fabricante: U-Star
Código de producto: UST90300
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.85 o 4100 pts.

Fabricante: Adler
Código de producto: ADL-AD-7613
Disponibilidad: ¡disponible!

€3.86 o 2700 pts.

Fabricante: Mr.Hobby
Código de producto: GUN-GT-28
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.26 o 7200 pts.

Fabricante: Fine Art
Código de producto: FNR600
Disponibilidad: no disponible

€5.10 o 3600 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87125
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.44 €5.15
o 3700 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam74017
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.44 €5.15
o 3700 pts.

-5%

Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam87124
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.09 €5.77
o 4100 pts.