NEW! Modellers World S001 Piasek modelarski drobny z kamieniami (200ml)

Piasek modelarski drobny z kamieniami (200ml) - Image 1
Fabricante: Modellers World
Código de producto: MDW-S001
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 29.2.2020
€6.33 o 4100 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteModellers World
Código de artículoMDW-S001
Peso0.31 kg
Añadido al catálogo:18.2.2020

PL

Pojemno¶æ: 200 ml

Drobny z kamykami: idealny dla skal od 1/35 do 1/16.

Piasek z kamykami imituj±cymi kamienie najlepszy na polne drogi oraz wykopan± ziemiê. ¦wietny na ciê¿kie, gêste b³oto.

Suchy piasek dla modelarzy chc±cych samodzielnie tworzyæ super realistyczny teren w dowolnych odcieniach z mo¿liwo¶ci± modulacji. Oczyszczony, o delikatnie be¿owym odcieniu piasek o zró¿nicowanej ziarnisto¶ci a¿ od kilkunastu mikronów idealnie komponuje siê z pigmentami, przejmuj±c ich barwê i pozwala na tworzenie dowolnej palety kolorystycznej i modulacji bezpo¶rednio na tworzonej powierzchni. Dioramy nigdy nie by³y bardziej naturalne, a efekty spektakularne. Piaski Modellers World s± przeznaczone dla kreatywnych modelarzy, a ³atwo¶æ u¿ycia sprawi rado¶æ ju¿ pocz±tkuj±cym modelarzom. Produkt nadaje siê na tworzenie zarówno piaszczystego terenu, polnych dróg, jak i b³ota i zachlapañ.

Sposób u¿ycia:

Przyklejaj sypi±c na klej „Modellers World Pigment Cement” dla najlepszego, naturalnego wygl±du piasku na powierzchniach dioramy i modelu. Mo¿na kleiæ tak¿e na dowolny bia³y, transparentny klej. Mieszaj z dowolnymi pigmentami dla uzyskania wybranej barwy piachu, gleby. Mo¿esz tak¿e zmieszaæ wszystko w kleju i tworzyæ realistyczne b³oto w dowolnym odcieniu. Zalecamy ró¿nicowanie kolorystyczne terenu w celu uzyskania realistycznych efektów.

 

ENG

Capacity: 200 ml

Small with pebbles: ideal for scales from 1/35 to 1/16.

Sand with stones imitating stones is best for dirt roads and excavated soil. Great for heavy, thick mud.

Dry sand for modelers who want to create a super realistic terrain in any shades with the possibility of modulation. The sand, with a slightly beige shade, of various grains, from a dozen microns, perfectly blends with pigments, taking over their color and allows you to create any color palette and modulation directly on the created surface. Dioramas have never been more natural and the effects spectacular. Modellers World sands are designed for creative modelers, and ease of use will please beginners. The product is suitable for creating sandy terrain, dirt roads as well as mud and splashes.

Usage:

Use the "Modellers World Pigment Cement" glue for the best, natural sand look on the diorama and model surfaces. You can also glue on any white, transparent glue. Mix with any pigments to get the chosen color of sand, soil. You can also mix everything in the glue and create realistic mud in any shade. We recommend varying the color of the terrain to achieve realistic effects.

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Piasek modelarski drobny z kamieniami (200ml)
Añadido al catálogo: 18.2.2020
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?