Stalingrad

NEW! Stalingrad 3573 Res Army Officer

Res Army Officer - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3573
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: miércoles, 8.12.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€20.16 o 14300 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteStalingrad
Código de artículoSTL-3573
Peso0.01 kg
Escala1:35
Añadido al catálogo:11.5.2021
TagsRussian-World-War-II-Officers

Radziecki korpus oficerski zacz±³ siê formowaæ w toku wojny domowej w Rosji, która wybuch³a po rewolucji pa¼dziernikowej w 1917 roku. Po jej definitywnym zakoñczeniu na prze³omie lat 1922/1923 (chocia¿ g³ówne dzia³ania dobieg³y koñca ju¿ w 1919 roku), jak równie¿ po pora¿ce w wojnie z Polsk± (pokój ryski  - 1921 r.) zaczêto z wolna wyci±gaæ z tych konfliktów zbrojnych wnioski, co wp³ywa³o na kszta³t radzieckiego korpusu oficerskiego oraz jego pogl±dy teoretyczno-militarne. Proces ten przy¶pieszy³ na prze³omie lat 20. i 30. XX wieku, kiedy to w ZSRR pojawi³a siê teoria tzw. g³êbokiej operacji, a swe prace publikowali Tuchaczewski czy mniej znani, ale bardzo istotni dla rozwoju radzieckiej my¶li wojskowej Triandafi³ow oraz Isserson. Jednak w po³owie lat 30. XX wieku radziecki korpus oficerski zosta³ zdziesi±tkowany w toku stalinowskich czystek, co dobi³o siê bardzo ¼le na jego profesjonalizmie, a chyba jeszcze bardziej – na samodzielno¶ci my¶lenia poszczególnych oficerów. Faktu tego nie zmieni³o wprowadzenie zawodowego korpusu oficerskiego w 1935 roku. W efekcie owych czystek wysokie stanowiska dowódcze otrzymali oficerowie o zbyt s³abym przygotowaniu, sporych brakach w wiedzy teoretycznej, ale za to ca³kowicie lojalni wobec aparatu pañstwa komunistycznego. Co wiêcej, na prze³omie lat 30. i 40. XX wieku Armia Czerwona przechodzi³a intensywny rozwój ilo¶ciowy i generalnie cierpia³a na spore braki w korpusie oficerskim. Braki w tym zakresie uwypukli³a ju¿ wojna zimowa z Finlandi± (1939-1940), a w ca³ej mierze dosz³y one do g³osu w pierwszym okresie wojny z Niemcami, zw³aszcza w okresie 1941-1942. Nawet pierwsze, wielkie zwyciêstwo w tej wojnie (kontrofensywa spod Moskwy z 1941 r.) zosta³o odniesione bardziej dziêki wyczerpaniu przeciwnika oraz warunkom pogodowym, ni¿ dziêki talentom dowódczym ¯ukowa. Z czasem jednak, kosztem ogromnej daniny krwi, radziecki korpus oficerski ulega³ profesjonalizacji i by³ w stanie coraz umiejêtniej prowadziæ operacje l±dowe zakrojone na naprawdê szerok± skalê. Za przyk³ad mo¿e tu posuszyæ chocia¿by operacja Bagration z 1944 roku. Tak¿e tacy genera³owie i marsza³kowie jak Rokossowski, Koniew czy Batow okazali siê równorzêdnymi przeciwnikami dla niemieckich dowódców. Nadto - zw³aszcza tego pierwszego mo¿na zaliczyæ do jednego z lepszych dowódców okresu II wojny ¶wiatowej.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Res Army Officer
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

miércoles, 8.12.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 14.12.2021
-
miércoles, 15.12.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 14.12.2021
-
miércoles, 15.12.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 13.12.2021
-
miércoles, 15.12.2021

Correo certificado


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 20.12.2021
-
lunes, 3.1.2022

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 11.5.2021
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: Armor35
Código de producto: RMR-356020
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.90 o 7700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Armor35
Código de producto: RMR-356039
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.90 o 7700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-002
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.72 o 9700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-L14
Disponibilidad: ¡disponible!

€11 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-L29
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.72 o 9700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM295
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.26 o 10100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM305
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.71 o 11800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna35586
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.19 o 8600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: VoyagerModel.Co.Ltd
Código de producto: VOY-PEA330
Disponibilidad: a pedido

€6.81 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A123
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.99 o 5700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A021
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.53 o 4600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A124
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.99 o 5700 pts.

Artículos similares

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3051
Disponibilidad: ¡disponible!

€40.23 o 28500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3104
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3575
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3574
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-130
Disponibilidad: ¡disponible!

€21.15 o 15000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-128
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.98 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: The Bodi Miniatures
Código de producto: TBM-35024
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.46 o 8800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: ICM
Código de producto: icm35612
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.50 o 6700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-037
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.98 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: PanzerArt
Código de producto: PNZFI35-038
Disponibilidad: ¡disponible!

€21.15 o 15000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Evolution Miniatures
Código de producto: EVO35083
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.48 o 14500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Evolution Miniatures
Código de producto: EVO35208
Disponibilidad: ¡disponible!

€57.51 o 40800 pts.