Italeri

Italeri 6021 Roman Infantry (1st-2nd Century b.c.)

Roman Infantry (1st-2nd Century b.c.) - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita6021
Disponibilidad actual: no disponible
Últimamente disponible: 5.3.2021
€8.94 o 5800 pts.

Incluido 23.00% de iva

Si el artículo actualmente no está disponible, introduce tu dirección de e-mail más abajo y recibirás un aviso automático en cuanto aparezca a la venta.

¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?

Información básica

FabricanteItaleri
Código de artículoita6021
Peso0.10 kg
Ean:8001283860215
Escala1:72
Añadido al catálogo:30.10.2004
TagsRoman-Ancient-Army

Piechota w armii rzymskiej od zawsze odgrywa³a wielk±, wrêcz decyduj±c± rolê i tak naprawdê decydowa³a o wyniku bitew. W okresie wczesnej Republiki (VI-V w. pne), piechota rzymska zapewne stosowa³a szyk falangi i by³a w pewien sposób podobna do jednostek tego typu w greckich polis. Jednak w toku wojen samnickich (IV-III w. pne) przesz³a ona gruntowne zmiany, które doprowadzi³y zapewne do wykszta³cenia siê trzech podstawowych rodzajów rzymskiej piechoty: triari (piechoty ciê¿kozbrojnej, walcz±cej w³óczni± i najbardziej do¶wiadczonej) hastati lub principes (g³ówna masa piechoty rzymskiej, uzbrojona w dwa pila, ciê¿k± tarcz± i mieæ) oraz velites (piechota lekkozbrojna). Piechota ta stosowa³a wówczas szyk manipularny. Tak ukszta³towana piechota rzymska walczy³a te¿ w toku wojen punickich z Kartagin± (264-146 r. pne) czy w toku walk we wschodniej czê¶ci Mare Nostrum. Na prze³omie II i I w. pne piechota rzymska za spraw± konsula Mariusza przesz³a kolejn± reformê. Jej uzbrojenie i ekwipunek zosta³y ujednolicone, wprowadzono te¿ krótko pó¼niej podzia³ na kohorty, a sama armia rzymska – w tym rzecz jasna równie¿ piechota – zosta³a uzawodowiona. W toku wojen domowych armia rzymska rozbudowa³a siê ilo¶ciowo, ale nie przechodzi³a fundamentalnych zmian organizacyjnych. Warto jednak dodaæ, ¿e zapewne pod koniec I w. pne pojawi³a siê na wyposa¿eniu legionistów lorica segmentata, czyli najbardziej znana i rozpoznawalna rzymska zbroja. W okresie Pryncypatu (lata od ok. 30 pne do ok. 235 ne) regularna armia liczy³a najczê¶ciej od 28 do 32 legionów, z których ka¿dy liczy³ ok. 5.000 ¿o³nierzy. W okresie kryzysu III wieku (235-284 r. ne) i w dobie Dominatu armia rzymska uleg³a rozbudowie do zapewne ok. 400-500 tys. ludzi, a jej uzbrojenie równie¿ uleg³o zmianie. Uproszczono produkcjê he³mów, tarcz czy pancerzy, a ¿o³nierze zaczêli wykorzystywaæ nowe rodzaje broni jak np. plumbata. Przyjmuje siê umownie, ¿e armia rzymska a¿ do bitwy pod Adrianopolem w 378 r. ne by³a w stanie wzglêdnie skutecznie stawiaæ czo³a kolejnym przeciwnikom. Dopiero po tej bitwie rozpoczyna siê jej zmierzch w zachodniej czê¶ci Imperium Romanum.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Roman Infantry (1st-2nd Century b.c.)
Añadido al catálogo: 30.10.2004
Disponibilidad actual: no disponible
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita6047
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.94 o 5800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Italeri
Código de producto: ita6115
Disponibilidad: ¡disponible!

€51.04 o 33200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve8034
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.25 o 6700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Zvezda
Código de producto: zve8043
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.84 o 7700 pts.

Escala: 1:16
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna16007
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.38 o 8100 pts.

Escala: 1:16
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna16005
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.02 o 9100 pts.

Escala: 1:32
Fabricante: Hat
Código de producto: HAT9040
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.51 o 8200 pts.

Escala: 90mm
Fabricante: M-Model
Código de producto: MMO90005
Disponibilidad: ¡disponible!

€25.49 o 16600 pts.