Stalingrad

NEW! Stalingrad 3105 Russian Infantryman, Kursk

Russian Infantryman, Kursk - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3105
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: miércoles, 8.12.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€20.16 o 14300 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteStalingrad
Código de artículoSTL-3105
Peso0.01 kg
Escala1:35
Añadido al catálogo:11.5.2021
TagsRussian-World-War-II-Infantry Battle-of-Kursk-1943

Armia Czerwona w latach 20. i – zw³aszcza – latach 30. XX wieku przechodzi³a gwa³towny rozwój, je¿eli idzie o zwiêkszanie swoich etatów, jak równie¿ o rosn±ce nasycenie broniami technicznymi, przede wszystkim broni± pancern±. Nadal jednak, podstawowym i liczebnie najwiêkszym elementem Armii Czerwonej by³a piechota. Intensywny rozwój ilo¶ciowy tego rodzaju broni rozpocz±³ siê ju¿ na prze³omie lat 1929/1930. W 1939 r., jeszcze przed agresj± na Polskê piechota radziecka by³a uformowana w 173 dywizje (tzw. dywizje strzeleckie), z których wiêkszo¶æ zgrupowano w 43 korpusach. Warto dodaæ, ¿e po kampanii wrze¶niowej 1939 r. liczba ta jeszcze wzros³a. Radziecka dywizja strzelecka w 1941 r. liczy³a etatowo trzy pu³ki strzeleckie (ka¿dy po trzy bataliony), pu³k artylerii, po dywizjonie artylerii przeciwpancernej i przeciwlotniczej oraz bataliony rozpoznawczy i ³±czno¶ci. W sumie liczy³a ok. 14.500 ludzi. Jednak do 1945 r. etat ten przeszed³ znaczne zmiany prowadz±c do dywizji licz±cej ok. 11.500-12.000 ludzi, z³o¿onej z trzech pu³ków piechoty, brygady artylerii z³o¿onej z trzech pu³ków, dywizjonu artylerii samobie¿nej oraz wielu jednostek wsparcia, miêdzy innymi: broni przeciwpancernej, przeciwlotniczej czy ³±czno¶ci. Zdecydowanie zwiêkszy³o siê równie¿ nasycenie jednostek piechoty broni± maszynow± – na przyk³ad pistoletami maszynowymi PPsZ 41, a pó¼niej PPsZ 43.

Bitwa na ³uku kurskim (niemiecki kryptonim: operacja Zitadelle) jest powszechnie uznawana – nie do koñca trafnie - za najwiêksze starcie pancerne w II wojnie ¶wiatowej oraz za najwiêksz± bitwê pancern± na froncie wschodnim. Dosz³o do niej, po niemieckiej klêsce pod Stalingradem z lutego 1943 r., ale równie¿ po udanej, niemieckiej kontrofensywie pod Charkowem z marca tego samego roku. Strona niemiecka, przystêpuj±c do bitwy liczy³a na pe³ne zdobycie inicjatywy strategicznej, na zadanie stronie sowieckiej mo¿liwie jak najwiêkszych strat, jak równie¿ na zniszczenie w zarodku – spodziewanej na lato 1943 r. – radzieckiej ofensywy. Armia Czerwona przyjê³a postawê defensywn±, staraj±c siê w pocz±tkowej fazie operacji wykrwawiæ nacieraj±cych Niemców, a pó¼niej przej¶æ do kontrofensywy. Bitwa na ³uku kurskim rozpoczê³a siê 5 lipca 1943 r., a wraz z sowieckimi operacjami or³owsk± oraz bie³gorodzk± trwa³a do 23 sierpnia tego samego roku. W jej toku, pomimo zaanga¿owana przez wojska niemieckie znacznych si³ oraz najnowszych czo³gów Tygrys i Pantera oraz niszczycieli czo³gów Ferdynand, wiktoriê odnie¶li Sowieci, którzy ¶wietnie przygotowali siê do tej batalii, a pomimo poniesienia ogromnych strat – byli w stanie przej¶æ do kontrofensywy. Bitwa na ³uku kurskim okaza³a siê jednym z punktów zwrotnych w II wojnie ¶wiatowej. Szacuje siê, ¿e w jej wyniku (od 5 lipca do 23 sierpnia) wojska niemieckie straci³y ok. 240.000 ¿o³nierzy – zabitych, rannych i wziêtych do niewoli, ok. 1300 czo³gów oraz ok. 1000 samolotów. Straty Armii Czerwonej by³y bez w±tpienia wiêksze.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Russian Infantryman, Kursk
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

miércoles, 8.12.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 14.12.2021
-
miércoles, 15.12.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 14.12.2021
-
miércoles, 15.12.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 13.12.2021
-
miércoles, 15.12.2021

Correo certificado


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 20.12.2021
-
lunes, 3.1.2022

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 11.5.2021
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna35304
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.53 o 8900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna35268
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.57 o 8200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna35255
Disponibilidad: ¡disponible!

€17.18 o 12200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H014
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.16 o 8600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: CMK
Código de producto: CMF35337
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.58 o 4700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Alpine Miniatures
Código de producto: ALP-H013
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.16 o 8600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduTP532
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.74 o 9700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Eduard
Código de producto: eduTP533
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.74 o 9700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Legend
Código de producto: LEG-LF0111
Disponibilidad: a pedido

€10.41 o 7400 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Armor35
Código de producto: RMR-356080
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.90 o 7700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A113
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.15 o 5100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Black Dog
Código de producto: BLD-T35225
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.94 o 17000 pts.

Artículos similares

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3101
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3108
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3106
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3107
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3102
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3103
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3100
Disponibilidad: ¡disponible!

€201.69 o 143000 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3109
Disponibilidad: ¡disponible!

€50.36 o 35700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3104
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3053
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3054
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.16 o 15700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3057
Disponibilidad: ¡disponible!

€40.23 o 28500 pts.