Stalingrad

NEW! Stalingrad 3109 Russian MG Team, Kursk

Russian MG Team, Kursk - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3109
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: miércoles, 8.12.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€50.36 o 35700 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteStalingrad
Código de artículoSTL-3109
Peso0.03 kg
Escala1:35
Añadido al catálogo:11.5.2021
TagsRussian-World-War-II-Machinegun-Crew Battle-of-Kursk-1943

Armia Czerwona w chwili zakoñczenia wojny domowej oraz wojny radziecko-polskiej
(1919-1921) mia³a na swoim stanie stosunkowo du¿± ilo¶æ ciê¿kich karabinów maszynowych (w skrócie: ckm) Maxim wz. 1910. By³a to na prze³omie lat 20. i 30. XX wieku broñ przestarza³a. Do jej g³ównych wad nale¿a³y wysokie koszty produkcji i bardzo du¿a masie w³asna broni. Jednak pomimo prób wprowadzenia nowego ckm-u na uzbrojenie Armii Czerwonej wysi³ki te nie przynios³y zamierzonego efektu. Wprowadzono co prawda karabin DS-39, ale nie spe³ni³ on wszystkich pok³adanych w nim nadziei i okaza³ siê zawodny. W efekcie tego w chwili rozpoczêcia wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 roku produkcjê tej przestarza³ej broni wznowiono. Warto dodaæ w tym miejscu, ¿e na etacie sowieckiego batalionu piechoty w 1941 r. znajdowa³y siê trzy kompanie strzeleckie, a w ka¿dej z nich by³ pluton ckm-mów z dwoma karabinami (najczê¶ciej Maxim wz. 1910), a nadto w sk³ad batalionu wchodzi³a pe³na kompania ciê¿kich karabinów maszynowych. Dopiero w 1943 r. uda³o siê wprowadziæ do produkcji nowy ckm – SG-43. Od 1943 r. wprowadzano go najpierw w jednostkach gwardyjskich, a pó¼niej tak¿e w innych oddzia³ach Armii Czerwonej.

Bitwa na ³uku kurskim (niemiecki kryptonim: operacja Zitadelle) jest powszechnie uznawana – nie do koñca trafnie - za najwiêksze starcie pancerne w II wojnie ¶wiatowej oraz za najwiêksz± bitwê pancern± na froncie wschodnim. Dosz³o do niej, po niemieckiej klêsce pod Stalingradem z lutego 1943 r., ale równie¿ po udanej, niemieckiej kontrofensywie pod Charkowem z marca tego samego roku. Strona niemiecka, przystêpuj±c do bitwy liczy³a na pe³ne zdobycie inicjatywy strategicznej, na zadanie stronie sowieckiej mo¿liwie jak najwiêkszych strat, jak równie¿ na zniszczenie w zarodku – spodziewanej na lato 1943 r. – radzieckiej ofensywy. Armia Czerwona przyjê³a postawê defensywn±, staraj±c siê w pocz±tkowej fazie operacji wykrwawiæ nacieraj±cych Niemców, a pó¼niej przej¶æ do kontrofensywy. Bitwa na ³uku kurskim rozpoczê³a siê 5 lipca 1943 r., a wraz z sowieckimi operacjami or³owsk± oraz bie³gorodzk± trwa³a do 23 sierpnia tego samego roku. W jej toku, pomimo zaanga¿owana przez wojska niemieckie znacznych si³ oraz najnowszych czo³gów Tygrys i Pantera oraz niszczycieli czo³gów Ferdynand, wiktoriê odnie¶li Sowieci, którzy ¶wietnie przygotowali siê do tej batalii, a pomimo poniesienia ogromnych strat – byli w stanie przej¶æ do kontrofensywy. Bitwa na ³uku kurskim okaza³a siê jednym z punktów zwrotnych w II wojnie ¶wiatowej. Szacuje siê, ¿e w jej wyniku (od 5 lipca do 23 sierpnia) wojska niemieckie straci³y ok. 240.000 ¿o³nierzy – zabitych, rannych i wziêtych do niewoli, ok. 1300 czo³gów oraz ok. 1000 samolotów. Straty Armii Czerwonej by³y bez w±tpienia wiêksze.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Russian MG Team, Kursk
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

miércoles, 8.12.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 14.12.2021
-
miércoles, 15.12.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 14.12.2021
-
miércoles, 15.12.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 13.12.2021
-
miércoles, 15.12.2021

Correo certificado


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 20.12.2021
-
lunes, 3.1.2022

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 11.5.2021
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-002
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.72 o 9700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-L14
Disponibilidad: ¡disponible!

€11 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Asuka model
Código de producto: ASU-35-L29
Disponibilidad: ¡disponible!

€13.72 o 9700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM295
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.26 o 10100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM305
Disponibilidad: ¡disponible!

€16.71 o 11800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: MiniArt
Código de producto: mna35586
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.19 o 8600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: VoyagerModel.Co.Ltd
Código de producto: VOY-PEA330
Disponibilidad: a pedido

€6.81 o 4800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A123
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.99 o 5700 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A021
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.53 o 4600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A124
Disponibilidad: ¡disponible!

€7.99 o 5700 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam35026
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.79 €4.53
o 3200 pts.

-5%

Escala: 1:35
Fabricante: Tamiya
Código de producto: tam35027
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.58 €4.35
o 3100 pts.

Artículos similares

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3104
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3103
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3102
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3108
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3105
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3106
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3101
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3107
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3100
Disponibilidad: ¡disponible!

€201.69 o 143000 pts.

-12%

Escala: 1:35
Fabricante: Hobby Boss
Código de producto: HBB84417
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.53 €7.50
o 6100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Master Box
Código de producto: mbx3535
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.72 o 6900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Star-Decals
Código de producto: SRD-35-876
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.79 o 8400 pts.