Stalingrad

NEW! Stalingrad 3545 Russian refugee woman

Russian refugee woman - Image 1
Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3545
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: miércoles, 8.12.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€20.16 o 14300 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricanteStalingrad
Código de artículoSTL-3545
Peso0.01 kg
Escala1:35
Añadido al catálogo:11.5.2021
TagsWW2-Civilian

W toku II wojny ¶wiatowej stosunek pañstw Osi, zw³aszcza Niemiec, do ludno¶ci cywilnej zamieszkuj±cej podbite przez te pañstwa obszary Europy by³ bardzo ró¿ny. Mo¿na przyj±æ, ¿e im bardziej na zachód tym polityka ta by³a mniej ludobójcza i mniej brutalna. Za przyk³ad mo¿e tu pos³u¿yæ Francja, która w 1940 r. zosta³a podzielona na dwie czê¶ci – okupowan± przez wojska niemieckie i w³oskie oraz tzw. Pañstwo Vichy, które zachowa³o pozory niezale¿no¶ci i które zreszt± ¶ci¶le kolaborowa³o z III Rzesz±. Na terenach okupowanej Francji Niemcy rekwirowali na potêgê, starali siê wykorzystaæ tamtejsz± bazê przemys³ow± we w³asnym wysi³ku wojennym, wymuszali dostarczanie kontyngentów pracowników przymusowych i bezpardonowo rozprawiali siê z ruchem oporu, nie d±¿yli jednak do wymordowania i unicestwienia francuskiego narodu. Inne przyk³ady to chocia¿by utworzenie rz±dów w mniejszym lub wiêkszym stopniu wspó³pracuj±cych z Niemcami w Holandii albo Norwegii. Natomiast im dalej na wschód Europy, tym bardziej polityka niemiecka okazywa³a siê bardzie ludobójcza. Za przyk³ad mo¿e tu pos³u¿yæ polityka niemiecka w Polsce, gdzie okupant d±¿y³ do germanizacji czê¶ci ludno¶ci, a Generalne Gubernatorstwo traktowa³ jako rezerwuar darmowej si³y roboczej. Wraz z wprowadzeniem tzw. Generalplan Ost z 1941 r. III Rzesza zak³ada³a, ¿e spora czê¶æ spo³eczeñstwa polskiego zostanie albo wymordowano albo przymusowo przesiedlona. Podobnie ludobójcz± politykê III Rzesza prowadzi³a te¿ na zachodnich terenach ZSRR okupowanych od 1941 roku. Makabrycznym, wspólnym mianownikiem niemieckiej polityki okupacyjnej w zachodniej i wschodniej  Europie by³o d±¿enie do wymordowania ludno¶ci ¿ydowskiej mieszkaj±cej na tych obszarach. Zbrodnia przesz³a do historii jako Holocaust albo Szoah (hebr. Zag³ada). Bezpieczne i zapewne zani¿one szacunki podaj±, ¿e w toku ca³ej II wojny ¶wiatowej zmar³o lub zosta³o zamordowanych ok. 23,7 miliona cywilów….


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: Russian refugee woman
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

miércoles, 8.12.2021

GLS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 14.12.2021
-
miércoles, 15.12.2021

UPS


Tiempo previsto de entrega:
martes, 14.12.2021
-
miércoles, 15.12.2021

DHL


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 13.12.2021
-
miércoles, 15.12.2021

Correo certificado


Tiempo previsto de entrega:
lunes, 20.12.2021
-
lunes, 3.1.2022

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 11.5.2021
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:35
Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALSC226
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.95 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM207
Disponibilidad: ¡disponible!

€22.01 o 15600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Vallejo
Código de producto: VALSC227
Disponibilidad: ¡disponible!

€10.95 o 7800 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLMEL011
Disponibilidad: a pedido

€4.71 o 3300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Aber
Código de producto: abe35A036
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.45 o 8100 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLMEL018
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.49 o 3200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM113
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.09 o 14200 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Mantis Miniatures
Código de producto: MAN-MAC09
Disponibilidad: ¡disponible!

€14.78 o 10500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM412
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.69 o 6900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Plus Model
Código de producto: PLM396
Disponibilidad: a pedido

€10.78 o 7600 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Royal Model di R. Reale
Código de producto: RLM731
Disponibilidad: ¡disponible!

€23.82 o 16900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Hauler
Código de producto: HAU-U35112
Disponibilidad: a pedido

€8.86 o 6300 pts.

Artículos similares

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3147
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3146
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3541
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3544
Disponibilidad: ¡disponible!

€34.31 o 24300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3141
Disponibilidad: ¡disponible!

€32.33 o 22900 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3142
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3072
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3070
Disponibilidad: ¡disponible!

€161.20 o 114300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3074
Disponibilidad: ¡disponible!

€20.16 o 14300 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3071
Disponibilidad: ¡disponible!

€44.43 o 31500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3075
Disponibilidad: ¡disponible!

€44.43 o 31500 pts.

Escala: 1:35
Fabricante: Stalingrad
Código de producto: STL-3110
Disponibilidad: ¡disponible!

€151.33 o 107300 pts.