Plastyk

Plastyk 065 S-65 PZL23B "Kara¶"

S-65 PZL23B "Kara¶" - Image 1
Escala: 1:72
Fabricante: Plastyk
Código de producto: PLK065
Disponibilidad actual: ¡disponible!
Fecha prevista de envío: miércoles, 3.3.2021
Más información acerca de la disponibilidad y fecha de entrega
€5.47 o 3600 pts.

Incluido 23.00% de iva

Información básica

FabricantePlastyk
Código de artículoPLK065
Peso0.12 kg
Ean:5902509000657
Escala1:72
Añadido al catálogo:7.1.2016
TagsPZL.23-Karas
Od jesieni 1932 powsta³y trzy prototypy oznaczone symbolami: PZL - 23/I, PZL - 23/II i PZL - 23/III. Badania wytrzyma³oœciowe i statyczne PZL - 23/I zakoñczono w drugiej po³owie 1933 r. Prototyp wzbi³ siê w powietrze pod koniec 1934 r. W kolejnych wersjach doœwiadczalnych dokonywano wielu poprawek takich jak: likwidacja wibracji tylnej czêœci kad³uba i usterzenia wysokoœci, wzmocnienie konstrukcji p³ata, poprawa widocznoœci z fotela pilota poprzez zwiêkszenie przeszklenia kabiny, opuszczenia o 10 cm miejsca mocowania silnika, zastosowanie nowego pierœcienia o mniejszym wspó³czynniku Cx, zlikwidowano w kad³ubie komorê bombow¹, przenosz¹c wyrzutniki pod skrzyd³a i pod kad³ub i wiele innych. £¹cznie wprowadzono ponad 100 zmian i usuniêto kilkaset usterek. Wersjê wzorcow¹ pod nazw¹ PZL - 23 Karaœ A wprowadzono do produkcji (od po³owy 1935 r.) w liczbie 40 szt. w nowym zak³adzie PZL WP-1 (Podlaskie Zak³ady Lotnicze - Wytwórnia P³atowców nr 1) i sukcesywnie wchodzi³y one do uzbrojenia 1 Pu³ku Lotniczego oraz eksportowane by³y do Bu³garii. Podczas eksploatacji tego samolotu pojawia³y siê nowe usterki (m.in. zbyt s³aby silnik, osi¹ganie ma³ego pu³apu z pe³nym uzbrojeniem, ma³a skutecznoœæ skrzeli itd.). W wyniku likwidacji tych usterek, powsta³a druga wersja samolotu PZL - 23 Karaœ B. Mia³ on mocniejszy silnik (Bristol Pegasus VIII o mocy 680 KM, zlikwidowano skrzela, wprowadzono ulepszone wyprofilowanie przejœcia pomiêdzy stykiem kad³uba i skrzyd³a). Umowa z PZL opiewa³a na wyprodukowanie 210 samolotów w wersji B. Od jesieni 1936 r. zaczêto je dostarczaæ do pu³ków lotniczych. W drugiej po³owie lat 30-tych, samolot PZL - 23 B Karaœ sta³ siê podstawowym samolotem liniowym, natomiast Karasie w wersji A wycofano do szkolnictwa. Pe³ni¹c s³u¿bê w Polskim Lotnictwie Wojskowym, Karasie wykorzystano w kilku wiêkszych akcjach. W 1937 r. dywizjon Karasi B z 1 P.L. wykona³ pokazowe ostre bombardowanie ma³ej stacji kolejowej na linii Che³m - Brzeœæ n/B. Kilka dywizjonów liniowych skoncentrowano na lotnisku Wilno - Porubanek w ramach demonstracji si³y wobec s¹siaduj¹cej Litwy, natomiast w paŸdzierniku 1938 r. kilkanaœcie Karasi z ró¿nych pu³ków stacjonowa³o na lotnisku w Aleksandrowie, zabezpieczaj¹c zajêcie Zaolzia. Zgodnie z zasadami u¿ycie Karasi, przeznaczano je do wykonywania zadañ interwencyjnych. W kampanii wrzeœniowej wykonywa³y one niektóre zadania bojowe i rozpoznanie z powietrza. Samoloty wchodz¹ce w sk³ad eskadr armijnych bombardowa³y kolumny pancerne, wykonywa³y dalekie rajdy rozpoznawcze, na terytoria Niemiec, S³owacji i Prus Wschodnich. Pierwszym zbombardowanym obiektem na terytorium przeciwnika by³a fabryka w rejonie O³awy. Bombardowano obiekty strategiczne na terenie Prus Wschodnich. Du¿a liczba wykonywanych zadañ spowodowa³a ok. 90% straty w samolotach. Ogó³em w kampanii wrzeœniowej zestrzelono 112 Karasi, a do Rumunii ewakuowano zaledwie 11 maszyn (trzy z 31 eskadry i osiem z 24 eskadry rozpoznawczej). Oprócz tego, w Rumunii znalaz³o siê 30 Karasi w wersji A z CWL - 1 (przekroczy³y granice w dniu 16.09 1939 r.). Po w³¹czeniu Rumunii do Paktu Trzech w internowanych Karasiach wymieniono uzbrojenie na niemieckie i sformowano z nich eskadrê rozpoznawcz¹ i szkolno-treningow¹. Rumunie u¿ywali Karasi na froncie wschodnim. Ostatni Karaœ wykorzystywany by³ w Rumunii do 1946 r., jako holownik celu powietrznego. Dane techniczne (wersja B): d³ugoœæ: 9,68m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 13,95m, wysokoœæ: 3,3m, prêdkoœæ maksymalna: 319km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 6,7m/s, pu³ap praktyczny: 7300m, zasiêg maksymalny: 1260km, uzbrojenie: sta³e- 2 karabiny maszynowe Vickers F kal. 7,7 mm, 1 karabin maszynowy wz.33 kal. 7,92 mm podwieszane-do 700kg bomb.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

¿Hay un error en la descripción? Avisar de un problema
Opiniones de nuestros clientes
Añade tu opinión sobre: S-65 PZL23B "Kara¶"
Fecha de entrega prevista en el país: SPAIN
código postal:
cambiar la configuración de la dirección predeterminada

1 uds.
miércoles, 3.3.2021

más de 1 uds.
jueves, 4.3.2021

GLS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 10.3.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 11.3.2021

UPS

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
miércoles, 10.3.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 11.3.2021

DHL

1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
jueves, 11.3.2021
-
viernes, 12.3.2021

más de 1 uds.
Tiempo previsto de entrega:
viernes, 12.3.2021
-
lunes, 15.3.2021

Comprobar el listado de precios de gastos de envíoSi el artículo está marcado en la página como disponible, ¿significa que lo tenemos en el almacén?
Normalmente sí, pero si enviamos el pedido el mismo día depende también de varios factores, por eso la información acerca de la fecha prevista de envío del pedido es más importante que el estado de almacén. La información acerca de la fecha prevista en la tabla más arriba refleja, no solo la disponibilidad en el almacén, sino también las reservas de mercancía para otros pedidos, harmonogramas de entregas, horas de recogida de paquetes por los mensajeros y otros.

¿Cuál es la probabilidad de que el artículo sea enviado en el plazo previsto? Consulta más información y estadísticas sobre el cumplimiento de plazos en la realización de pedidos

Añadido al catálogo: 7.1.2016
Disponibilidad actual: ¡disponible!
  • artículo disponible
  • artículo no disponible
  • artículo disponible a pedido
  • entrega de mercancía
  • no hay
  • 1 unidad
  • 2 unidades
  • 3-5 unidades
  • 6-10 unidades
  • más de 10 unidades
¿Podemos traer un artículo que no está en la página o no está disponible?
Accesorios opcionales

Escala: 1:72
Fabricante: Yahu Models
Código de producto: YM-S7218
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.92 o 1900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Yahu Models
Código de producto: YM-A7285
Disponibilidad: ¡disponible!

€4.18 o 2700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Yahu Models
Código de producto: YM-S7208
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.92 o 1900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CMQ72010
Disponibilidad: a pedido

€5.80 o 3800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Yahu Models
Código de producto: YM-S7210
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.92 o 1900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-S72-259
Disponibilidad: ¡disponible!

€11.97 o 7800 pts.

-5%

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72124
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 €6.06
o 4200 pts.

-5%

Escala: 1:72
Fabricante: Techmod
Código de producto: tch72125
Disponibilidad: ¡disponible!

€6.39 €6.06
o 4200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: CMK
Código de producto: CM7268
Disponibilidad: a pedido

€9.53 o 6200 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Montex
Código de producto: MT-SM72285
Disponibilidad: ¡disponible!

€2.73 o 1800 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Part
Código de producto: PRT-S72-081
Disponibilidad: ¡disponible!

€9.31 o 6100 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: Montex
Código de producto: MT-SM72093
Disponibilidad: lo traemos en unos 5-10 días laborables

€2.30 o 1500 pts.

Artículos similares

Escala: 1:72
Fabricante: Plastyk
Código de producto: PLK063
Disponibilidad: ¡disponible!

€5.47 o 3600 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: IBG
Código de producto: IBG72508
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.32 o 8000 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: MisterCraft
Código de producto: mscD269
Disponibilidad: ¡disponible!

€8.70 o 5700 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: IBG
Código de producto: IBG72507
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.16 o 7900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: IBG
Código de producto: IBG72510
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.16 o 7900 pts.

Escala: 1:72
Fabricante: IBG
Código de producto: IBG72506
Disponibilidad: ¡disponible!

€12.16 o 7900 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de producto: mir481601
Disponibilidad: ¡disponible!

€44.86 o 29200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de producto: mir481305
Disponibilidad: ¡disponible!

€33.04 o 21500 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de producto: mir480002
Disponibilidad: ¡disponible!

€36.80 o 24000 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de producto: mir481304
Disponibilidad: ¡disponible!

€33.04 o 21500 pts.

Escala: 1:33
Fabricante: Gomix
Código de producto: GOM-MK-FLM-027
Disponibilidad: ¡disponible!

€18.72 o 12200 pts.

Escala: 1:48
Fabricante: Mirage-Hobby
Código de producto: mir480001
Disponibilidad: ¡disponible!

€36.80 o 24000 pts.